Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 132 POZ 36

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 394/06/COL z dnia 13 grudnia 2006 r. zatwierdzająca zaktualizowany program usuwania wszystkich ryb zakażonych zakaźną anemią łososia (ISA) w gospodarstwach norweskich przedłożony przez Norwegię

Data ogłoszenia:2007-05-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 132 POZ 36

L 132/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.5.2007

IV

(Inne akty)

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA NR 394/06/COL z dnia 13 grudnia 2006 r. zatwierdzająca zaktualizowany program usuwania wszystkich ryb zakażonych zakaźną anemią łososia (ISA) w gospodarstwach norweskich przedłożony przez Norwegię

URZĄD NADZORU EFTA,

Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (dalej zwane „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 109 oraz protokół 1 do tego porozumienia,

UWZGLĘDNIAJĄC UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości, w szczególności jego art. 5 ust. 2 lit. d) oraz protokół 1 do tego porozumienia,

próbek oraz metody diagnostyczne do celów wykrywania i potwierdzania ISA, jak również kryteria podziału na strefy i urzędowego nadzoru w następstwie podejrzenia lub potwierdzenia występowania ISA,

MAJĄC NA UWADZE, że Urząd swoją decyzją nr 226/04/COL

z dnia 9 września 2004 r. zatwierdził program usuwania wszystkich ryb zakażonych niedokrwistością zakaźną łososia w gospodarstwach norweskich przedłożony przez Norwegię,

UWZGLĘDNIAJĄC akt prawny, o którym mowa w pkt 3.1.7. rozdziału I załącznika I do Porozumienia EOG, dyrektywa Rady 93/53/EWG z dnia 24 czerwca 1993 r. wprowadzająca minimalne środki wspólnotowe zwalczania niektórych chorób ryb, ze zmianami dostosowany protokołem 1 do Porozumienia EOG, w szczególności art. 6 lit. a) tiret pierwsze tego aktu prawnego,

MAJĄC NA UWADZE, że pismem z dnia 21 marca 2006 r. Norwegia zwróciła się do Urzędu z wnioskiem o zatwierdzenie pewnych zmian w swoim programie usuwania wszystkich ryb zakażonych niedokrwistością zakaźną łososia w gospodarstwach norweskich, zatwierdzonym decyzją Urzędu nr 226/04/COL z dnia 9 września 2004 r.,

MAJĄC NA UWADZE, że Urząd Nadzoru EFTA w ścisłej współ-

UWZGLEDNIAJĄC

decyzję Urzędu Nadzoru EFTA nr 196/04/COL z dnia 14 lipca 2004 r. upoważniającą członka ponoszącego szczególną odpowiedzialność za swobodny przepływ towarów do podejmowania niektórych decyzji i środków, w szczególności jej pkt 1,

pracy z Komisją Wspólnot Europejskich przeanalizował proponowane zmiany w programie przedłożonym przez Norwegię w świetle obecnego stanu wiedzy naukowej i technicznej,

MAJĄC NA UWADZE, że usunięcie ryb należy przeprowadzić w taki sposób, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby na inne gospodarstwa i populację dzikich zwierząt podatnych na tę infekcję,

MAJĄC NA UWADZE, że art. 6 lit. a) tiret pierwsze wspomnia-

nego aktu prawnego stanowi, że w celu zwalczania ognisk zakaźnej anemii łososia (ISA) wszystkie ryby w zakażonym gospodarstwie muszą zostać usunięte zgodnie z programem ustanowionym przez urzędowe służby i zatwierdzonym przez Urząd Nadzoru EFTA (dalej zwany „Urzędem”),

MAJĄC NA UWADZE, że podstawą do usunięcia ryb musi być analiza poszczególnych przypadków pod kątem ryzyka dalszego rozprzestrzeniania się choroby, włącznie z oceną, czy ognisko ma poważny charakter, i innymi okolicznościami wpływającymi na ryzyko, przy uwzględnieniu dotychczasowych doświadczeń praktycznych i dowodów naukowych,

MAJĄC NA UWADZE, że akt, o którym mowa w pkt 3.2.29. rozdziału I załącznika I do Porozumienia o EOG, decyzja Komisji nr 2003/466/WE z dnia 13 czerwca 2003 r. ustanawiająca kryteria podziału na strefy i urzędowego nadzoru w następstwie podejrzenia lub potwierdzenia występowania niedokrwistości zakaźnej łososia (ISA), określa plany pobierania

MAJĄC NA UWADZE, że ocena wskazuje, że proponowane zmiany w programie przedłożonym przez Norwegię spełniają wymagania dla tego typu programu, a zatem należy je zatwierdzić,

24.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 132/37

MAJĄC NA UWADZE, że Urząd Nadzoru EFTA decyzją nr 314/06/COL skierował sprawę do Komitetu Weterynaryjnego EFTA wspomagającego Urząd Nadzoru EFTA, MAJĄC NA UWADZE wniosek Komitetu Weterynaryjnego EFTA wspomagającego Urząd Nadzoru EFTA oraz w celu zagwarantowania pewności prawnej, w niniejszej decyzji należy dodać nowy punkt, wskazujący, że decyzja Urzędu nr 226/04/COL z dnia 9 września 2004 r. zostaje uchylona,

2) Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 226/04/COL z dnia 9 września 2004 r. zatwierdzająca przedłożony przez Norwegię program usuwania wszystkich ryb zakażonych niedokrwistością zakaźną łososia (ISA) w gospodarstwach norweskich zostaje niniejszym uchylona. 3) Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 13 grudnia 2006 r. 4) Niniejsza decyzja skierowana jest do Norwegii.

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Weterynaryjnego EFTA, wspomagającego Urząd Nadzoru EFTA,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

5) Niniejsza decyzja jest autentyczna w języku angielskim.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 grudnia 2006 r. W imieniu Urzędu Nadzoru EFTA

Kristján Andri STEFÁNSSON Niels FENGER

1) Uaktualniony program usuwania wszystkich ryb zakażonych zakaźną anemią łososia (ISA) w gospodarstwach norweskich przedłożony przez Norwegię zostaje niniejszym zatwierdzony.

Cylonek Kołegium

Dyrektor

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 132 POZ 36 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L132 - 42 z 200724.5.2007

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 30/07/COL z dnia 19 lutego 2007 r. dotycząca norweskiego krajowego programu kontroli trzęsawki owiec oraz dodatkowych gwarancji dotyczących handlu wewnątrzwspólnotowego i przywozu do Norwegii

 • Dz. U. L132 - 40 z 200724.5.2007

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 29/07/COL z dnia 19 lutego 2007 r. zatwierdzająca plan szczepień ochronnych ptaków utrzymywanych w ogrodach zoologicznych przeciwko wysoce zjadliwej grypie ptaków, przedłożony przez Norwegię

 • Dz. U. L132 - 38 z 200724.5.2007

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 28/07/COL z dnia 19 lutego 2007 r. dotycząca urzędowego uznania Norwegii za terytorium wolne od gruźlicy bydła, brucelozy bydła i enzootycznej białaczki bydła w zakresie dotyczącym stad bydła

 • Dz. U. L132 - 35 z 200724.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie mianowania zastępcy dyrektora Europolu

 • Dz. U. L132 - 34 z 200724.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Austrii

 • Dz. U. L132 - 33 z 200724.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka i dwóch zastępców członków z Łotwy

 • Dz. U. L132 - 31 z 200724.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 560/2007 z dnia 23 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2001 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do handlu z krajami trzecimi produktami w sektorze wina

 • Dz. U. L132 - 27 z 200724.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 559/2007 z dnia 23 maja 2007 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 14 do 18 maja 2007 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L132 - 21 z 200724.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 558/2007 z dnia 23 maja 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz młodych byków opasowych

 • Dz. U. L132 - 5 z 200724.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 557/2007 z dnia 23 maja 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1028/2006 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj

 • Dz. U. L132 - 3 z 200724.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 556/2007 z dnia 23 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/2000 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych

 • Dz. U. L132 - 1 z 200724.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 555/2007 z dnia 23 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.