Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 129 POZ 38

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 19 kwietnia 2007 r. dotycząca zawarcia umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską

Data ogłoszenia:2007-05-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 129 POZ 38

L 129/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.5.2007

DECYZJA RADY z dnia 19 kwietnia 2007 r. dotycząca zawarcia umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską (2007/341/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 63 ust. 3 lit. b) w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze oraz art. 300 ust. 3 akapit pierwszy,

(7)

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, oraz bez uszczerbku dla art. 4 tego protokołu, Irlandia nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji i w związku z tym nie jest nią związana ani jej nie podlega.

uwzględniając wniosek Komisji,

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji i w związku z tym nie jest nią związana ani jej nie podlega,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 1

(1)

Komisja wynegocjowała w imieniu Wspólnoty Europejskiej umowę o readmisji między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską.

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Europejskiej Umowę o readmisji między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską.

Tekst umowy zostaje dołączony do niniejszej decyzji.

(2)

Umowa została podpisana w imieniu Wspólnoty Europejskiej w dniu 25 maja 2006 r., z zastrzeżeniem możliwości jej zawarcia w późniejszym terminie, zgodnie z decyzją Rady z dnia 22 maja 2006 r.

Artykuł 2 Przewodniczący Rady dokonuje notyfikacji przewidzianej w art. 23 ust. 2 umowy (1).

(3)

Umowa ta powinna zostać zatwierdzona. Artykuł 3

(4)

Na mocy umowy ustanawia się Wspólny Komitet ds. Readmisji, który może przyjąć swój regulamin wewnętrzny. Celowe jest wprowadzenie uproszczonej procedury ustalania stanowiska Wspólnoty w tym przypadku.

Komisja, wspomagana przez ekspertów z państw członkowskich, reprezentuje Wspólnotę we Wspólnym Komitecie ds. Readmisji ustanowionym na mocy art. 19 umowy.

Artykuł 4 Stanowisko Wspólnoty w ramach Wspólnego Komitetu ds. Readmisji w sprawie przyjęcia jego regulaminu zgodnie z art. 19 ust. 5 umowy jest przyjmowane przez Komisję po konsultacji ze specjalnym komitetem wyznaczonym przez Radę.

(1) Termin wejścia w życie umowy o readmisji zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.

(5)

Zgodnie z art. 3 Protokołu w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Zjednoczone Królestwo zgłosiło chęć uczestniczenia w przyjęciu i stosowaniu niniejszej decyzji.

17.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 129/39

Artykuł 5 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 19 kwietnia 2007 r. W imieniu Rady

B. ZYPRIES

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 129 POZ 38 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L129 - 67 z 200717.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie jednolitego dostępu do informacji o wykorzystaniu widma radiowego we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2085) (1)

 • Dz. U. L129 - 63 z 200717.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 15 maja 2007 r. zatwierdzająca wprowadzenie do obrotu oleju wzbogaconego fitosterolami/fitostanolami jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2073)

 • Dz. U. L129 - 61 z 200717.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie przydzielenia Belgii dodatkowych dni na morzu w obszarach ICES IV, VIIa oraz VIId (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2072) (1)

 • Dz. U. L129 - 40 z 200717.5.2007

  Umowa o readmisji między Federacją Rosyjską a Wspólnotą Europejską

 • Dz. U. L129 - 35 z 200717.5.2007

  Protokół do umowy dotyczący państw członkowskich, które nie w pełni stosują dorobek Schengen

 • Dz. U. L129 - 27 z 200717.5.2007

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej

 • Dz. U. L129 - 25 z 200717.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 19 kwietnia 2007 r. dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L129 - 23 z 200717.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 546/2007 z dnia 16 maja 2007 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w podrejonach 25–27, 28.2, 29 i 32 Morza Bałtyckiego przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L129 - 14 z 200717.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 545/2007 z dnia 16 maja 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania (od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.)

 • Dz. U. L129 - 10 z 200717.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 544/2007 z dnia 16 maja 2007 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych Baena (CHNP)

 • Dz. U. L129 - 7 z 200717.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 543/2007 z dnia 16 maja 2007 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2021/2006 dla podokresu maj 2007 r.

 • Dz. U. L129 - 3 z 200717.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 542/2007 z dnia 16 maja 2007 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 7 do 11 maja 2007 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L129 - 1 z 200717.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 541/2007 z dnia 16 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.