Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 133 POZ 24 - Strona 11

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 marca 2006 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.3868 – DONG/Elsam/Energi E2) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 793) (1)

Data ogłoszenia:2007-05-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 133 POZ 24 - Strona 11

Strona 11 z 16

Koncentracja podniesie bariery wejścia w związku z wyższymi kosztami magazynowania oraz z większymi trudnościami w osiągnięciu masy krytycznej i korzyści skali i zakresu, które są niezbędne dla zapewnienia opłacalności wejścia na rynek. Ponadto transakcja eliminuje dużych odbiorców na różnych rynkach, których elastyczność można by zrównoważyć wymaganiami elastyczności gospodarstw domowych i małych odbiorców instytucjonalnych. Prawdopodobne ograniczenie płynności na duńskim hurtowym rynku gazu zwiększa zdolność DONG do zablokowania dostępu jego konkurentów do gazu hurtowego. Koncentracja wyeliminuje niektórych potencjalnych konkurentów KE i NESA, detalistów w sektorze energii elektrycznej, którzy mieszczą się w aglomeracji kopenhaskiej. Dysponują oni również biurami sprzedaży, dużą liczbą personelu działu sprzedaży, sprzętem komputerowym i systemami bilingowymi. Mają duże portfele odbiorców, które można rozbudować w celu wejścia na rynki detaliczne gazu. Siła marek obydwu spółek jest znaczna na rynku krajowym, a zwłaszcza na poziomie regionalnym. Tak więc NESA i KE nie stoją przed wysokimi barierami wejścia, na które napotykałaby większość innych podmiotów wchodzących na rynek. […] *

(76)

(82)

(83)

(77)

(84) (78)

Zarówno E2 jak i Elsam mają dostęp do znaczących ilości gazu ziemnego po konkurencyjnych cenach. Spółki te mają dostęp również do magazynowania i środków elastyczności. Ponadto posiadają one konieczną „markę energetyczną”. Znaczna większość respondentów uczestniczących w prowadzonym przez Komisję badaniu rynku uznała, że Elsam i E2 mogłyby sprzedawać im nadwyżkę ilości gazu. Ponadto Komisja znalazła również mocne dowody na istnienie takich możliwości i zamiarów w zakresie wejścia ze strony E2; spółka ta złożyła już oferty regionalnym hurtowym spółkom dostawczym w Szwecji i Danii w latach 2003 i 2004. NESA i KE dysponują markami energetycznymi o silnej pozycji i dzięki sprzedaży podwójnych paliw mogą uzyskać synergie kosztów oraz zwiększoną lojalność odbiorców. Posiadają one dostęp do dużej bazy odbiorców instytucjonalnych. Również DONG i Statoil Gazelle uznały KE, Elsam i Energi E2 za potencjalnych konkurentów na duńskich rynkach gazowych. Z tych też powodów w decyzji uznano, że proponowana transakcja doprowadzi do znacznego zakłócenia skutecznej konkurencji, zwłaszcza w wyniku powstania lub wzmocnienia dominującej pozycji na rynku lub

(85)

(79)

(80)

25.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 133/33

(86)

Z drugiej strony zapotrzebowanie wielu odbiorców KE na energię do gotowania pokryje już gaz miejski, a zapotrzebowanie w zakresie ogrzewania pokryje ciepłownictwo miejskie. Należy również wziąć pod uwagę fakt, że większość bazy odbiorców energii elektrycznej NESA i KE można było jedynie wykorzystać w celu konkurowania z HNG/MN, którego obszar dystrybucji gazu geograficznie częściowo pokrywa się z obszarem NESA i KE, a nie DONG. W decyzji zaznaczono również, że inne spółki dostawcze energii elektrycznej mogłyby wejść na rynek dostaw gazu do małych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, stwierdzono jednak, że KE i NESA posiadają szczególną pozycję, jeżeli chodzi o dostęp do gazu, którą innym spółkom energetycznym trudno byłoby odtworzyć. Z tych powodów w decyzji uznano, że proponowane połączenie znacznie zakłóci konkurencję na rynku lub rynkach dostaw gazu do gospodarstw domowych i małych odbiorców instytucjonalnych, bez względu na to czy rynek ten/rynki te definiuje się jako regionalne czy krajowe, w szczególności poprzez wzmocnienie pozycji dominującej. 6. Wniosek dotyczący oceny rynków gazu ziemnego przed rozważeniem zmian w zgłoszonej koncentracji

presja wywierana wewnątrz obszaru przez wiatraki i zdecentralizowane elektrociepłownie jest niewielka.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 133 POZ 24 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L133 - 51 z 200725.5.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/359/WPZiB z dnia 23 maja 2007 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2005/889/WPZiB ustanawiające Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah)

 • Dz. U. L133 - 49 z 200725.5.2007

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ZPUE/1/2007 z dnia 15 maja 2007 r. przedłużająca mandat szefa zespołu UE ds. planowania (ZPUE dla Kosowa) w związku z ewentualną operacją UE zarządzania kryzysem w zakresie praworządności i w ewentualnych innych dziedzinach w Kosowie

 • Dz. U. L133 - 44 z 200725.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 maja 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie obszarów objętych ograniczeniami w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2091) (1)

 • Dz. U. L133 - 42 z 200725.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 maja 2007 r. dotycząca niewłączenia trichlorfonu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2096) (1)

 • Dz. U. L133 - 40 z 200725.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 maja 2007 r. dotycząca niewłączenia karbarylu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2093) (1)

 • Dz. U. L133 - 37 z 200725.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 maja 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie obszarów objętych ograniczeniami w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2090) (1)

 • Dz. U. L133 - 23 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 572/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 38/2007

 • Dz. U. L133 - 21 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 571/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L133 - 18 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 570/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L133 - 17 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 569/2007 z dnia 24 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 210/2007 wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1282/2006 w odniesieniu do okresu ważności pozwoleń na wywóz przy ustalonej z góry kwocie refundacji w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L133 - 15 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 568/2007 z dnia 24 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 996/97 w sprawie otwarcia i zarządzania kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych objętych kodem CN 02062991

 • Dz. U. L133 - 13 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 567/2007 z dnia 24 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 297/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentu taryfowego na przywóz wołowiny i cielęciny pochodzącej z Chile

 • Dz. U. L133 - 12 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 566/2007 z dnia 24 maja 2007 r. wykreślające Republikę Chile z listy państw beneficjentów zawartej w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 980/2005 wprowadzającego plan ogólnych preferencji taryfowych

 • Dz. U. L133 - 10 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 565/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L133 - 9 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 564/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L133 - 7 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 563/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L133 - 3 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 562/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L133 - 1 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 561/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.