Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 139 POZ 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 587/2007 z dnia 30 maja 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy na prywatne składowanie niektórych serów w okresie składowania 2007/2008

Data ogłoszenia:2007-05-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 139 POZ 10

Strona 1 z 4
L 139/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.5.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 587/2007 z dnia 30 maja 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy na prywatne składowanie niektórych serów w okresie składowania 2007/2008

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Stosowne jest też ustalenie szczegółowych przepisów dotyczących dokumentacji, księgowości oraz częstotliwości i szczegółowych zasad kontroli. W związku z tym państwa członkowskie powinny mieć możliwość przeniesienia całości lub części kosztów kontroli na wykonawcę.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 10,

(6)

Należy wyjaśnić, że jedynie sery w całości kwalifikują się do pomocy na prywatne składowanie.

a także mając na uwadze, co następuje:

(7) (1)

Artykuł 9 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 przewiduje, że pomoc na prywatne składowanie może być przyznana w odniesieniu do serów, które mogą być długo przechowywane oraz serów, które są produkowane z mleka owczego i/lub koziego i wymagają przynajmniej sześciu miesięcy dojrzewania, jeśli rozwój cen i stan zapasów tych serów wskazują na poważne zachwianie rynku, które można zlikwidować lub zredukować przez składowanie sezonowe.

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Przedmiot Na mocy art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 niniejsze rozporządzenie określa szczegółowe zasady przyznawania pomocy wspólnotowej na prywatne składowanie niektórych serów (dalej zwanej „pomocą”) w okresie składowania 2007/2008.

(2)

Trudności wynikające z sezonowego charakteru produkcji niektórych serów, które mogą być długo przechowywane, oraz serów Pecorino Romano, Kefalotyri i Kasseri, pogłębiane są sezonowością konsumpcji, która stanowi odwrotność tej produkcji. Rozdrobnienie produkcji takich serów jeszcze bardziej pogłębia omawiane trudności. Należy zatem przewidzieć możliwość zastosowania sezonowego składowania ilości odpowiadającej różnicy między letnią a zimową produkcją.

Artykuł 2 Definicje Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

(3)

Należy określić rodzaje serów kwalifikujące się do uzyskania pomocy oraz maksymalną ilość, w odniesieniu do której ta pomoc może być przyznana, jak również okres trwania umów, który powinien odzwierciedlać rzeczywiste wymagania rynku oraz możliwości przechowywania podmiotowych serów.

a) „partia składowana” oznacza ilość serów jednego rodzaju o wadze co najmniej 2 ton, przyjętą na skład do jednego magazynu jednego dnia;

(4)

Niezbędne jest określenie warunków umowy składu oraz decydujących środków w celu umożliwienia identyfikacji i kontroli serów objętych umową. Kwoty pomocy powinny być ustalone z uwzględnieniem kosztów składowania oraz równowagi, którą należy utrzymać między serami, do których pomoc się odnosi, a pozostałymi serami wprowadzanymi do obrotu. Biorąc pod uwagę te elementy, jak również dostępne zasoby, nie należy zmieniać wysokości całkowitej kwoty pomocy.

b) „dzień rozpoczęcia składowania objętego umową” oznacza dzień następujący po dniu przyjęcia na skład;

c) „ostatni dzień składowania objętego umową” oznacza dzień poprzedzający dzień odebrania ze składu;

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 2).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 139 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L139 - 33 z 200731.5.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/369/WPZiB z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie utworzenia misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

 • Dz. U. L139 - 32 z 200731.5.2007

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie mianowania sędziego Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L139 - 30 z 200731.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz Włoch na wdrożenie systemu zbierania i analizy danych epidemiologicznych dotyczących choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2166)

 • Dz. U. L139 - 28 z 200731.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 maja 2007 r. dotycząca niewłączenia tiodikarbu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2165) (1)

 • Dz. U. L139 - 24 z 200731.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie środków nadzwyczajnych zapobiegających wprowadzaniu do Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2161)

 • Dz. U. L139 - 22 z 200731.5.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/29/WE z dnia 30 maja 2007 r. zmieniająca dyrektywę 96/8/WE w odniesieniu do etykietowania, reklamy oraz prezentacji żywności przeznaczonej do użycia w dietach o obniżonej energetyczności (1)

 • Dz. U. L139 - 20 z 200731.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 591/2007 z dnia 30 maja 2007 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L139 - 19 z 200731.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 590/2007 z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory)

 • Dz. U. L139 - 17 z 200731.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 589/2007 z dnia 30 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 odnośnie do wartości progowych dodatkowych należności za pomidory, morele, cytryny, śliwki, brzoskwinie włącznie z nektarynami, gruszki i winogrona stołowe

 • Dz. U. L139 - 16 z 200731.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 588/2007 z dnia 30 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2659/94 w sprawie szczegółowych zasad dotyczących udzielania pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania serów Grana padano, Parmigiano-Reggiano i Provolone

 • Dz. U. L139 - 5 z 200731.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 586/2007 z dnia 30 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1445/95 w sprawie zasad stosowania pozwoleń na przywóz i na wywóz w sektorze wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L139 - 3 z 200731.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 585/2007 z dnia 30 maja 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L139 - 1 z 200731.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 584/2007 z dnia 30 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.