Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 132 POZ 40

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 29/07/COL z dnia 19 lutego 2007 r. zatwierdzająca plan szczepień ochronnych ptaków utrzymywanych w ogrodach zoologicznych przeciwko wysoce zjadliwej grypie ptaków, przedłożony przez Norwegię

Data ogłoszenia:2007-05-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 132 POZ 40

L 132/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.5.2007

DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA NR 29/07/COL z dnia 19 lutego 2007 r. zatwierdzająca plan szczepień ochronnych ptaków utrzymywanych w ogrodach zoologicznych przeciwko wysoce zjadliwej grypie ptaków, przedłożony przez Norwegię

URZĄD NADZORU EFTA, MAJĄC NA UWADZE, że ze względu na przetrzymywanie ich w niewoli, ptaki w ogrodach zoologicznych oraz w zatwierdzonych jednostkach, instytutach lub ośrodkach nie mają zazwyczaj kontaktu z drobiem ani innymi ptakami żyjącymi w niewoli i w związku z tym nie zachodzi żadne zagrożenie zarażeniem przez nie drobiu lub innych ptaków żyjących w niewoli, a biorąc pod uwagę wartość ptaków utrzymywanych w ogrodach zoologicznych, szczepienia ochronne takich ptaków mogą stanowić właściwy dodatkowy środek profilaktyczny,

UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 109 i protokół 1,

UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości, w szczególności jego art. 5 ust. 2 lit. d) oraz protokół 1,

UWZGLĘDNIAJĄC akt, o którym mowa w rozdziale I pkt 3.1.5a załącznika I do Porozumienia EOG, dyrektywa Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków i uchylająca dyrektywę 92/40/EWG (1), dostosowana do Porozumienia EOG, w szczególności do jego art. 56 ust. 2 i art. 57 ust. 2, przez protokół 1 do tego porozumienia,

MAJĄC NA UWADZE, że w dyrektywie 2005/94/WE ustanowiono zasady podejmowania szczepień ochronnych przeciwko grypie ptaków, m.in. ptaków żyjących w niewoli, takich jak ptaki utrzymywane w ogrodach zoologicznych, przewidując zarazem obowiązek występowania przez państwa EFTA należące do EOG do Urzędu Nadzoru EFTA z wnioskiem o zatwierdzenie ich planów szczepień ochronnych drobiu lub innych ptaków żyjących w niewoli,

UWZGLĘDNIAJĄC akt mający zastosowanie wobec Norwegii, przyjęty po przeprowadzeniu procedur, o których mowa w części wprowadzającej rozdziału I załącznika I do Porozumienia EOG, decyzja Komisji 2006/474/WE z dnia 6 lipca 2006 r. dotycząca środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtyp H5N1 u ptaków trzymanych w ogrodach zoologicznych oraz w zatwierdzonych jednostkach, instytutach lub ośrodkach w państwach członkowskich oraz uchylająca decyzję 2005/744/WE (2),

MAJĄC NA UWADZE, że w decyzji 2006/474/WE ustanowiono określone wymogi związane ze środkami bezpieczeństwa biologicznego, mające na celu zapobieganie zarażeniu wysoce zjadliwą grypa ptaków wywołaną wirusem grypy A podtyp H5N1 ptaków utrzymywanych w ogrodach zoologicznych oraz w zatwierdzonych jednostkach, instytutach i ośrodkach w państwach EFTA należących do EOG, w celu ochrony dzikiej fauny i zachowania różnorodności biologicznej,

UWZGLĘDNIAJĄC decyzję Urzędu Nadzoru EFTA nr 22/07/COL z dnia 14 lutego 2007 r., na mocy której zwrócono się do właściwego członka kolegium komisarzy o przyjęcie decyzji, o ile projekt tej decyzji pozostaje w zgodności z opinią Komitetu Weterynaryjnego EFTA,

MAJĄC NA UWADZE, że w decyzji Komisji 2006/474/WE ustanowiono także przepisy dotyczące szczepień ochronnych ptaków utrzymywanych w ogrodach zoologicznych oraz w zatwierdzonych jednostkach, instytutach i ośrodkach, które państwa EFTA należące do EOG powinny przeprowadzić, jeśli uznają za właściwe zaszczepienie takich ptaków, przewidując zarazem obowiązek przedkładania przez państwa EFTA należące do EOG planów szczepień ptaków utrzymywanych w ogrodach zoologicznych Urzędowi Nadzoru EFTA,

MAJĄC NA UWADZE, że Urząd Nadzoru EFTA, w ścisłej współMAJĄC NA UWADZE, że grypa ptaków należy do zakaźnych

chorób wirusowych drobiu i innych ptaków, powodując ich wysoką śmiertelność i zaburzenia, które w krótkim czasie mogą przybrać rozmiary epidemii i stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz zdecydowanie zmniejszyć opłacalność hodowli drobiu,

Dz.U. L 10 z 14.1.2006, str. 16. (2) Dz.U. L 187 z 8.7.2006, str. 37. (1)

pracy z Komisją Europejską, rozpatrzył plany szczepień ochronnych przeciwko grypie ptaków przedłożone przez Norwegię zgodnie z dyrektywą 2005/94/WE i decyzją 2006/474/WE, w związku z czym powinny one zostać zatwierdzone,

MAJĄC NA UWADZE, że środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Weterynaryjnego EFTA wspierającego prace Urząd Nadzoru EFTA,

24.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 132/41

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

3) Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 19 lutego 2007 r. 4) Niniejsza decyzja jest autentyczna w języku angielskim.

1) Niniejszym zatwierdza się plan szczepień ochronnych ptaków utrzymywanych w ogrodach zoologicznych przeciwko wysoce zjadliwej grypie ptaków przedłożony przez Norwegię w dniu 15 maja 2006 r., zgodnie z art. 56 ust. 2 dyrektywy 2005/94/WE i art. 4 decyzji 2006/474/WE. 2) Na mocy art. 109 ust. 2 Porozumienia EOG Urząd Nadzoru EFTA przekazuje Komisji Europejskiej plan szczepień ochronnych przedłożony przez Norwegię, wraz ze zmianami.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 lutego 2007 r. W imieniu Urzędu Nadzoru EFTA

Bjørn T. GRYDELAND Niels FENGER

Przewodniczący

Dyrektor

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 132 POZ 40 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L132 - 42 z 200724.5.2007

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 30/07/COL z dnia 19 lutego 2007 r. dotycząca norweskiego krajowego programu kontroli trzęsawki owiec oraz dodatkowych gwarancji dotyczących handlu wewnątrzwspólnotowego i przywozu do Norwegii

 • Dz. U. L132 - 38 z 200724.5.2007

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 28/07/COL z dnia 19 lutego 2007 r. dotycząca urzędowego uznania Norwegii za terytorium wolne od gruźlicy bydła, brucelozy bydła i enzootycznej białaczki bydła w zakresie dotyczącym stad bydła

 • Dz. U. L132 - 36 z 200724.5.2007

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 394/06/COL z dnia 13 grudnia 2006 r. zatwierdzająca zaktualizowany program usuwania wszystkich ryb zakażonych zakaźną anemią łososia (ISA) w gospodarstwach norweskich przedłożony przez Norwegię

 • Dz. U. L132 - 35 z 200724.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie mianowania zastępcy dyrektora Europolu

 • Dz. U. L132 - 34 z 200724.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Austrii

 • Dz. U. L132 - 33 z 200724.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka i dwóch zastępców członków z Łotwy

 • Dz. U. L132 - 31 z 200724.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 560/2007 z dnia 23 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2001 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do handlu z krajami trzecimi produktami w sektorze wina

 • Dz. U. L132 - 27 z 200724.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 559/2007 z dnia 23 maja 2007 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 14 do 18 maja 2007 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L132 - 21 z 200724.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 558/2007 z dnia 23 maja 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz młodych byków opasowych

 • Dz. U. L132 - 5 z 200724.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 557/2007 z dnia 23 maja 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1028/2006 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj

 • Dz. U. L132 - 3 z 200724.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 556/2007 z dnia 23 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/2000 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych

 • Dz. U. L132 - 1 z 200724.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 555/2007 z dnia 23 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.