Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 131 POZ 24

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 15 maja 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/609/WE ustalającą orientacyjny podział środków przydzielonych państwom członkowskim na zobowiązania wynikające z celu europejskiej współpracy terytorialnej na lata 2007–2013 w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2047)

Data ogłoszenia:2007-05-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 131 POZ 24

Strona 1 z 2
L 131/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.5.2007

DECYZJA KOMISJI z dnia 15 maja 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/609/WE ustalającą orientacyjny podział środków przydzielonych państwom członkowskim na zobowiązania wynikające z celu europejskiej współpracy terytorialnej na lata 2007–2013 w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2047) (2007/349/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (1), w szczególności jego art. 18 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu zapewnienia przejrzystości i pewności prawnej niniejsza decyzja powinna mieć zastosowanie od daty przystąpienia Bułgarii i Rumunii do UE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik do decyzji 2006/609/WE zastępuje się załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

Decyzją 2006/609/WE (2) Komisja ustaliła orientacyjny podział środków na zobowiązania między państwa członkowskie dla celu „europejska współpraca terytorialna” na lata 2007–2013. W związku z przystąpieniem do UE Bułgarii i Rumunii należy ustalić orientacyjny podział środków na zobowiązania dla regionów tych państw członkowskich, które kwalifikują się do pomocy z funduszy strukturalnych w ramach celu „europejska współpraca terytorialna”. W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić decyzję 2006/609/WE.

Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 maja 2007 r.

W imieniu Komisji

(3) Danuta HÜBNER

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 210 z 31.7.2006, str. 25. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1989/2006 (Dz.U. L 411 z 30.12.2006, str. 6). (2) Dz.U. L 247 z 9.9.2006, str. 26.

23.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 131/25

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK Orientacyjny podział środków na zobowiązania dla państw członkowskich i regionów kwalifikujących się do finansowania z funduszy strukturalnych w ramach celu »europejska współpraca terytorialna« w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2013 r.

Tabela 1 – kwota środków (w EUR, ceny z 2004 r.) Regiony kwalifikujące się do finansowania w ramach celu »europejska współpraca terytorialna« Współpraca transgraniczna Wewnętrzna Transfer EISP Transfer IPA Razem Dodatkowe fundusze określone w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, pkt: 21 22

Państwo członkowskie

Współpraca ponadnarodowa

België/Belgique Bulgaria Česká republika Danmark Deutschland Eesti Éire/Ireland Ellada España France Italia Kypros Latvija Lietuva Luxembourg Magyarország Malta Nederland Österreich Polska Portugal România Slovenija Slovensko Suomi-Finland Sverige United Kingdom Razem

138 683 798 86 111 503 244 455 613 74 215 963 439 092 177 33 718 404 62 519 179 88 684 278 265 276 016 562 425 071 397 945 802 19 762 948 50 791 319 60 432 203 11 665 819 197 927 680 11 525 022 166 380 429 151 118 200 332 415 492 53 368 153 211 575 782 43 336 138 159 645 924 54 696 740 198 144 807 306 039 072 4 421 953 532 522 329 000 291 637 000 7 335 000 35 000 000 8 000 000 153 113 000 586 000 67 742 000 29 613 000 23 862 000 20 630 000 700 000 60 570 000 7 027 000 98 434 000 10 833 000 54 402 000 317 000 21 417 000 25 380 000 103 486 000 2 000 000 38 296 000 8 311 000 3 102 000 33 810 000

138 683 798 123 023 503 244 455 613 74 215 963 439 092 177 42 029 404 62 519 179 134 007 278 363 710 016 573 258 071 555 833 802 22 079 948 72 208 319 85 812 203 11 665 819 279 127 680 12 225 022 166 380 429 151 118 200 485 528 492 53 954 153 308 930 782 67 198 138 166 980 924 89 696 740 206 144 807 306 039 072 5 235 919 532

33 648 858 25 632 416 33 227 937 17 511 738 268 676 193 4 433 962 12 789 400 35 790 788 132 074 861 199 472 091 186 182 745 2 329 361 7 617 737 11 299 892 1 453 448 33 090 573 1 289 699 52 597 106 26 332 104 124 530 090 33 773 941 70 994 855 6 498 594 17 560 404 16 941 695 29 072 222 192 941 833 1 577 764 543 326 492 509 141 199 653 199 500 000 23 207 715 18 786 168 17 065 458 50 195 673 38 216 394 30 382 588 8 414 488 15 983 389 58 300 347 46 552 473 10 284 465 67 403 698

L 131/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.5.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 131 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L131 - 27 z 200723.5.2007

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2005/360/WE z dnia 26 kwietnia 2005 r. ustanawiającej kryteria ekologiczne oraz związane z tym wymagania dotyczące oceny i weryfikacji dla przyznawania smarom wspólnotowego oznakowania ekologicznego (  Dz.U. L 118 z 5.5.2005)

 • Dz. U. L131 - 21 z 200723.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 15 maja 2007 r. zmieniająca decyzję 2003/43/WE ustanawiającą klasy odporności niektórych wyrobów budowlanych na działanie ognia w odniesieniu do płyt drewnopochodnych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2045) (1)

 • Dz. U. L131 - 18 z 200723.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 554/2007 z dnia 22 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 535/2007 ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 maja 2007 r.

 • Dz. U. L131 - 16 z 200723.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 553/2007 z dnia 22 maja 2007 r. zmieniające po raz 77. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L131 - 10 z 200723.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 552/2007 z dnia 22 maja 2007 r. ustanawiające maksymalną kwotę wkładu Wspólnoty w finansowanie programów prac w sektorze oliwy z oliwek i ustalające na rok 2007 pułapy budżetowe dla częściowo lub fakultatywnie wdrożonego systemu płatności jednolitych i roczne koperty finansowe dla systemu jednolitej płatności obszarowej przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 oraz zmieniające to rozporządzenie

 • Dz. U. L131 - 7 z 200723.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 551/2007 z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (WE) nr 952/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do zarządzania wspólnotowym rynkiem cukru oraz systemu kwot

 • Dz. U. L131 - 5 z 200723.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 550/2007 z dnia 22 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L131 - 1 z 200723.5.2007

  Rozporządzenie Rady (Euratom) nr 549/2007 z dnia 14 maja 2007 r. dotyczące wdrożenia Protokołu nr 9 w sprawie jednostki 1 i jednostki 2 elektrowni jądrowej Bohunice V1 na Słowacji do Aktu dotyczącego warunków przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.