Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 130 POZ 16

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 maja 2007 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2002/308/WE ustanawiającej wykaz zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w zakresie jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1989) (1)

Data ogłoszenia:2007-05-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 130 POZ 16

Strona 1 z 13
L 130/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.5.2007

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 10 maja 2007 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2002/308/WE ustanawiającej wykaz zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w zakresie jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1989)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/345/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 91/67/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. dotyczącą warunków zdrowotnych zwierząt, obowiązujących przy wprowadzaniu na rynek zwierząt i produktów akwakultury (1), w szczególności jej art. 5 i 6,

(4)

Niemcy, Francja i Włochy przedłożyły uzasadnienia w celu uzyskania statusu zatwierdzonych stref w odniesieniu do VHS i IHN dla niektórych stref na swoich terytoriach. Przedłożona dokumentacja wskazuje, że strefy te spełniają wymogi art. 5 dyrektywy 91/67/EWG. W związku z powyższym kwalifikują się do uzyskania statusu strefy zatwierdzonej i powinny być dodane do wykazu stref zatwierdzonych.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją Komisji 2002/308/WE (2) ustanowiono wykaz zatwierdzonych stref oraz zatwierdzonych hodowli ryb znajdujących się w strefach niezatwierdzonych w odniesieniu do niektórych chorób ryb. Niemcy, Francja i Włochy przedłożyły uzasadnienia w celu uzyskania statusu hodowli zatwierdzonej w strefach niezatwierdzonych w odniesieniu do wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN) dla niektórych hodowli znajdujących się na ich terytorium. Przedłożona dokumentacja wskazuje, że hodowle te spełniają wymogi art. 6 dyrektywy 91/67/EWG. W związku z powyższym kwalifikują się one do uzyskania statusu hodowli zatwierdzonych w strefie niezatwierdzonej i powinny być dodane do wykazu hodowli zatwierdzonych.

(5)

Szwecja przedłożyła uzasadnienia w celu uzyskania statusu zatwierdzonych stref w odniesieniu do VHS, dla niektórych obszarów przybrzeżnych na jej terytorium. Przedłożona dokumentacja wskazuje, że obszary te spełniają wymogi art. 5 dyrektywy 91/67/EWG. Całe terytorium Szwecji powinno zatem uzyskać statusu strefy zatwierdzonej w odniesieniu do VHS i IHN.

(2)

Niemcy powiadomiły o występowaniu IHN w strefie uprzednio uznanej za wolną od tej choroby. Wskazana strefa nie powinna zatem już być wymieniona w decyzji 2002/308/WE jako wolna od IHN. Jednakże po przeprowadzeniu reorganizacji tej strefy, niektóre jej części pozostają wolne od VHS i IHN, a inne powinny być uważane za wolne tylko od VHS. Należy zatem odpowiednio zmienić wykaz zatwierdzonych stref.

(6)

Dz.U. L 46 z 19.2.1991, str. 1. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 106 z 23.4.2002, str. 28. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/674/WE (Dz.U. L 276 z 7.10.2006, str. 80).

(1)

Dania poinformowała, że hodowla zatwierdzona w odniesieniu do VHS i IHN nie spełnia wymogów utrzymania zatwierdzonego statusu, aby uznawać ją za wolną od VHS. Wskazana hodowla nie powinna zatem już być wymieniona jako wolna od VHS.

22.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 130/17

(7)

Finlandia powiadomiła o zakończeniu programu dotyczącego stref wolnych od VHS zatwierdzonego decyzją Komisji 2003/634/WE z dnia 28 sierpnia 2003 r. zatwierdzającą programy w celu uzyskania statusu zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w strefach niezatwierdzonych w odniesieniu do wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN) (1).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 130 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L130 - 48 z 200722.5.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1472/2006 z dnia 5 października 2006 r. nakładającego ostateczne cła antydumpingowe oraz stanowiącego o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych rodzajów obuwia ze skórzanymi cholewkami pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Wietnamu (  Dz.U. L 275 z 6.10.2006)

 • Dz. U. L130 - 46 z 200722.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 maja 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/416/WE w sprawie tymczasowych środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niektórych owoców cytrusowych pochodzących z Argentyny lub Brazylii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2089)

 • Dz. U. L130 - 43 z 200722.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 maja 2007 r. przyznająca odstępstwo, o które wystąpiła Francja na mocy decyzji Komisji 2006/804/WE w sprawie harmonizacji widma radiowego dla urządzeń do identyfikacji radiowej (RFID) pracujących w zakresie częstotliwości UHF (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2084)

 • Dz. U. L130 - 3 z 200722.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 548/2007 z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie dostosowania kilku rozporządzeń dotyczących refundacji wywozowych dla owoców i warzyw oraz niektórych ich przetworów ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L130 - 1 z 200722.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 547/2007 z dnia 21 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.