Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 132 POZ 38

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 28/07/COL z dnia 19 lutego 2007 r. dotycząca urzędowego uznania Norwegii za terytorium wolne od gruźlicy bydła, brucelozy bydła i enzootycznej białaczki bydła w zakresie dotyczącym stad bydła

Data ogłoszenia:2007-05-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 132 POZ 38

L 132/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.5.2007

DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA NR 28/07/COL z dnia 19 lutego 2007 r. dotycząca urzędowego uznania Norwegii za terytorium wolne od gruźlicy bydła, brucelozy bydła i enzootycznej białaczki bydła w zakresie dotyczącym stad bydła

URZĄD NADZORU EFTA, MAJĄC NA UWADZE, że w pismach z dnia 14 lutego 2005 r., 13 grudnia 2005 r. oraz 26 października 2006 r. Norwegia przedłożyła Urzędowi zaktualizowane informacje dotyczące enzootycznej białaczki bydła, o których przedstawienie zwrócił się on po rozmowach odbytych z Komisją Europejską,

Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 109 i protokół 1,

UWZGLĘDNIAJĄC

MAJĄC NA UWADZE, że Urząd Nadzoru EFTA, w ścisłej współUWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości, w szczególności jego art. 5 ust. 2 lit. d) oraz protokół 1,

pracy z Komisją Europejską, rozpatrzył całą dokumentację przedłożoną przez Norwegię, w wyniku czego stwierdził, że program dotyczący enzootycznej białaczki bydła przedłożony przez Norwegię spełnia wszystkie właściwe warunki przewidziane w dyrektywie 64/432/EWG,

UWZGLĘDNIAJĄC akt, o którym mowa w rozdziale I pkt 4.1.1. załącznika I do porozumienia EOG, dyrektywa Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną (1), zmieniona i dostosowana do porozumienia EOG, a w szczególności do jego załącznika A rozdział II pkt 4, załącznika A rozdział II pkt 7 oraz załącznika D rozdział I sekcja E, protokołem 1 do tego porozumienia,

MAJĄC NA UWADZE, że w związku z tym właściwe jest urzę-

dowe uznanie Norwegii za terytorium wolne od enzootycznej białaczki bydła,

MAJĄC NA UWADZE, że na mocy decyzji Urzędu Nadzoru EFTA

nr 66/94/COL i 67/94/COL z dnia 27 czerwca 1994 r. stwierdzono, że – o ile spełniono określone warunki – norweskie stada bydła uznaje się za wolne od brucelozy bydła oraz gruźlicy bydła,

UWZGLĘDNIAJĄC decyzję Urzędu Nadzoru EFTA nr 24/07/COL

z dnia 14 lutego 2007 r., na mocy której zwrócono się do właściwego członka kolegium komisarzy o przyjęcie decyzji dotyczącej urzędowego uznania Norwegii za terytorium wolne od gruźlicy bydła, brucelozy bydła i enzootycznej białaczki bydła w zakresie dotyczącym stad bydła, o ile projekt tej decyzji pozostaje w zgodności z opinią Komitetu Weterynaryjnego EFTA,

MAJĄC NA UWADZE, że decyzje nr 66/94/COL i 67/94/COL zostały zastąpione przez decyzje Urzędu Nadzoru EFTA odpowiednio: nr 227/96/COL i nr 225/96/COL z dnia 4 grudnia 1996 r.,

MAJĄC NA UWADZE, że dyrektywa 64/432/EWG przewiduje, że

państwa EFTA należące do EOG albo ich części lub regiony mogą zostać oficjalnie uznane za terytoria wolne od gruźlicy bydła, brucelozy bydła oraz enzootycznej białaczki bydła w zakresie dotyczącym stad bydła, pod warunkiem spełnienia konkretnych warunków, określonych w tym akcie,

MAJĄC NA UWADZE, że w celu zapewnienia większej jasności status stad bydła w Norwegii w zakresie dotyczącym występowania następujących chorób: gruźlica bydła, bruceloza bydła oraz enzootyczna białaczka bydła, powinien zostać określony w tej samej decyzji,

MAJĄC NA UWADZE, że w piśmie z dnia 29 czerwca 2004 r. Norwegia przedłożyła Urzędowi właściwą dokumentację odnoszącą się do enzootycznej białaczki bydła zgodnie z załącznikiem D rozdział I sekcja E oraz art. 8 dyrektywy 64/432/EWG, (1) Dz.U. 121 z 29.7.1964, str. 1977/64.

MAJĄC NA UWADZE, że w związku z tym decyzje Urzędu Nadzoru EFTA nr 225/96/COL i 227/96/COL powinny zostać zastąpione przez niniejszą decyzję,

MAJĄC NA UWADZE, że środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Weterynaryjnego EFTA, wspierającego prace Urzędu Nadzoru EFTA,

24.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 132/39

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

4) Decyzje Urzędu Nadzoru EFTA nr 227/96/COL i nr 225/96/COL z dnia 4 grudnia 1996 r. zostają zastąpione przez niniejszą decyzję. 5) Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 19 lutego 2007 r. 6) Niniejsza decyzja jest autentyczna w języku angielskim.

1) Zgodnie z dyrektywą 64/432/EWG, terytorium Norwegii zostaje urzędowo uznane za wolne od gruźlicy bydła, brucelozy bydła oraz enzootycznej białaczki bydła w zakresie dotyczącym stad bydła.

2) Niniejsza decyzja skierowana jest do Norwegii.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 lutego 2007 r. W imieniu Urzędu Nadzoru EFTA

3) Zgodnie z art. 109 ust. 2 Porozumienia EOG, Urząd Nadzoru EFTA przekazuje niniejszą decyzję, wraz ze zmianami, Komisji Europejskiej.

Bjørn T. GRYDELAND

Niels FENGER

Przewodniczący

Dyrektor

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 132 POZ 38 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L132 - 42 z 200724.5.2007

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 30/07/COL z dnia 19 lutego 2007 r. dotycząca norweskiego krajowego programu kontroli trzęsawki owiec oraz dodatkowych gwarancji dotyczących handlu wewnątrzwspólnotowego i przywozu do Norwegii

 • Dz. U. L132 - 40 z 200724.5.2007

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 29/07/COL z dnia 19 lutego 2007 r. zatwierdzająca plan szczepień ochronnych ptaków utrzymywanych w ogrodach zoologicznych przeciwko wysoce zjadliwej grypie ptaków, przedłożony przez Norwegię

 • Dz. U. L132 - 36 z 200724.5.2007

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 394/06/COL z dnia 13 grudnia 2006 r. zatwierdzająca zaktualizowany program usuwania wszystkich ryb zakażonych zakaźną anemią łososia (ISA) w gospodarstwach norweskich przedłożony przez Norwegię

 • Dz. U. L132 - 35 z 200724.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie mianowania zastępcy dyrektora Europolu

 • Dz. U. L132 - 34 z 200724.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Austrii

 • Dz. U. L132 - 33 z 200724.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka i dwóch zastępców członków z Łotwy

 • Dz. U. L132 - 31 z 200724.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 560/2007 z dnia 23 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2001 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do handlu z krajami trzecimi produktami w sektorze wina

 • Dz. U. L132 - 27 z 200724.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 559/2007 z dnia 23 maja 2007 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 14 do 18 maja 2007 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L132 - 21 z 200724.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 558/2007 z dnia 23 maja 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz młodych byków opasowych

 • Dz. U. L132 - 5 z 200724.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 557/2007 z dnia 23 maja 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1028/2006 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj

 • Dz. U. L132 - 3 z 200724.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 556/2007 z dnia 23 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/2000 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych

 • Dz. U. L132 - 1 z 200724.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 555/2007 z dnia 23 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.