Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 139 POZ 33

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2007/369/WPZiB z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie utworzenia misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

Data ogłoszenia:2007-05-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 139 POZ 33

Strona 1 z 6
31.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 139/33

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2007/369/WPZiB z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie utworzenia misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14 i art. 25 akapit trzeci,

Porozumienie „Afganistan Compact” wspiera przygotowaną przez rząd Afganistanu tymczasową narodową strategię rozwoju (i-ANDS), która określa wizję tego rządu i jego priorytety inwestycyjne. Strategia ta odzwierciedla proces krajowej konsultacji, wspierając wskaźniki odniesienia w porozumieniu Compact oraz cele określone w milenijnych celach rozwoju Afganistanu.

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 16 listopada 2005 r. Rada uzgodniła wspólną deklarację „Podejmując nowe partnerstwo UE-Afganistan”, w której wyraziła zaangażowanie Unii Europejskiej oraz rządu Islamskiego Państwa Afganistanu na rzecz „bezpiecznego, stabilnego, wolnego, dostatniego i demokratycznego Afganistanu, jak określono w konstytucji afgańskiej przyjętej w dniu 4 stycznia 2004 r. (14 Dalwa 1383). Obie strony pragną, aby Afganistan zaczął odgrywać pełną i aktywną rolę w społeczności międzynarodowej i zobowiązują się do budowania dostatniej przyszłości wolnej od zagrożeń terroryzmu, ekstremizmu i przestępczości zorganizowanej”.

W dniu 13 października 2006 r. Komitetowi Politycznemu i Bezpieczeństwa (KPiB) przedstawione zostało sprawozdanie z przeprowadzonej przez UE wspólnej misji oceniającej, zawierające analizę sytuacji w Afganistanie w zakresie praworządności, a także zalecenia dotyczące sposobu zwiększenia wkładu UE w dziedzinę praworządności w Afganistanie i wywarcia strategicznego wpływu. W sprawozdaniu tym zalecono między innymi, aby UE zechciała rozważyć możliwe dalsze wsparcie sektora policyjnego przez zorganizowanie misji policyjnej oraz wysłanie do Afganistanu misji rozpoznawczej w celu dokładniejszego zbadania możliwości przeprowadzenia takiej misji.

(5)

(2)

W dniu 31 stycznia 2006 r. zostało zainaugurowane w Londynie porozumienie „Afganistan Compact”. Porozumienie to potwierdziło zaangażowanie rządu Afganistanu oraz społeczności międzynarodowej i ustanowiło na kolejnych pięć lat skuteczny mechanizm koordynacji afgańskich i międzynarodowych starań na rzecz wypracowania warunków, aby ludność Afganistanu mogła żyć w pokoju i bezpieczeństwie zgodnie z zasadami praworządności, przy zapewnieniu wszystkim dobrych rządów i ochrony praw człowieka oraz aby mogła korzystać z trwałego rozwoju gospodarczego i społecznego.

Misja rozpoznawcza przebywała w Afganistanie w okresie od 27 listopada do 14 grudnia 2006 r. W nawiązaniu do konkluzji z dnia 11 grudnia 2006 r. Rada zatwierdziła 12 lutego 2007 r. koncepcję zarządzania kryzysowego dla misji policyjnej UE w Afganistanie powiązanej z szerzej pojętą dziedziną praworządności i zgodziła się, że misja ta wniesie wartość dodaną. Misja będzie działać na rzecz stworzenia w Afganistanie sił policyjnych będących w gestii tego kraju; siły te będą przestrzegać praw człowieka i funkcjonować zgodnie z zasadami praworządności. Misja powinna być realizowana w oparciu o obecnie prowadzone działania i na podstawie wszechstronnego i strategicznego podejścia, zgodnie z koncepcją zarządzania kryzysowego. W trakcie realizacji misja powinna się zająć zagadnieniami reformy policji na szczeblu centralnym oraz na szczeblu poszczególnych regionów i prowincji.

L 139/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.5.2007

(6)

W dniu 23 marca 2007 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję 1746 (2007) w sprawie przedłużenia mandatu oenzetowskiej misji wsparcia w Afganistanie (UNAMA); z zadowoleniem przyjmuje ona między innymi decyzję Unii Europejskiej o ustanowieniu misji policyjnej związanej z działalnością policji i z szerzej pojętą praworządnością oraz ze zwalczaniem narkotyków, a także o wsparciu i wzmocnieniu obecnie prowadzonych działań w dziedzinie reformy policji na szczeblu centralnym i na szczeblu poszczególnych prowincji oraz oczekuje rychłego rozpoczęcia misji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 139 POZ 33 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L139 - 32 z 200731.5.2007

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie mianowania sędziego Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L139 - 30 z 200731.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz Włoch na wdrożenie systemu zbierania i analizy danych epidemiologicznych dotyczących choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2166)

 • Dz. U. L139 - 28 z 200731.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 maja 2007 r. dotycząca niewłączenia tiodikarbu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2165) (1)

 • Dz. U. L139 - 24 z 200731.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie środków nadzwyczajnych zapobiegających wprowadzaniu do Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2161)

 • Dz. U. L139 - 22 z 200731.5.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/29/WE z dnia 30 maja 2007 r. zmieniająca dyrektywę 96/8/WE w odniesieniu do etykietowania, reklamy oraz prezentacji żywności przeznaczonej do użycia w dietach o obniżonej energetyczności (1)

 • Dz. U. L139 - 20 z 200731.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 591/2007 z dnia 30 maja 2007 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L139 - 19 z 200731.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 590/2007 z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory)

 • Dz. U. L139 - 17 z 200731.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 589/2007 z dnia 30 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 odnośnie do wartości progowych dodatkowych należności za pomidory, morele, cytryny, śliwki, brzoskwinie włącznie z nektarynami, gruszki i winogrona stołowe

 • Dz. U. L139 - 16 z 200731.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 588/2007 z dnia 30 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2659/94 w sprawie szczegółowych zasad dotyczących udzielania pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania serów Grana padano, Parmigiano-Reggiano i Provolone

 • Dz. U. L139 - 10 z 200731.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 587/2007 z dnia 30 maja 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy na prywatne składowanie niektórych serów w okresie składowania 2007/2008

 • Dz. U. L139 - 5 z 200731.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 586/2007 z dnia 30 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1445/95 w sprawie zasad stosowania pozwoleń na przywóz i na wywóz w sektorze wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L139 - 3 z 200731.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 585/2007 z dnia 30 maja 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L139 - 1 z 200731.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 584/2007 z dnia 30 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.