Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 133 POZ 24 - Strona 8

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 marca 2006 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.3868 – DONG/Elsam/Energi E2) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 793) (1)

Data ogłoszenia:2007-05-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 133 POZ 24 - Strona 8

Strona 8 z 16

(57)

W decyzji uznano, że DONG ma pozycję dominującą na duńskim rynku dostaw hurtowych gazu, zważywszy że udział rynkowy spółki w 2004 r. wynosił [80–90 %] * (1). Komisja dokonała analizy potencjalnych przykładów presji konkurencyjnej wywieranej na dominującą pozycję DONG przez następujące pięć źródeł: — operatorów morskim,

działających

na

duńskim

obszarze

(53)

— przywóz z Niemiec prowadzony na południe od gazociągu DEUDAN,

— reimportu gazu w Ellund, — płynnego duńskiego rynku hurtowego, oraz — nowej przepustowości gazociągów środków przywozowych.

lub

innych

(58) (54)

Z powyższych powodów w decyzji uznano, że transakcja stanowiłaby znaczącą przeszkodę w skutecznej konkurencji na potencjalnym duńskim rynku magazynowania lub potencjalnym duńskim rynku magazynowania/elastyczności, szczególnie poprzez wzmocnienie dominującej pozycji DONG na tych rynkach. Jeżeli chodzi o szwedzki rynek magazynowania/elastyczności, w decyzji uznano, że potencjalne zagrożenia znalezione w Danii można zasadniczo rozszerzyć na Szwecję, aczkolwiek szczegółowa analiza szczególnych cech rynku szwedzkiego nie jest konieczna, zważywszy że ogólna ocena transakcji nie jest od niej zależna. 2. Rynek dostaw hurtowych gazu

W decyzji uznano, że powyższe przykłady presji konkurencyjnej są niewielkie i w perspektywie krótkoterminowej nie stanowią skutecznego ograniczenia pozycji rynkowej DONG.

(59)

(55)

W decyzji przeanalizowano również, czy transakcja doprowadzi do wzmocnienia dominującej pozycji DONG poprzez wyeliminowanie istniejącej lub potencjalnej konkurencji. Jeżeli chodzi o interesy handlowe E2 i Elsam w zakresie wejścia przez nie na duński rynek hurtowej sprzedaży gazu, DONG kwestionuje twierdzenie, że E2 i Elsam są potencjalnymi konkurentami oraz twierdzi, że spółki te nie wywierają największej presji konkurencyjnej na DONG.

(60)

(56)

W trakcie dochodzenia Komisja i DONG reprezentowały odmienne poglądy na temat znaczenia analizy dostaw hurtowych gazu poza […] (*) r. DONG kwestionował znaczenie wykraczania poza perspektywę […] * lat. Według Komisji rynek gazowy cechują długoterminowe inwestycje w infrastrukturę i długoterminowe umowy dostaw, co uzasadnia analizę obejmującą horyzont czasowy wykraczający poza […] * r. Jednak w decyzji uznano, że nawet w przypadku nieuwzględnienia sytuacji rynkowej po […] * r., połączenie i tak będzie miało znaczące skutki antykonkurencyjne dla duńskich dostaw hurtowych poprzez wyeliminowanie ograniczającego wpływu projektu BGI (Baltic Gas Interconnector – Bałtycka Linia Sprzęgowa Gazu) oraz tego, że decyzje o wejściu konkurentów na rynek dyktowane będą rozpoczynającymi się w 2008 r. negocjacjami umów dostaw z Elsam i E2.

Zdaniem Komisji wystarczy, że E2 i Elsam wywierają istotną presję konkurencyjną (choć nie najistotniejszą), której wyeliminowanie prowadziłoby do obaw o konkurencję.

(61)

W wyniku badania Komisji oraz w decyzji uznano, że proponowana koncentracja wyeliminuje E2 jako istniejącego konkurenta oraz Elsam jako wiarygodnego potencjalnego konkurenta DONG. Przeprowadzona przez Komisję analiza pięciu potencjalnych źródeł presji konkurencyjnej, wspomniana w pkt 57, nie ma wpływu na ten wniosek. Ponadto w decyzji uznano, że nabycie przez Vattenfall niewielkiego udziału w opalanych gazem elektrowniach E2 i Elsam nie zrównoważy utraty presji konkurencyjnej spowodowanej przez włączenie E2 i Elsam do grupy DONG.

(*) Tajemnica handlowa.

(1) Oczekuje się, że w pierwszym półroczu 2005 r. wyniesie on [80–90 %] *.

25.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 133/31

(62)

Oprócz tych skutków poziomych, w decyzji uznano, że transakcja doprowadzi do blokady dostępu do odbiorców, a w rezultacie do znaczącego zakłócenia skutecznej konkurencji, w związku z pionową integracją DONG z E2 i Elsam, która obejmie około [20–30 %] * łącznego duńskiego zużycia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 133 POZ 24 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L133 - 51 z 200725.5.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/359/WPZiB z dnia 23 maja 2007 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2005/889/WPZiB ustanawiające Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah)

 • Dz. U. L133 - 49 z 200725.5.2007

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ZPUE/1/2007 z dnia 15 maja 2007 r. przedłużająca mandat szefa zespołu UE ds. planowania (ZPUE dla Kosowa) w związku z ewentualną operacją UE zarządzania kryzysem w zakresie praworządności i w ewentualnych innych dziedzinach w Kosowie

 • Dz. U. L133 - 44 z 200725.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 maja 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie obszarów objętych ograniczeniami w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2091) (1)

 • Dz. U. L133 - 42 z 200725.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 maja 2007 r. dotycząca niewłączenia trichlorfonu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2096) (1)

 • Dz. U. L133 - 40 z 200725.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 maja 2007 r. dotycząca niewłączenia karbarylu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2093) (1)

 • Dz. U. L133 - 37 z 200725.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 maja 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie obszarów objętych ograniczeniami w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2090) (1)

 • Dz. U. L133 - 23 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 572/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 38/2007

 • Dz. U. L133 - 21 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 571/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L133 - 18 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 570/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L133 - 17 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 569/2007 z dnia 24 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 210/2007 wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1282/2006 w odniesieniu do okresu ważności pozwoleń na wywóz przy ustalonej z góry kwocie refundacji w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L133 - 15 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 568/2007 z dnia 24 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 996/97 w sprawie otwarcia i zarządzania kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych objętych kodem CN 02062991

 • Dz. U. L133 - 13 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 567/2007 z dnia 24 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 297/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentu taryfowego na przywóz wołowiny i cielęciny pochodzącej z Chile

 • Dz. U. L133 - 12 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 566/2007 z dnia 24 maja 2007 r. wykreślające Republikę Chile z listy państw beneficjentów zawartej w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 980/2005 wprowadzającego plan ogólnych preferencji taryfowych

 • Dz. U. L133 - 10 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 565/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L133 - 9 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 564/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L133 - 7 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 563/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L133 - 3 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 562/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L133 - 1 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 561/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.