Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 129 POZ 61

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie przydzielenia Belgii dodatkowych dni na morzu w obszarach ICES IV, VIIa oraz VIId (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2072) (1)

Data ogłoszenia:2007-05-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 129 POZ 61

17.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 129/61

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie przydzielenia Belgii dodatkowych dni na morzu w obszarach ICES IV, VIIa oraz VIId (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2072)

(Jedynie tekst w językach niderlandzkim i francuskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/342/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 41/2007 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające wielkości dopuszczalnych połowów na 2007 r. i związane z nimi warunki dla pewnych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (1), a w szczególności pkt 10 jego załącznika IIA,

Belgia przedstawiła w dniu 19 grudnia 2006 r. oraz 30 stycznia 2007 r. dane, z których wynika, że grupa statków, które zaprzestały działalności połowowej w okresie od dnia 1 stycznia 2002 r., wykorzystała 11,11 % nakładu połowowego wykorzystanego w roku 2001 przez statki belgijskie przebywające na tym obszarze geograficznym i posiadające na pokładzie włoki ramowe o rozmiarze oczek sieci równym lub większym niż 80 mm. Ponieważ dodatkowe dni, o które złożono wniosek, nie mogą być już przyznane w żądanym terminie, dodatkowe dni należy przyznać w okresie od dnia 1 lutego 2007 r. do 31 stycznia 2008 r. na podstawie rozporządzania (WE) nr 41/2007.

uwzględniając wniosek złożony przez Belgię,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Punkt 8 załącznika IIA do rozporządzenia (WE) nr 41/2007 określa maksymalną liczbę dni, w których statki wspólnotowe o całkowitej długości równej lub większej niż 10 metrów, posiadające na pokładzie włoki ramowe o rozmiarze oczek sieci równym lub większym niż 80 mm, mogą przebywać w cieśninie Skagerrak, w obszarach ICES IV i VIId, oraz na wodach WE strefy ICES IIa, strefy ICES VIIa oraz strefy ICES VIa w okresie od dnia 1 lutego 2007 r. do 31 stycznia 2008 r.

Na podstawie przedłożonych danych, Belgii należy przyznać 15 dodatkowych dni na morzu dla statków posiadających na pokładzie włoki ramowe z grupy narzędzi połowowych wymienionych w pkt 4.1.b.i oraz 16 dodatkowych dni na morzu dla statków posiadających na pokładzie włoki ramowe z grupy narzędzi połowowych wymienionych w pkt 4.1.b.ii, 4.1.b.iii i 4.1.b.iv w okresie stosowania art. 7 rozporządzenia (WE) nr 41/2007, tj. w okresie od dnia 1 lutego 2007 r. do 31 stycznia 2008 r.

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

(2)

Punkt 10 załącznika IIA do rozporządzenia (WE) nr 41/2007 umożliwia Komisji przyznanie, na podstawie wniosku złożonego przez państwo członkowskie, dodatkowej liczby dni na morzu, w których statek może przebywać na danym obszarze geograficznym, mając na pokładzie takie włoki ramowe, na podstawie trwałego zaprzestania działalności połowowej w okresie od dnia 1 stycznia 2002 r.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 1. Maksymalną liczbę dni, w których statek rybacki pływający pod banderą Belgii i posiadający na pokładzie włoki ramowe wymienione w pkt 4.1.b.i załącznika IIA do rozporządzenia (WE) nr 41/2007, może przebywać w strefach ICES IV, VIIa oraz VIId określonych w tabeli I tego załącznika, wydłuża się o 15 dni na morzu.

(1) Dz.U. L 15 z 20.1.2007, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 444/2007 (Dz.U. L 106 z 24.4.2007, str. 22).

L 129/62

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.5.2007

2. Maksymalną liczbę dni, w których statek rybacki pływający pod banderą Belgii i posiadający na pokładzie włoki ramowe wymienione w pkt 4.1.b.ii, 4.1.b.iii i 4.1.b.iv załącznika IIA do rozporządzenia (WE) nr 41/2007, może przebywać w strefach ICES IV, VIIa oraz VIId określonych w tabeli I tego załącznika, w przypadkach gdy nie ma zastosowania żaden z warunków specjalnych określonych w pkt 8.1 tego załącznika, wydłuża się o 16 dni na morzu. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Belgii.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 maja 2007 r. W imieniu Komisji

Joe BORG

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 129 POZ 61 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L129 - 67 z 200717.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie jednolitego dostępu do informacji o wykorzystaniu widma radiowego we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2085) (1)

 • Dz. U. L129 - 63 z 200717.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 15 maja 2007 r. zatwierdzająca wprowadzenie do obrotu oleju wzbogaconego fitosterolami/fitostanolami jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2073)

 • Dz. U. L129 - 40 z 200717.5.2007

  Umowa o readmisji między Federacją Rosyjską a Wspólnotą Europejską

 • Dz. U. L129 - 38 z 200717.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 19 kwietnia 2007 r. dotycząca zawarcia umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską

 • Dz. U. L129 - 35 z 200717.5.2007

  Protokół do umowy dotyczący państw członkowskich, które nie w pełni stosują dorobek Schengen

 • Dz. U. L129 - 27 z 200717.5.2007

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej

 • Dz. U. L129 - 25 z 200717.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 19 kwietnia 2007 r. dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L129 - 23 z 200717.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 546/2007 z dnia 16 maja 2007 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w podrejonach 25–27, 28.2, 29 i 32 Morza Bałtyckiego przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L129 - 14 z 200717.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 545/2007 z dnia 16 maja 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania (od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.)

 • Dz. U. L129 - 10 z 200717.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 544/2007 z dnia 16 maja 2007 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych Baena (CHNP)

 • Dz. U. L129 - 7 z 200717.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 543/2007 z dnia 16 maja 2007 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2021/2006 dla podokresu maj 2007 r.

 • Dz. U. L129 - 3 z 200717.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 542/2007 z dnia 16 maja 2007 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 7 do 11 maja 2007 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L129 - 1 z 200717.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 541/2007 z dnia 16 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.