Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 139 POZ 30

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz Włoch na wdrożenie systemu zbierania i analizy danych epidemiologicznych dotyczących choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2166)

Data ogłoszenia:2007-05-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 139 POZ 30

L 139/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.5.2007

DECYZJA KOMISJI z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz Włoch na wdrożenie systemu zbierania i analizy danych epidemiologicznych dotyczących choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2166)

(Jedynie tekst w języku włoskim jest autentyczny)

(2007/367/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 19 i 20,

(5)

dzenia, przechowywania i analizy danych z nadzoru choroby niebieskiego języka (program BlueTongue NETwork). System ten dzielić można z innymi państwami członkowskimi i krajami trzecimi w celu kontrolowania jego znaczenia jako narzędzia zwalczania choroby i dla lepszego zrozumienia dynamiki choroby i jej rozprzestrzeniania.

a także mając na uwadze, co następuje:

Projekt ten powinien otrzymać wkład finansowy, jako że może się przyczynić do rozwoju prawodawstwa wspólnotowego w zakresie choroby niebieskiego języka i służyć skuteczniejszemu zwalczaniu tej choroby.

(1)

Wektorem przenoszenia wirusa choroby niebieskiego języka są owady z gatunku Culicoïdes. Jest to choroba transgraniczna i wysiłki poszczególnych państw nie wystarczą dla jej skutecznego nadzoru i kontroli. Niezbędne jest zintegrowane podejście na szczeblu wspólnotowym, by zanalizować zarówno regionalne, jak i światowe występowanie choroby niebieskiego języka, a także odpowiedzialnych za jej rozprzestrzenianie owadów z gatunku Culicoïdes. Zatem zbieranie i wymiana danych epidemiologicznych dotyczących choroby niebieskiego języka w państwach członkowskich ma fundamentalne znaczenie w ustanawianiu właściwych środków zwalczania choroby w tej populacji i kontroli ich skuteczności.

(6)

Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (2) nadzwyczajne środki weterynaryjne mają być finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Gwarancji Rolnej. Do celów kontroli finansowej mają zastosowanie art. 9, 36 i 37 tego rozporządzenia.

(7)

Wypłatę wkładu finansowego Wspólnoty należy uzależnić od warunku faktycznego przeprowadzenia zaplanowanych działań i dostarczenia przez władze wszelkich niezbędnych informacji.

(2)

Wprowadzenie wspólnotowej sieci nadzoru umożliwiłoby skuteczną analizę ryzyka na wspólnotową skalę, a także ograniczenie niektórych kosztów generowanych przez zbędne systemy krajowe.

(8)

Środki przewidziane niniejszą decyzją są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(3)

W tym kontekście zastosowanie systemów informacji geograficznej (GIS) zwiększa możliwości analizy danych i ułatwia zrozumienie dynamiki choroby i jej rozprzestrzeniania.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

(4)

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise „G. Caporale” w Teramo we Włoszech, który jest ośrodkiem współpracy w dziedzinie szkoleń weterynaryjnych, epidemiologii, bezpieczeństwa żywności i dobrostanu zwierząt Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE), jest obecnie w trakcie wdrażania internetowego systemu informacji geograficznej (GIS) do groma-

1. Wspólnota przyznaje Włochom pomoc finansową na rzecz projektu stworzenia internetowego systemu gromadzenia, przechowywania i analizy danych z nadzoru choroby niebieskiego języka (program BlueTongue NETwork) w Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise „G. Caporale” w Teramo we Włoszech, przedstawionego przez Włochy.

(2) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 378/2007 (Dz.U. L 95 z 5.4.2007, str. 1).

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1).

31.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 139/31

2.

Należy spełnić następujące warunki:

2. Wkład finansowy w następujący sposób:

Wspólnoty

wypłacany

jest

a) system musi zostać wprowadzony i udostępniony na wniosek wszystkim państwom członkowskim najpóźniej do dnia 31 maja 2007 r.;

a) 70 % w formie zaliczki na wniosek Włoch;

b) Włochy muszą przekazać sprawozdanie techniczne i finansowe do Komisji najpóźniej do dnia 30 września 2007 r.; sprawozdaniu finansowemu towarzyszyć mają dokumenty uzasadniające poniesione koszty i potwierdzające osiągnięte wyniki.

b) płatność salda po przedstawieniu sprawozdań i dokumentów, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. b).

Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Włoskiej.

Artykuł 2 1. Wkład finansowy Wspólnoty przyznany Włochom na projekt, o którym mowa w art. 1, w wysokości 100 % kosztów poniesionych na wydatki związane z personelem i zakupem wyposażenia, w tym sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz innych artykułów ulegających zużyciu, na rzecz Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise „G. Caporale” w Teramo we Włoszech na działania, o których mowa w art. 1 ust. 1, nie przekracza 100 000 EUR. Sporządzono w Brukseli, dnia 25 maja 2007 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 139 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L139 - 33 z 200731.5.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/369/WPZiB z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie utworzenia misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

 • Dz. U. L139 - 32 z 200731.5.2007

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie mianowania sędziego Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L139 - 28 z 200731.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 maja 2007 r. dotycząca niewłączenia tiodikarbu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2165) (1)

 • Dz. U. L139 - 24 z 200731.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie środków nadzwyczajnych zapobiegających wprowadzaniu do Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2161)

 • Dz. U. L139 - 22 z 200731.5.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/29/WE z dnia 30 maja 2007 r. zmieniająca dyrektywę 96/8/WE w odniesieniu do etykietowania, reklamy oraz prezentacji żywności przeznaczonej do użycia w dietach o obniżonej energetyczności (1)

 • Dz. U. L139 - 20 z 200731.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 591/2007 z dnia 30 maja 2007 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L139 - 19 z 200731.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 590/2007 z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory)

 • Dz. U. L139 - 17 z 200731.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 589/2007 z dnia 30 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 odnośnie do wartości progowych dodatkowych należności za pomidory, morele, cytryny, śliwki, brzoskwinie włącznie z nektarynami, gruszki i winogrona stołowe

 • Dz. U. L139 - 16 z 200731.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 588/2007 z dnia 30 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2659/94 w sprawie szczegółowych zasad dotyczących udzielania pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania serów Grana padano, Parmigiano-Reggiano i Provolone

 • Dz. U. L139 - 10 z 200731.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 587/2007 z dnia 30 maja 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy na prywatne składowanie niektórych serów w okresie składowania 2007/2008

 • Dz. U. L139 - 5 z 200731.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 586/2007 z dnia 30 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1445/95 w sprawie zasad stosowania pozwoleń na przywóz i na wywóz w sektorze wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L139 - 3 z 200731.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 585/2007 z dnia 30 maja 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L139 - 1 z 200731.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 584/2007 z dnia 30 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.