Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 132 POZ 35

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie mianowania zastępcy dyrektora Europolu

Data ogłoszenia:2007-05-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 132 POZ 35

24.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 132/35

DECYZJA RADY z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie mianowania zastępcy dyrektora Europolu (2007/352/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Konwencję w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (konwencja o Europolu) (1), w szczególności jej art. 29 ust. 2, działając jako organ mający uprawnienia do mianowania zastępców dyrektora Europolu, uwzględniając opinię zarządu, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Opierając się na wszelkich stosownych informacjach dostarczonych przez zarząd, Rada zamierza mianować kandydata, który według niej spełnia wszystkie wymagania wiążące się z objęciem wolnego stanowiska zastępcy dyrektora,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Zastępcą dyrektora Europolu na okres od dnia 1 sierpnia 2007 r. do dnia 31 lipca 2011 r. zostaje niniejszym mianowany pan Eugenio ORLANDI. Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia. Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W związku z upływem kadencji jednego z zastępców dyrektora Europolu konieczne jest mianowanie na to stanowisko innej osoby. Regulamin pracowniczy mający zastosowanie do pracowników Europolu (2), w szczególności jego dodatek 8, zawiera przepisy szczególne dotyczące procedury wyboru dyrektora lub zastępcy dyrektora Europolu. Zarząd przedstawił Radzie ostateczną listę odpowiednich kandydatów na stanowisko zastępcy dyrektora wraz z pełnymi aktami każdego z nich, a także pełną listę kandydatów.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 maja 2007 r. W imieniu Rady

F.-W. STEINMEIER

(3)

Przewodniczący

(1) Dz.U. C 316 z 27.11.1995, str. 2. (2) Patrz: akt Rady z dnia 3 grudnia 1998 r. ustanawiający regulamin pracowniczy mający zastosowanie do pracowników Europolu (Dz.U. C 26 z 30.1.1999, str. 23), zmieniony aktem Rady z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz.U. C 24 z 31.1.2003, str. 1).

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 132 POZ 35 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L132 - 42 z 200724.5.2007

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 30/07/COL z dnia 19 lutego 2007 r. dotycząca norweskiego krajowego programu kontroli trzęsawki owiec oraz dodatkowych gwarancji dotyczących handlu wewnątrzwspólnotowego i przywozu do Norwegii

 • Dz. U. L132 - 40 z 200724.5.2007

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 29/07/COL z dnia 19 lutego 2007 r. zatwierdzająca plan szczepień ochronnych ptaków utrzymywanych w ogrodach zoologicznych przeciwko wysoce zjadliwej grypie ptaków, przedłożony przez Norwegię

 • Dz. U. L132 - 38 z 200724.5.2007

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 28/07/COL z dnia 19 lutego 2007 r. dotycząca urzędowego uznania Norwegii za terytorium wolne od gruźlicy bydła, brucelozy bydła i enzootycznej białaczki bydła w zakresie dotyczącym stad bydła

 • Dz. U. L132 - 36 z 200724.5.2007

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 394/06/COL z dnia 13 grudnia 2006 r. zatwierdzająca zaktualizowany program usuwania wszystkich ryb zakażonych zakaźną anemią łososia (ISA) w gospodarstwach norweskich przedłożony przez Norwegię

 • Dz. U. L132 - 34 z 200724.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Austrii

 • Dz. U. L132 - 33 z 200724.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka i dwóch zastępców członków z Łotwy

 • Dz. U. L132 - 31 z 200724.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 560/2007 z dnia 23 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2001 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do handlu z krajami trzecimi produktami w sektorze wina

 • Dz. U. L132 - 27 z 200724.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 559/2007 z dnia 23 maja 2007 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 14 do 18 maja 2007 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L132 - 21 z 200724.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 558/2007 z dnia 23 maja 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz młodych byków opasowych

 • Dz. U. L132 - 5 z 200724.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 557/2007 z dnia 23 maja 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1028/2006 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj

 • Dz. U. L132 - 3 z 200724.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 556/2007 z dnia 23 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/2000 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych

 • Dz. U. L132 - 1 z 200724.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 555/2007 z dnia 23 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.