Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 129 POZ 63

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 15 maja 2007 r. zatwierdzająca wprowadzenie do obrotu oleju wzbogaconego fitosterolami/fitostanolami jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2073)

Data ogłoszenia:2007-05-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 129 POZ 63

Strona 1 z 2
17.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 129/63

DECYZJA KOMISJI z dnia 15 maja 2007 r. zatwierdzająca wprowadzenie do obrotu oleju wzbogaconego fitosterolami/fitostanolami jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2073)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(2007/343/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

wyłącznie wykorzystania w żywności, w której dopuszczono dodawanie fitosteroli/fitostanoli. Przepisy dotyczące prezentacji i etykietowania żywności z dodatkiem fitosteroli/fitostanoli mają zastosowanie.

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. dotyczące nowej żywności i nowych składników żywności (1), w szczególności jego art. 7,

(7)

a także mając na uwadze, co następuje:

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 608/2004 (2) z dnia 31 marca 2004 r. dotyczącym etykietowania żywności oraz składników żywności z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli i/lub estrów fitostanoli gwarantuje się, że konsument otrzymuje konieczne informacje, których znajomość umożliwia zapobieganie nadmiernemu spożyciu dodawanych fitosteroli/fitostanoli.

(1)

Dnia 4 maja 2005 r. przedsiębiorstwo Enzymotec złożyło wniosek do właściwych organów niderlandzkich o wprowadzenie do obrotu oleju wzbogaconego fitosterolami/fitostanolami jako nowego składnika żywności. Dnia 23 maja 2006 r. właściwy organ ds. oceny żywności w Niderlandach wydał sprawozdanie ze wstępnej oceny. W sprawozdaniu tym stwierdzono, że spożycie oleju wzbogaconego fitosterolami/fitostanolami nie stwarza zagrożenia dla ludzi.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Olej wzbogacony fitosterolami/fitostanolami w formie opisanej w załączniku 1 może zostać wprowadzony do obrotu we Wspólnocie jako nowy składnik żywności stosowany w środkach spożywczych, o których mowa w załączniku 2.

(3)

Dnia 29 maja 2006 r. Komisja przekazała sprawozdanie dotyczące wstępnej oceny wszystkim państwom członkowskim.

(4)

Przed upływem okresu 60 dni, określonego w art. 6 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 258/97, zgłoszone zostały uzasadnione sprzeciwy wobec wprowadzania do obrotu przedmiotowego produktu zgodnie z przepisami wspomnianego artykułu.

Artykuł 2 Prezentacja produktów zawierających nowy składnik żywności umożliwia podzielenie ich w łatwy sposób na porcje zawierające maksymalnie 3 g dodatku fitosteroli/fitostanoli (w przypadku jednej porcji na dzień) lub maksymalnie 1 g (w przypadku trzech porcji na dzień).

(5)

Zgłoszone sprzeciwy dotyczyły raczej kwestii zarządzania ryzykiem niż oceny ryzyka, dlatego też przeprowadzenie konsultacji z Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) nie było konieczne. Zatwierdzenie wprowadzenia do obrotu oleju wzbogaconego fitosterolami/fitostanolami powinno dotyczyć

Ilość fitosteroli/fitostanoli dodana do pojemnika z napojami nie przekracza 3 g.

(6)

(1) Dz.U. L 43 z 14.2.1997, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

Ostre sosy i sosy sałatkowe włącznie z majonezem są pakowane w pojedyncze porcje.

(2) Dz.U. L 97 z 1.4.2004, str. 44.

L 129/64

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.5.2007

Artykuł 3 Niniejsza decyzja jest skierowana do Enzymotec, 5 Hataasi ST, Ramat Gabriel Industrial Park, Migdal HaEmeq, Izrael 23 106.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 maja 2007 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

17.5.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 129 POZ 63 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L129 - 67 z 200717.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie jednolitego dostępu do informacji o wykorzystaniu widma radiowego we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2085) (1)

 • Dz. U. L129 - 61 z 200717.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie przydzielenia Belgii dodatkowych dni na morzu w obszarach ICES IV, VIIa oraz VIId (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2072) (1)

 • Dz. U. L129 - 40 z 200717.5.2007

  Umowa o readmisji między Federacją Rosyjską a Wspólnotą Europejską

 • Dz. U. L129 - 38 z 200717.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 19 kwietnia 2007 r. dotycząca zawarcia umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską

 • Dz. U. L129 - 35 z 200717.5.2007

  Protokół do umowy dotyczący państw członkowskich, które nie w pełni stosują dorobek Schengen

 • Dz. U. L129 - 27 z 200717.5.2007

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej

 • Dz. U. L129 - 25 z 200717.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 19 kwietnia 2007 r. dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L129 - 23 z 200717.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 546/2007 z dnia 16 maja 2007 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w podrejonach 25–27, 28.2, 29 i 32 Morza Bałtyckiego przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L129 - 14 z 200717.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 545/2007 z dnia 16 maja 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania (od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.)

 • Dz. U. L129 - 10 z 200717.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 544/2007 z dnia 16 maja 2007 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych Baena (CHNP)

 • Dz. U. L129 - 7 z 200717.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 543/2007 z dnia 16 maja 2007 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2021/2006 dla podokresu maj 2007 r.

 • Dz. U. L129 - 3 z 200717.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 542/2007 z dnia 16 maja 2007 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 7 do 11 maja 2007 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L129 - 1 z 200717.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 541/2007 z dnia 16 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.