Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 133 POZ 24 - Strona 14

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 marca 2006 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.3868 – DONG/Elsam/Energi E2) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 793) (1)

Data ogłoszenia:2007-05-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 133 POZ 24 - Strona 14

Strona 14 z 16

wania/elastyczności DONG zobowiązał się do zbycia przed dniem 1 maja 2007 r. swojego większego magazynu gazu w Lille Torup w Jutlandii. Do sprzedaży powierzchni magazynowej w magazynie w Lille Torup w roku magazynowania gazu 2007/2008, trwającym od 1 maja 2007 r. do 30 kwietnia 2008 r., będzie uprawniony jedynie kupujący. DONG zobowiązuje się nie przejąć, przez okres dziesięciu lat od zawarcia transakcji sprzedaży na rzecz kupującego, bezpośredniego ani pośredniego wpływu na całość lub części magazynu, chyba że po uprzednim zatwierdzeniu takich operacji przez Komisję.

25.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 133/35

2. Program uwolnienia gazu

(107) W celu rozwiania obaw o konkurencję obecnych na

(111) Pozytywny wpływ na elastyczność dostępną w Danii

rynkach sprzedaży hurtowej DONG przedstawił zobowiązanie w postaci Programu uwolnienia gazu, zakładający udostępnienie gazu ziemnego w Danii osobom trzecim. Ilość uwalnianego gazu wyniesie 400 mln m3 rocznie (łącznie 2 400 mln m3) i zostanie zaoferowana w przetargu w latach 2006 do 2011 na dostawę w latach gazowych następujących po każdym przetargu. Ilości te odpowiadają w przybliżeniu 10 % łącznego duńskiego zużycia w 2005 r. W przypadku istotnej zmiany warunków rynkowych DONG może, na określonych warunkach, zwrócić się do Komisji o zakończenie Programu uwolnienia gazu w odniesieniu do dwóch ostatnich przetargów. Program uwolnienia gazu przewiduje dwustopniowy proces przetargowy: w ramach „Przetargu podstawowego” DONG udostępni gaz w wirtualnym punkcie obrotu/ośrodku w Danii oraz, w ramach wymiany, zwycięscy oferenci udostępnią taką samą ilość gazu dla DONG w jednym z czterech określonych ośrodków w Europie Północno-Zachodniej. Wszelkie ilości niesprzedane w ramach Przetargu podstawowego zostaną sprzedane w ramach tradycyjnego przetargu dotyczącego uwolnienia gazu, który zostanie przeprowadzony w późniejszym terminie w tym samym roku. Dodatkowo w zobowiązaniach zawarto klauzulę o uwolnieniu odbiorcy, zgodnie z którą istniejący bezpośredni odbiorcy DONG uczestniczący w przetargu lub dokonujący zakupu gazu od przedsiębiorcy/hurtownika, któremu przyznano partie gazu w ramach przetargu, są uprawnieni do zmniejszenia swoich umownych zobowiązań zakupu wobec DONG.

będzie miał również Program uwolnienia gazu, który uzupełnia tym samym elastyczność oferowaną na rynku przez magazyn w Lille Torup.

(112) Obydwa elementy zobowiązań, tj. zbycie magazynu

i Program uwolnienia gazu, będą miały również pozytywny wpływ na rynki szwedzkie. Konkurencja pomiędzy DONG a przyszłym właścicielem magazynu w Lille Torup przysporzy korzyści również szwedzkim odbiorcom na rynku magazynowania. To samo stosuje się do skutków Programu uwolnienia gazu.

2. Wpływ proponowanych zobowiązań na hurtowy rynek gazu ziemnego

(113) Komisja stwierdziła, że oferowany przez DONG program

uwolnienia gazu w powiązaniu ze zbyciem magazynu wystarcza, aby zaradzić wszystkim obawom o konkurencję, które Komisja żywiła w odniesieniu do rynku sprzedaży hurtowej.

(114) Jeżeli chodzi o program uwolnienia gazu, oferowane

B. OCENA PRZEDSTAWIONYCH ZOBOWIĄZAŃ

ilości 400 mln m3 rocznie – które mają zostać zamienione lub sprzedane w ramach przetargu podstawowego lub wtórnego – stanowią około 10 % duńskiego popytu.

1. Wpływ proponowanych zobowiązań na rynek magazynowania/elastyczności

(108) Główny wpływ proponowanych zobowiązań na rynek

magazynowania/elastyczności wynika ze zbycia magazynu w Lille Torup. Ponadto Program uwolnienia gazu zwiększy płynność duńskiego rynku sprzedaży hurtowej, zapewniając w ten sposób nowe źródła elastyczności.

(115) Po pierwsze, w odniesieniu do blokowania dostępu do

(109) Zbycie

większego z dwóch duńskich magazynów, o pojemności około 400 mln m3, oraz brak rezerwacji pojemności przekraczających jeden rok spowodują zwiększoną konkurencję na tym rynku, bez względu na to, czy postrzegany jest on jako rynek magazynowania czy też szerszy rynek elastyczności. Wspomniane ilości magazynowania/elastyczności stanowią ponad 57 % duńskiej powierzchni magazynowej i tym samym bardzo dużą część całkowitej elastyczności dostępnej w Danii.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 133 POZ 24 - Strona 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L133 - 51 z 200725.5.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/359/WPZiB z dnia 23 maja 2007 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2005/889/WPZiB ustanawiające Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah)

 • Dz. U. L133 - 49 z 200725.5.2007

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ZPUE/1/2007 z dnia 15 maja 2007 r. przedłużająca mandat szefa zespołu UE ds. planowania (ZPUE dla Kosowa) w związku z ewentualną operacją UE zarządzania kryzysem w zakresie praworządności i w ewentualnych innych dziedzinach w Kosowie

 • Dz. U. L133 - 44 z 200725.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 maja 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie obszarów objętych ograniczeniami w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2091) (1)

 • Dz. U. L133 - 42 z 200725.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 maja 2007 r. dotycząca niewłączenia trichlorfonu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2096) (1)

 • Dz. U. L133 - 40 z 200725.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 maja 2007 r. dotycząca niewłączenia karbarylu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2093) (1)

 • Dz. U. L133 - 37 z 200725.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 maja 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie obszarów objętych ograniczeniami w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2090) (1)

 • Dz. U. L133 - 23 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 572/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 38/2007

 • Dz. U. L133 - 21 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 571/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L133 - 18 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 570/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L133 - 17 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 569/2007 z dnia 24 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 210/2007 wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1282/2006 w odniesieniu do okresu ważności pozwoleń na wywóz przy ustalonej z góry kwocie refundacji w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L133 - 15 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 568/2007 z dnia 24 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 996/97 w sprawie otwarcia i zarządzania kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych objętych kodem CN 02062991

 • Dz. U. L133 - 13 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 567/2007 z dnia 24 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 297/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentu taryfowego na przywóz wołowiny i cielęciny pochodzącej z Chile

 • Dz. U. L133 - 12 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 566/2007 z dnia 24 maja 2007 r. wykreślające Republikę Chile z listy państw beneficjentów zawartej w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 980/2005 wprowadzającego plan ogólnych preferencji taryfowych

 • Dz. U. L133 - 10 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 565/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L133 - 9 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 564/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L133 - 7 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 563/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L133 - 3 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 562/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L133 - 1 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 561/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.