Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 133 POZ 49

Tytuł:

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ZPUE/1/2007 z dnia 15 maja 2007 r. przedłużająca mandat szefa zespołu UE ds. planowania (ZPUE dla Kosowa) w związku z ewentualną operacją UE zarządzania kryzysem w zakresie praworządności i w ewentualnych innych dziedzinach w Kosowie

Data ogłoszenia:2007-05-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 133 POZ 49

25.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 133/49

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA ZPUE/1/2007 z dnia 15 maja 2007 r. przedłużająca mandat szefa zespołu UE ds. planowania (ZPUE dla Kosowa) w związku z ewentualną operacją UE zarządzania kryzysem w zakresie praworządności i w ewentualnych innych dziedzinach w Kosowie (2007/358/WPZiB)

KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA, (4)

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 25,

W dniu 12 grudnia 2006 r. KPiB przyjął decyzję ZPUE/2/2006 (4) w sprawie przedłużenia mandatu pana Caspera Klynge jako szefa zespołu UE ds. planowania (ZPUE dla Kosowa) do 31 maja 2007 r.

uwzględniając wspólne działanie Rady 2006/304/WPZiB z dnia 10 kwietnia 2006 r. dotyczące utworzenia zespołu UE ds. planowania (ZPUE dla Kosowa) na potrzeby ewentualnej operacji zarządzania kryzysem w zakresie praworządności i w ewentualnych innych dziedzinach w Kosowie (1), w szczególności jego art. 6 ust. 2,

(5)

W dniu 14 maja 2007 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2007/334/WPZiB zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2006/304/WPZiB do dnia 1 września 2007 r.

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

SG/WP zaproponował przedłużenie mandatu pana Caspera Klynge jako szefa zespołu UE ds. planowania (ZPUE dla Kosowa) do końca okresu obowiązywania mandatu ZPUE dla Kosowa.

(1)

Artykuł 6 wspólnego działania 2006/304/WPZiB stanowi, że Rada upoważnia Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPiB) do podejmowania stosownych decyzji zgodnie z art. 25 Traktatu, w tym decyzji o mianowaniu szefa zespołu UE ds. planowania (ZPUE dla Kosowa) na wniosek Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela (SG/WP).

(7)

W związku z powyższym należy przedłużyć mandat szefa zespołu UE ds. planowania (ZPUE dla Kosowa) do końca okresu obowiązywania mandatu ZPUE dla Kosowa,

(2)

W dniu 2 maja 2006 r. KPiB przyjął decyzję ZPUE/1/2006 (2) w sprawie mianowania pana Caspera Klynge szefem zespołu UE ds. planowania (ZPUE dla Kosowa).

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

(3)

W dniu 11 grudnia 2006 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2006/918/WPZiB (3) zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2006/304/WPZiB do dnia 31 maja 2007 r.

Artykuł 1 Mandat pana Caspera Klynge jako szefa zespołu UE ds. planowania (ZPUE dla Kosowa) w związku z ewentualną operacją UE zarządzania kryzysem w zakresie praworządności i w ewentualnych innych dziedzinach w Kosowie zostaje niniejszym przedłużony do końca okresu obowiązywania mandatu ZPUE dla Kosowa.

(4) Dz.U. L 365 z 21.12.2006, str. 88.

(1) Dz.U. L 112 z 26.4.2006, str. 19. Wspólne działanie ostatnio zmienione wspólnym działaniem 2007/334/WPZiB (Dz.U. L 125 z 15.5.2007, str. 29). (2) Dz.U. L 130 z 18.5.2006, str. 42. (3) Dz.U. L 349 z 12.12.2006, str. 57.

L 133/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.5.2007

Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia. Niniejsza decyzja ma zastosowanie do końca okresu obowiązywania mandatu ZPUE dla Kosowa.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 maja 2007 r. W imieniu Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa

C. von GOETZE

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 133 POZ 49 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L133 - 51 z 200725.5.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/359/WPZiB z dnia 23 maja 2007 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2005/889/WPZiB ustanawiające Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah)

 • Dz. U. L133 - 44 z 200725.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 maja 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie obszarów objętych ograniczeniami w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2091) (1)

 • Dz. U. L133 - 42 z 200725.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 maja 2007 r. dotycząca niewłączenia trichlorfonu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2096) (1)

 • Dz. U. L133 - 40 z 200725.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 maja 2007 r. dotycząca niewłączenia karbarylu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2093) (1)

 • Dz. U. L133 - 37 z 200725.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 maja 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie obszarów objętych ograniczeniami w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2090) (1)

 • Dz. U. L133 - 24 z 200725.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 14 marca 2006 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.3868 – DONG/Elsam/Energi E2) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 793) (1)

 • Dz. U. L133 - 23 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 572/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 38/2007

 • Dz. U. L133 - 21 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 571/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L133 - 18 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 570/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L133 - 17 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 569/2007 z dnia 24 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 210/2007 wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1282/2006 w odniesieniu do okresu ważności pozwoleń na wywóz przy ustalonej z góry kwocie refundacji w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L133 - 15 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 568/2007 z dnia 24 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 996/97 w sprawie otwarcia i zarządzania kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych objętych kodem CN 02062991

 • Dz. U. L133 - 13 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 567/2007 z dnia 24 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 297/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentu taryfowego na przywóz wołowiny i cielęciny pochodzącej z Chile

 • Dz. U. L133 - 12 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 566/2007 z dnia 24 maja 2007 r. wykreślające Republikę Chile z listy państw beneficjentów zawartej w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 980/2005 wprowadzającego plan ogólnych preferencji taryfowych

 • Dz. U. L133 - 10 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 565/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L133 - 9 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 564/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L133 - 7 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 563/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L133 - 3 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 562/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L133 - 1 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 561/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.