Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 133 POZ 24 - Strona 6

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 marca 2006 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.3868 – DONG/Elsam/Energi E2) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 793) (1)

Data ogłoszenia:2007-05-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 133 POZ 24 - Strona 6

Strona 6 z 16

Znacząca część sprzedaży i zakupu hurtowej energii elektrycznej w rejonie nordyckim prowadzona jest za pośrednictwem nordyckiej giełdy energii elektrycznej Nord Pool Spot ASA („Nord Pool”). Oprócz form obrotu fizyczną energią elektryczną na poziomie hurtowym związanych z Nord Pool producenci/handlowcy oraz odbiorcy są również stronami dwustronnych umów dotyczących obrotu fizyczną hurtową energią elektryczną. Bezpośrednimi odbiorcami usług dodatkowych są Operatorzy Systemów Przesyłowych (TSO – Transmission System Operators) odpowiedzialni za utrzymanie równowagi w sieci i zabezpieczenie dostaw w sytuacjach awaryjnych. Przeprowadzone przez Komisję badanie rynku wyraźnie wykazało, że zastąpienie usług dodatkowych/usług systemowych innymi dostawami energii elektrycznej na poziomie hurtowym nie jest łatwe. Ponadto zakres uprawnień regulacyjnych operatora może znacznie zmieniać się z upływem czasu, bez żadnego widocznego związku z jego pozycją na rynku wytwarzania energii elektrycznej. Jednak w decyzji uznano, że można nie rozstrzygać kwestii dotyczącej szczegółowego określenia tego rynku/ tych rynków. Dwustronne dostawy do odbiorców nieposiadających bezpośredniego dostępu do Nord Pool mogą stanowić odrębny rynek produktowy lub nie; to samo można powiedzieć o usługach dodatkowych. Finansowe pochodne energii elektrycznej

(39)

(40)

(37)

W decyzji uznano, że istnieją następujące właściwe rynki: 1) duński rynek magazynowania lub ewentualnie duński rynek elastyczności gazu ziemnego; szwedzki rynek magazynowania lub ewentualnie szwedzki rynek elastyczności gazu ziemnego (o zasięgu szwedzkim lub ewentualnie szwedzko-duńskim); 2) rynek sprzedaży hurtowej gazu ziemnego dla Danii (o zasięgu duńskim); rynek sprzedaży hurtowej gazu ziemnego dla Szwecji (o zasięgu szwedzkim lub ewentualnie szwedzko-duńskim);

(41)

W decyzji uznano istnienie odrębnego rynku finansowej energii elektrycznej, jako że zasadniczo rynek finansowy polega na obrocie ryzykiem, natomiast rynek fizyczny polega na obrocie energią elektryczną przeznaczoną do zużycia, w związku z czym nie są one w pełni zamienne. Nie rozstrzygnięto kwestii, czy odrębny produkt finansowy CfD (Contract for differences – umowa, zgodnie z którą strony zobowiązują się wzajemnie do zapłacenia różnicy między ceną umowną a rynkową) należy do tego samego rynku, czy do rynku odrębnego.

25.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 133/29

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej

(42)

W decyzji uznano odrębność rynku dostaw do odbiorców posiadających wymagania w zakresie pomiarów godzinowych i rynku dostaw do odbiorców nieposiadających wymagań w zakresie pomiarów. Badanie rynku jednoznacznie potwierdziło to rozróżnienie. Te grupy odbiorców płacą różne ceny, zużywają różne produkty i dokonują zakupów w różny sposób.

3. Wniosek dotyczący właściwych rynków sektora energii elektrycznej

(48)

W związku z powyższym w decyzji zdefiniowano następujące rynki energii elektrycznej: 1) hurtowej sprzedaży energii elektrycznej (o zasięgu odpowiednio wschodnioduńskim i zachodnioduńskim lub szerszym); 2) potencjalnie dwustronnej sprzedaży hurtowej na rzecz odbiorców nieposiadających dostępu do Nord Pool (o zasięgu odpowiednio wschodnioduńskim i zachodnioduńskim); 3) potencjalnie usług dodatkowych (o zasięgu odpowiednio wschodnioduńskim i zachodnioduńskim); 4) finansowych pochodnych energii elektrycznej (rynek obejmujący obszar Nord Pool, pod warunkiem wyłączenia CfD); 5) potencjalnie CfD (o zasięgu odpowiednio wschodnioduńskim i zachodnioduńskim); 6) sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców rozliczanych za pomocą liczników (instytucjonalnych) (o zasięgu duńskim, krajowym); 7) sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców (głównie gospodarstw domowych) rozliczanych bez liczników (o zasięgu duńskim, krajowym lub regionalnym).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 133 POZ 24 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L133 - 51 z 200725.5.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/359/WPZiB z dnia 23 maja 2007 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2005/889/WPZiB ustanawiające Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah)

 • Dz. U. L133 - 49 z 200725.5.2007

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ZPUE/1/2007 z dnia 15 maja 2007 r. przedłużająca mandat szefa zespołu UE ds. planowania (ZPUE dla Kosowa) w związku z ewentualną operacją UE zarządzania kryzysem w zakresie praworządności i w ewentualnych innych dziedzinach w Kosowie

 • Dz. U. L133 - 44 z 200725.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 maja 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie obszarów objętych ograniczeniami w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2091) (1)

 • Dz. U. L133 - 42 z 200725.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 maja 2007 r. dotycząca niewłączenia trichlorfonu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2096) (1)

 • Dz. U. L133 - 40 z 200725.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 maja 2007 r. dotycząca niewłączenia karbarylu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2093) (1)

 • Dz. U. L133 - 37 z 200725.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 maja 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie obszarów objętych ograniczeniami w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2090) (1)

 • Dz. U. L133 - 23 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 572/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 38/2007

 • Dz. U. L133 - 21 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 571/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L133 - 18 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 570/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L133 - 17 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 569/2007 z dnia 24 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 210/2007 wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1282/2006 w odniesieniu do okresu ważności pozwoleń na wywóz przy ustalonej z góry kwocie refundacji w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L133 - 15 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 568/2007 z dnia 24 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 996/97 w sprawie otwarcia i zarządzania kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych objętych kodem CN 02062991

 • Dz. U. L133 - 13 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 567/2007 z dnia 24 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 297/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentu taryfowego na przywóz wołowiny i cielęciny pochodzącej z Chile

 • Dz. U. L133 - 12 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 566/2007 z dnia 24 maja 2007 r. wykreślające Republikę Chile z listy państw beneficjentów zawartej w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 980/2005 wprowadzającego plan ogólnych preferencji taryfowych

 • Dz. U. L133 - 10 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 565/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L133 - 9 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 564/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L133 - 7 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 563/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L133 - 3 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 562/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L133 - 1 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 561/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.