Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 131 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 551/2007 z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (WE) nr 952/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do zarządzania wspólnotowym rynkiem cukru oraz systemu kwot

Data ogłoszenia:2007-05-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 131 POZ 7

Strona 1 z 2
23.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 131/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 551/2007 z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (WE) nr 952/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do zarządzania wspólnotowym rynkiem cukru oraz systemu kwot

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Artykuł 13 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 952/2006 r. określa, iż obowiązek przedsiębiorstw polegający na comiesięcznym ustalaniu cen dotyczy odpowiednio cukru kwotowanego jak i cukru niekwotowanego. Rozróżnienie to nie dotyczy jednak rafinerii, gdyż ich działalność, polegająca na rafinacji cukru importowanego, nie jest zależna od przydziału kwot. Fakt, iż rozróżnienie między cukrem kwotowanym a niekwotowanym nie ma wobec nich zastosowania, powinien być wyraźnie wskazany w celu uniknięcia nieporozumień.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku cukru (1), w szczególności jego art. 40 ust. 1 lit. a), b) i d),

(3)

a także mając na uwadze, co następuje:

W odniesieniu do cukru przemysłowego system sprawozdawczości przyjęty zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 318/2006 r. powinien skupiać się na transakcjach przekraczających pewną ilość minimalną, ponieważ ustalanie wskaźnika cen dla transakcji dotyczących znikomych ilości jest mało istotne. Właściwe jest zatem ustalenie minimalnego progu na potrzeby stosowania wymogu dotyczącego określania i przekazywania Komisji informacji o średniej miesięcznej cenie skupu.

(1)

Artykuł 6 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 952/2006 (2) definiuje produkcję przedsiębiorstw na cele wspólnej organizacji rynku cukru, a w szczególności przypadek, gdy jedno przedsiębiorstwo zleca produkcję innemu przedsiębiorstwu. Uznaje się, iż jest to produkcja zleceniodawcy pod pewnymi warunkami, w tym w sytuacji, gdy łączna produkcja cukru przetwórcy i zleceniodawcy przewyższa sumę ich kwot. Przepis ten powinien zostać dostosowany w świetle art. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 493/2006 z dnia 27 marca 2006 r. ustanawiającego środki przejściowe w ramach reformy wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru i zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1265/2001 i (WE) nr 314/2002 (3), który przewiduje wycofanie prewencyjne stosowane wobec tej części produkcji objętej kwotą, która przekracza próg ustalony zgodnie z ust. 2 tego artykułu. Środek ten ma za cel zachęcenie przedsiębiorstw cukrowniczych do dobrowolnego ograniczenia ich produkcji w roku gospodarczym 2006/2007. Niezbędna jest również zmiana definicji produkcji w art. 6 ust. 3 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 952/2006 r., aby nie zniechęcać producentów do ograniczania produkcji. W odniesieniu do roku gospodarczego 2006/2007 produkcję należy zatem rozumieć jako sumę progów wycofań prewencyjnych, a nie jako sumę kwot produkcyjnych.

(4)

Aby umożliwić przygotowanie sprawozdania w sprawie działania owego systemu, a następnie wdrożenie systemu komputerowego, należy wydłużyć do pierwszego kwartału 2008 r. stosowanie przepisów przejściowych w sprawie przekazywania Komisji danych o cenach przewidzianych w art. 15 rozporządzenia (WE) nr 952/2006.

(5)

(1) Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 247/2007 (Dz.U. L 69 z 9.3.2007, str. 3). 2) Dz.U. L 178 z 1.7.2006, str. 39. ( (3) Dz.U. L 89 z 28.3.2006, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 119/2007 (Dz.U. L 37 z 9.2.2007, str. 3).

Jednorazowe opłaty uiszczane za dodatkowe kwoty cukru i izoglukozy zgodnie z art. 8 ust. 3 i art. 9 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 318/2006 stanowią część środków własnych Wspólnoty zgodnie z art. 2 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 131 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L131 - 27 z 200723.5.2007

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2005/360/WE z dnia 26 kwietnia 2005 r. ustanawiającej kryteria ekologiczne oraz związane z tym wymagania dotyczące oceny i weryfikacji dla przyznawania smarom wspólnotowego oznakowania ekologicznego (  Dz.U. L 118 z 5.5.2005)

 • Dz. U. L131 - 24 z 200723.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 15 maja 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/609/WE ustalającą orientacyjny podział środków przydzielonych państwom członkowskim na zobowiązania wynikające z celu europejskiej współpracy terytorialnej na lata 2007–2013 w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2047)

 • Dz. U. L131 - 21 z 200723.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 15 maja 2007 r. zmieniająca decyzję 2003/43/WE ustanawiającą klasy odporności niektórych wyrobów budowlanych na działanie ognia w odniesieniu do płyt drewnopochodnych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2045) (1)

 • Dz. U. L131 - 18 z 200723.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 554/2007 z dnia 22 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 535/2007 ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 maja 2007 r.

 • Dz. U. L131 - 16 z 200723.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 553/2007 z dnia 22 maja 2007 r. zmieniające po raz 77. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L131 - 10 z 200723.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 552/2007 z dnia 22 maja 2007 r. ustanawiające maksymalną kwotę wkładu Wspólnoty w finansowanie programów prac w sektorze oliwy z oliwek i ustalające na rok 2007 pułapy budżetowe dla częściowo lub fakultatywnie wdrożonego systemu płatności jednolitych i roczne koperty finansowe dla systemu jednolitej płatności obszarowej przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 oraz zmieniające to rozporządzenie

 • Dz. U. L131 - 5 z 200723.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 550/2007 z dnia 22 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L131 - 1 z 200723.5.2007

  Rozporządzenie Rady (Euratom) nr 549/2007 z dnia 14 maja 2007 r. dotyczące wdrożenia Protokołu nr 9 w sprawie jednostki 1 i jednostki 2 elektrowni jądrowej Bohunice V1 na Słowacji do Aktu dotyczącego warunków przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.