Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 130 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 548/2007 z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie dostosowania kilku rozporządzeń dotyczących refundacji wywozowych dla owoców i warzyw oraz niektórych ich przetworów ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-05-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 130 POZ 3

Strona 1 z 9
22.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 130/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 548/2007 z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie dostosowania kilku rozporządzeń dotyczących refundacji wywozowych dla owoców i warzyw oraz niektórych ich przetworów ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii,

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1961/2001 z dnia 8 października 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96 w odniesieniu do refundacji wywozowych do owoców i warzyw (4) zawiera zapisy we wszystkich językach Wspólnoty. Rozporządzenie to powinno obejmować zapisy w językach bułgarskim i rumuńskim.

uwzględniając Akt przystąpienia w szczególności jego art. 56,

Bułgarii

i

Rumunii,

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (WE) nr 1429/95, (WE) nr 1591/95, (WE) nr 2315/95 i (WE) nr 1961/2001,

(1)

Niezbędne jest wprowadzenie pewnych technicznych zmian do kilku rozporządzeń Komisji dotyczących refundacji wywozowych dla owoców i warzyw oraz niektórych ich przetworów w celu dokonania niezbędnego dostosowania ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1429/95 wprowadza się następujące zmiany:

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1429/95 z dnia 23 czerwca 1995 r. w sprawie zasad stosowania refundacji wywozowych w sektorze przetworów owocowych i warzywnych innych niż te przyznawane w przypadku dodawanego cukru (1) zawiera zapisy we wszystkich językach Wspólnoty. Rozporządzenie to powinno obejmować zapisy w językach bułgarskim i rumuńskim.

1) w art. 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Rubryka 22 pozwolenia zawiera jeden z zapisów wymienionych w załączniku.”;

(3)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1591/95 z dnia 30 czerwca 1995 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania refundacji wywozowych do glukozy i syropu glukozowego używanych w niektórych przetworach owocowych i warzywnych (2) zawiera zapisy we wszystkich językach Wspólnoty. Rozporządzenie to powinno obejmować zapisy w językach bułgarskim i rumuńskim.

2) tekst załącznika I do niniejszego rozporządzenia dodaje się jako załącznik.

Artykuł 2 W rozporządzeniu (WE) nr 1591/95 wprowadza się następujące zmiany:

(4)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2315/95 z dnia 29 września 1995 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania refundacji wywozowych do niektórych cukrów objętych wspólną organizacją rynku cukru, używanych w niektórych przetworach owocowych i warzywnych (3) zawiera zapisy we wszystkich językach Wspólnoty. Rozporządzenie to powinno obejmować zapisy w językach bułgarskim i rumuńskim.

1) w art. 2 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Jednakże w celu zastosowania niniejszego rozporządzenia sekcja 20 wniosku o pozwolenie i pozwolenia zawiera jeden z zapisów wymienionych w załączniku.”;

(1) Dz.U. L 141 z 24.6.1995, str. 28. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 498/2004 (Dz.U. L 80 z 18.3.2004, str. 20). 2) Dz.U. L 150 z 1.7.1995, str. 91. Rozporządzenie ostatnio zmie( nione rozporządzeniem (WE) nr 498/2004. (3) Dz.U. L 233 z 30.9.1995, str. 70. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 498/2004.

2) tekst załącznika II do niniejszego rozporządzenia dodaje się jako załącznik.

(4) Dz.U. L 268 z 9.10.2001, str. 8. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 386/2005 (Dz.U. L 62 z 9.3.2005, str. 3).

L 130/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.5.2007

Artykuł 3 W rozporządzeniu (WE) nr 2315/95 wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 2 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 130 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L130 - 48 z 200722.5.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1472/2006 z dnia 5 października 2006 r. nakładającego ostateczne cła antydumpingowe oraz stanowiącego o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych rodzajów obuwia ze skórzanymi cholewkami pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Wietnamu (  Dz.U. L 275 z 6.10.2006)

 • Dz. U. L130 - 46 z 200722.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 maja 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/416/WE w sprawie tymczasowych środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niektórych owoców cytrusowych pochodzących z Argentyny lub Brazylii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2089)

 • Dz. U. L130 - 43 z 200722.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 maja 2007 r. przyznająca odstępstwo, o które wystąpiła Francja na mocy decyzji Komisji 2006/804/WE w sprawie harmonizacji widma radiowego dla urządzeń do identyfikacji radiowej (RFID) pracujących w zakresie częstotliwości UHF (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2084)

 • Dz. U. L130 - 16 z 200722.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 10 maja 2007 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2002/308/WE ustanawiającej wykaz zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w zakresie jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1989) (1)

 • Dz. U. L130 - 1 z 200722.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 547/2007 z dnia 21 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.