Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 140 POZ 49

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 29 maja 2007 r. zmieniająca decyzje 84/247/EWG i 84/419/EWG w odniesieniu do ksiąg zwierząt zarodowych dla ras z gatunku bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2199) (1)

Data ogłoszenia:2007-06-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 140 POZ 49

Strona 1 z 2
1.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 140/49

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 29 maja 2007 r. zmieniająca decyzje 84/247/EWG i 84/419/EWG w odniesieniu do ksiąg zwierząt zarodowych dla ras z gatunku bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2199)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/371/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Kryteria wpisywania zwierząt z gatunku bydła do ksiąg zwierząt zarodowych powinny jednakże uwzględniać szczególną sytuację tworzenia nowych ras. Tworzenie nowej rasy może oznaczać wpisanie zwierząt innych ras do głównej sekcji księgi zwierząt zarodowych.

(5)

uwzględniając dyrektywę Rady 77/504/EWG z dnia 25 lipca 1977 r. w sprawie zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1 tiret drugie, trzecie i czwarte,

a także mając na uwadze, co następuje:

Jest zatem konieczne, w okresie zakładania nowej księgi zwierząt zarodowych, ustanowienie odstępstwa od zasady, według której do sekcji głównej księgi zwierząt zarodowych danej rasy mogą być wpisane jedynie zwierzęta czystorasowe tej samej rasy. Okres zakładania księgi powinien zostać określony w programie hodowlanym organizacji lub stowarzyszenia hodowców. W celu uniknięcia możliwości pomyłki z nazwą już istniejącej rasy nowej rasie należy nadać odróżniającą się nazwę.

(6) (1)

Organizacje i stowarzyszenia hodowców prowadzących lub zakładających księgi zwierząt zarodowych dla zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła mogą być urzędowo uznane, wyłącznie jeżeli spełniają wymogi decyzji Komisji 84/247/EWG (2).

W celu stopniowego udoskonalania istniejących ras decyzja 84/419/EWG zezwala na wprowadzanie do dodatkowej sekcji księgi zwierząt zarodowych wyłącznie samic innych ras lub niebędących czystej rasy. Ich geny mogą zostać wprowadzone do głównej sekcji jedynie poprzez ich potomstwo płci żeńskiej.

(2)

Zwierzęta z gatunku bydła mogą być wpisywane do księgi zwierząt zarodowych, wyłącznie jeśli spełniają wymogi decyzji Komisji 84/419/EWG (3).

(7)

W celu umożliwienia większej elastyczności zatwierdzonym organizacjom hodowców powinno być również dozwolone wpisywanie do sekcji dodatkowej samców. W celu uniknięcia niekontrolowanych zmian genetycznych w danej rasie ich geny powinny być wprowadzone do głównej sekcji wyłącznie poprzez ich potomstwo płci żeńskiej.

(3)

Decyzja 84/419/EWG nie zawiera szczegółowych postanowień dotyczących zakładania ksiąg zwierząt zarodowych dla nowych ras i zezwala jedynie na wpisywanie do głównej sekcji księgi zwierząt zarodowych danej rasy zwierząt czystorasowych tej samej rasy.

(8)

(1) Dz.U. L 206 z 12.8.1977, str. 8. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 807/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 36). (2) Dz.U. L 125 z 12.5.1984, str. 58. (3) Dz.U. L 237 z 5.9.1984, str. 11.

W celu zadbania o wzajemne uznawanie ksiąg zarodowych tej samej rasy i aby poinformować nabywców o zwierzętach hodowlanych i ich materiale genetycznym, wewnętrzne zasady uznanych urzędowo organizacji i stowarzyszeń hodowców powinny jasno określać nazwę rasy, a w przypadku nowej rasy – określać okres jej tworzenia.

L 140/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.6.2007

(9)

Jest ponadto konieczne, by włączyć do kryteriów uznawania organizacji i stowarzyszeń oraz do kryteriów wpisywania bydła do ksiąg zarodowych stosowne odniesienia do rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. ustanawiającego system identyfikacji i rejestracji bydła rogatego i dotyczącego etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 829/97 (1).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 140 POZ 49 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L140 - 59 z 20071.6.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 2006/88/WE z dnia 24 października 2006 r. w sprawie wymogów w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz zapobiegania niektórym chorobom zwierząt wodnych i zwalczania tych chorób (  Dz.U. L 328 z 24.11.2006)

 • Dz. U. L140 - 58 z 20071.6.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2007/27/WE z dnia 15 maja 2007 r. zmieniającej niektóre załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości etoksazolu, indoksakarbu, mezosulfuronu, 1-metylocyklopropenu, MCPA i MCPB, tolilfluanidu i tritikonazolu (  Dz.U. L 128 z 16.5.2007)

 • Dz. U. L140 - 55 z 20071.6.2007

  Decyzja nr 1/2007 Wspólnego Komitetu, o którym mowa w Umowie przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, z dnia 22 marca 2007 r. dotycząca przyjęcia jego regulaminu wewnętrznego, w tym zakresu uprawnień i struktury grup roboczych WE–Albania

 • Dz. U. L140 - 52 z 20071.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zmiany decyzji 2004/20/WE mającej na celu przekształcenie „Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii” w Agencję Wykonawczą ds. Konkurencyjności i Innowacyjności

 • Dz. U. L140 - 47 z 20071.6.2007

  Decyzja Rady z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów siedmiu członków z Grecji i pięciu zastępców członków z Grecji

 • Dz. U. L140 - 44 z 20071.6.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/31/WE z dnia 31 maja 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w zakresie rozszerzenia stosowania substancji aktywnej fostiazatu (1)

 • Dz. U. L140 - 42 z 20071.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 603/2007 z dnia 31 maja 2007 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L140 - 40 z 20071.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 602/2007 z dnia 31 maja 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L140 - 38 z 20071.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 601/2007 z dnia 31 maja 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L140 - 36 z 20071.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 600/2007 z dnia 31 maja 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L140 - 34 z 20071.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 599/2007 z dnia 31 maja 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L140 - 31 z 20071.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 598/2007 z dnia 31 maja 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L140 - 27 z 20071.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 597/2007 z dnia 31 maja 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L140 - 24 z 20071.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 596/2007 z dnia 31 maja 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 czerwca 2007 r.

 • Dz. U. L140 - 23 z 20071.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 595/2007 z dnia 31 maja 2007 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L140 - 21 z 20071.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 594/2007 z dnia 31 maja 2007 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L140 - 3 z 20071.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 593/2007 z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie opłat i honorariów pobieranych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (1)

 • Dz. U. L140 - 1 z 20071.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 592/2007 z dnia 31 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.