Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 133 POZ 37

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 maja 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie obszarów objętych ograniczeniami w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2090) (1)

Data ogłoszenia:2007-05-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 133 POZ 37

Strona 1 z 2
25.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 133/37

DECYZJA KOMISJI z dnia 21 maja 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie obszarów objętych ograniczeniami w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2090)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/354/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

wspólnotowego i na wywóz, po uzyskaniu uprzedniej zgody właściwych organów miejsca przeznaczenia.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/75/WE z dnia 20 listopada 2000 r. ustanawiającą przepisy szczególne dotyczące kontroli i zwalczania choroby niebieskiego języka (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1, art. 11 i art. 12,

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

Decyzja Komisji 2005/393/WE z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie stref ochrony i nadzoru w odniesieniu do choroby niebieskiego języka i warunków dotyczących przemieszczeń z tych stref lub przez te strefy (2) przewiduje wyznaczenie ogólnych obszarów geograficznych, w ramach których państwa członkowskie ustanawiają obszary zapowietrzone i obszary zagrożone („obszary objęte ograniczeniami”) w związku z chorobą niebieskiego języka.

(1)

W dyrektywie 2000/75/WE ustanawia się zasady kontroli i środki zwalczania choroby niebieskiego języka we Wspólnocie, w tym także określa się obszary zapowietrzone i obszary zagrożone oraz zakaz opuszczania tych obszarów przez zwierzęta należące do gatunków podatnych na tę chorobę.

(2)

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2000/75/WE stanowi, że w przypadku gdy choroba niebieskiego języka zostanie urzędowo potwierdzona, urzędowy lekarz weterynarii rozszerza zakres środków przewidzianych w art. 4 tej dyrektywy, obejmując nimi gospodarstwa położone w promieniu 20 kilometrów wokół zakażonego gospodarstwa. Celem tych środków jest powstrzymanie choroby w jej początkowym stadium po wprowadzeniu wirusa do nowo zakażonego obszaru.

Decyzja Komisji 93/444/EWG z dnia 2 lipca 1993 r. w sprawie szczegółowych zasad regulujących handel wewnątrzwspólnotowy niektórymi żywymi zwierzętami i produktami przeznaczonymi na wywóz do państw trzecich (3) przewiduje, że do punktu odprawy zwierzętom przeznaczonym do wywozu towarzyszy świadectwo zawierające, w stosownych przypadkach, dodatkowe gwarancje przewidziane w prawie wspólnotowym w odniesieniu do zwierząt przeznaczonych do uboju. W związku z tym świadectwo dotyczące zwierząt przeznaczonych do wywozu powinno zawierać odniesienie do zastosowania środków owadobójczych zgodnie z decyzją 2005/393/WE.

(7)

(3)

Jednakże zgodnie z art. 6 ust. 2 środki te mogą być dostosowywane przez państwo członkowskie dotknięte chorobą na podstawie pozytywnego wyniku oceny ryzyka biorącej pod uwagę dane geograficzne, epidemiologiczne, ekologiczne, entomologiczne, meteorologiczne i historyczne oraz wyniki czynnego nadzoru, w tym odsetek zwierząt seropozytywnych, serotyp rozprzestrzeniającego się wirusa oraz występowanie prawdopodobnych wektorów.

Należy określić warunki zabezpieczenia zatwierdzonymi środkami owadobójczymi w miejscu załadunku zwierząt i środków transportu z obszarów objętych ograniczeniami przeznaczonych na lub przemieszczających się przez tereny poza obszarem objętym ograniczeniami. W przypadku gdy podczas tranzytu przez obszar objęty ograniczeniami przewidziano okres odpoczynku w punkcie kontroli, zwierzęta muszą być chronione przed atakami wektorów.

(8)

W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić decyzję 2005/393/WE.

(4)

Należy zatem wprowadzić wymogi dotyczące zwolnienia z zakazu przemieszczania zwierząt opuszczających obszar 20 kilometrów wokół zakażonego gospodarstwa, w tym zwierząt przeznaczonych do handlu wewnątrz-

(9)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 133 POZ 37 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L133 - 51 z 200725.5.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/359/WPZiB z dnia 23 maja 2007 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2005/889/WPZiB ustanawiające Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah)

 • Dz. U. L133 - 49 z 200725.5.2007

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ZPUE/1/2007 z dnia 15 maja 2007 r. przedłużająca mandat szefa zespołu UE ds. planowania (ZPUE dla Kosowa) w związku z ewentualną operacją UE zarządzania kryzysem w zakresie praworządności i w ewentualnych innych dziedzinach w Kosowie

 • Dz. U. L133 - 44 z 200725.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 maja 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie obszarów objętych ograniczeniami w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2091) (1)

 • Dz. U. L133 - 42 z 200725.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 maja 2007 r. dotycząca niewłączenia trichlorfonu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2096) (1)

 • Dz. U. L133 - 40 z 200725.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 maja 2007 r. dotycząca niewłączenia karbarylu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2093) (1)

 • Dz. U. L133 - 24 z 200725.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 14 marca 2006 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.3868 – DONG/Elsam/Energi E2) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 793) (1)

 • Dz. U. L133 - 23 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 572/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 38/2007

 • Dz. U. L133 - 21 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 571/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L133 - 18 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 570/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L133 - 17 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 569/2007 z dnia 24 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 210/2007 wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1282/2006 w odniesieniu do okresu ważności pozwoleń na wywóz przy ustalonej z góry kwocie refundacji w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L133 - 15 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 568/2007 z dnia 24 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 996/97 w sprawie otwarcia i zarządzania kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych objętych kodem CN 02062991

 • Dz. U. L133 - 13 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 567/2007 z dnia 24 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 297/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentu taryfowego na przywóz wołowiny i cielęciny pochodzącej z Chile

 • Dz. U. L133 - 12 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 566/2007 z dnia 24 maja 2007 r. wykreślające Republikę Chile z listy państw beneficjentów zawartej w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 980/2005 wprowadzającego plan ogólnych preferencji taryfowych

 • Dz. U. L133 - 10 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 565/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L133 - 9 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 564/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L133 - 7 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 563/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L133 - 3 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 562/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L133 - 1 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 561/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.