Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 128 POZ 26

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 540/2007 z dnia 15 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1483/2006 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

Data ogłoszenia:2007-05-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 128 POZ 26

Strona 1 z 3
L 128/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 540/2007 z dnia 15 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1483/2006 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

W związku z tym należy zezwolić danym agencjom interwencyjnym państw członkowskich na przystąpienie do zwiększenia ilości zgłoszonych do przetargu, odnoszących się do kukurydzy do wysokości 500 000 ton na Węgrzech.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 6,

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1483/2006.

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1483/2006 (2) otworzyło stałe przetargi na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1483/2006 zastępuje się tekstem w załączniku.

(2)

Mając na uwadze sytuację na rynku kukurydzy we Wspólnocie oraz wzrost popytu na zboża odnotowany w różnych regionach w trakcie ostatnich tygodni, niezbędne okazuje się udostępnienie w niektórych państwach członkowskich nowych ilości zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 maja 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11). (2) Dz.U. L 276 z 7.10.2006, str. 58. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 385/2007 (Dz.U. L 96 z 11.4.2007, str. 9).

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 128/27

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK I WYKAZ PRZETARGÓW

Ilości udostępnione do sprzedaży na rynku wewnętrznym (w tonach) Pszenica zwyczajna Jęczmień Kukurydza Żyto

Państwo członkowskie

Agencja interwencyjna Nazwa, adres i inne dane kontaktowe

Belgique/België

51 859

6 340

Bureau d'intervention et de restitution belge Rue de Trèves, 82 B-1040 Bruxelles Tel. (32-2) 287 24 78 Faks (32-2) 287 25 24 e-mail: webmaster@birb.be website: www.birb.be State Fund Agriculture 136, Tzar Boris III Blvd. 1618, Sofia, Bulgaria Tel. (+359 2) 81 87 202 Faks (+359 2) 81 87 267 e-mail: dfz@dfz.bg website: www.mzgar.government.bg Statní zemědělsky intervenční fond Odbor rostlinných komodit Ve Smečkách 33 CZ-110 00, Praha 1 Tel. (420) 222 871 667 – 222 871 403 Faks (420) 296 806 404 e-mail: dagmar.hejrovska@szif.cz website: www.szif.cz Direktoratet for FødevareErhverv Nyropsgade 30 DK-1780 København Tel. (45) 33 95 88 07 Faks (45) 33 95 80 34 e-mail: mij@dffe.dk I pah@dffe.dk website: www.dffe.dk Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung Deichmanns Aue 29 D-53179 Bonn Tel. (49-228) 6845 - 3704 Faks 1 (49-228) 6845 - 3985 Faks 2 (49-228) 6845 - 3276 e-mail: pflanzlErzeugnisse@ble.de website: www.ble.de Pŏllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet Narva mnt. 3, 51009 Tartu Tel. (372) 7371 200 Faks (372) 7371 201 e-mail: pria@pria.ee website: www.pria.ee Intervention Operations, OFI, Subsidies & Storage Division, Department of Agriculture & Food Johnstown Castle Estate, County Wexford Tel. 353 53 91 63400 Faks 353 53 91 42843 website: www.agriculture.gov.ie

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 128 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L128 - 50 z 200716.5.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/338/WPZiB z dnia 14 maja 2007 r. przedłużające obowiązywanie niektórych środków ograniczających wobec Uzbekistanu

 • Dz. U. L128 - 49 z 200716.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 15 maja 2007 r. zatwierdzająca systemy automatycznego zawieszania licencji połowowych w przypadku naruszenia przepisów, opracowane przez Danię, Niemcy i Zjednoczone Królestwo (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2036)

 • Dz. U. L128 - 45 z 200716.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie pomocy finansowej Wspólnoty na rok 2007 na rzecz określonych wspólnotowych laboratoriów referencyjnych w dziedzinie zdrowia zwierząt i żywych zwierząt (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1930)

 • Dz. U. L128 - 43 z 200716.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 18/2006 (ex N 524/2005), którą Włochy zamierzały wprowadzić dla małych i średnich przedsiębiorstw (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1175) (1)

 • Dz. U. L128 - 31 z 200716.5.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/27/WE z dnia 15 maja 2007 r. zmieniająca niektóre załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości etoksazolu, indoksakarbu, mezosulfuronu, 1-metylocyklopropenu, MCPA i MCPB, tolilfluanidu i tritikonazolu (1)

 • Dz. U. L128 - 19 z 200716.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 539/2007 z dnia 15 maja 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi w sektorze jaj i albumin jaj

 • Dz. U. L128 - 16 z 200716.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 538/2007 z dnia 15 maja 2007 r. dotyczące dopuszczenia nowego zastosowania Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L128 - 13 z 200716.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 537/2007 z dnia 15 maja 2007 r. dotyczące dopuszczenia produktu fermentacji Aspergillus oryzae (NRRL 458) (Amaferm) jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L128 - 6 z 200716.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 536/2007 z dnia 15 maja 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na mięso drobiowe przydzielonym Stanom Zjednoczonym Ameryki

 • Dz. U. L128 - 3 z 200716.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 535/2007 z dnia 15 maja 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 maja 2007 r.

 • Dz. U. L128 - 1 z 200716.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 534/2007 z dnia 15 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.