Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 132 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 557/2007 z dnia 23 maja 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1028/2006 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj

Data ogłoszenia:2007-05-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 132 POZ 5

Strona 1 z 13
24.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 132/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 557/2007 z dnia 23 maja 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1028/2006 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1028/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (1), w szczególności jego art. 11, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

zatem przechowywane i transportowane w miarę możliwości w stałej temperaturze i zasadniczo nie powinny być chłodzone przed sprzedażą konsumentowi końcowemu.

(5)

Rozporządzenie (WE) nr 1028/2006 określa podstawowe wymogi, które muszą spełniać jaja, aby mogły być wprowadzane do obrotu we Wspólnocie. W celu zapewnienia przejrzystości należy ustanowić nowe szczegółowe przepisy wykonawcze do tych wymogów. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2295/2003 z dnia 23 grudnia 2003 r. wprowadzające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1907/90 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do jaj (2) powinno zatem zostać uchylone i zastąpione nowym rozporządzeniem. Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (3) i rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (4) mają zastosowanie do jaj. Dlatego w największym możliwym zakresie należy odnosić się do tych rozporządzeń horyzontalnych. Należy określić cechy jakościowe jaj klasy A w celu zapewnienia wysokiej jakości jaj dostarczanych bezpośrednio konsumentom końcowym oraz w celu określenia kryteriów, które mogą podlegać kontroli służb inspekcyjnych. Podstawą takich cech jakościowych powinna być norma nr 42 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) dotycząca wprowadzania do obrotu i kontroli jakości handlowej jaj w skorupkach w handlu międzynarodowym między krajami członkowskimi EKG ONZ. Pozostawienie zimnych jaj w temperaturze pokojowej może prowadzić do skraplania, w wyniku czego na skorupce łatwiej mogą rozwijać się bakterie, które mogą przedostawać się do treści jaja. Jaja muszą być

(6)

Zasadniczo jaj nie powinno się myć ani czyścić, ponieważ czynności te mogą prowadzić do uszkodzenia skorupki jaja, która jest skuteczną barierą uniemożliwiającą przedostawanie się bakterii i posiada szereg właściwości chroniących jajo przed drobnoustrojami. Niektórych praktyk, takich jak naświetlanie jaj promieniowaniem ultrafioletowym, nie należy jednak uważać za czyszczenie. Ponadto jaja klasy A nie powinny być myte ze względu na możliwość uszkodzenia barier fizycznych, takich jak kutikula, co może nastąpić w czasie mycia lub po jego zakończeniu. Takie uszkodzenie może prowadzić do przedostawania się bakterii przez skorupkę i do utraty wilgoci, co zwiększa ryzyko dla konsumentów zwłaszcza w przypadku, jeżeli warunki późniejszego suszenia i przechowywania nie są optymalne. W niektórych państwach członkowskich z dobrymi wynikami stosuje się systemy mycia jaj, które podlegają obowiązkowi uzyskania zezwolenia i działają w ściśle kontrolowanych warunkach. Zgodnie z opinią na temat zagrożeń mikrobiologicznych związanych z myciem jaj spożywczych wydaną w dniu 7 września 2005 r. (5) przez Panel Naukowy ds. Zagrożeń Biologicznych Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności praktykę mycia jaj stosowaną w niektórych zakładach pakowania można utrzymać z higienicznego punktu widzenia, o ile, między innymi, opracowane zostaną zasady dobrej praktyki w systemie mycia jaj.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 132 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L132 - 42 z 200724.5.2007

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 30/07/COL z dnia 19 lutego 2007 r. dotycząca norweskiego krajowego programu kontroli trzęsawki owiec oraz dodatkowych gwarancji dotyczących handlu wewnątrzwspólnotowego i przywozu do Norwegii

 • Dz. U. L132 - 40 z 200724.5.2007

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 29/07/COL z dnia 19 lutego 2007 r. zatwierdzająca plan szczepień ochronnych ptaków utrzymywanych w ogrodach zoologicznych przeciwko wysoce zjadliwej grypie ptaków, przedłożony przez Norwegię

 • Dz. U. L132 - 38 z 200724.5.2007

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 28/07/COL z dnia 19 lutego 2007 r. dotycząca urzędowego uznania Norwegii za terytorium wolne od gruźlicy bydła, brucelozy bydła i enzootycznej białaczki bydła w zakresie dotyczącym stad bydła

 • Dz. U. L132 - 36 z 200724.5.2007

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 394/06/COL z dnia 13 grudnia 2006 r. zatwierdzająca zaktualizowany program usuwania wszystkich ryb zakażonych zakaźną anemią łososia (ISA) w gospodarstwach norweskich przedłożony przez Norwegię

 • Dz. U. L132 - 35 z 200724.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie mianowania zastępcy dyrektora Europolu

 • Dz. U. L132 - 34 z 200724.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Austrii

 • Dz. U. L132 - 33 z 200724.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka i dwóch zastępców członków z Łotwy

 • Dz. U. L132 - 31 z 200724.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 560/2007 z dnia 23 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2001 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do handlu z krajami trzecimi produktami w sektorze wina

 • Dz. U. L132 - 27 z 200724.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 559/2007 z dnia 23 maja 2007 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 14 do 18 maja 2007 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L132 - 21 z 200724.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 558/2007 z dnia 23 maja 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz młodych byków opasowych

 • Dz. U. L132 - 3 z 200724.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 556/2007 z dnia 23 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/2000 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych

 • Dz. U. L132 - 1 z 200724.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 555/2007 z dnia 23 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.