Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 140 POZ 52

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zmiany decyzji 2004/20/WE mającej na celu przekształcenie „Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii” w Agencję Wykonawczą ds. Konkurencyjności i Innowacyjności

Data ogłoszenia:2007-06-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 140 POZ 52

Strona 1 z 2
L 140/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.6.2007

DECYZJA KOMISJI z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zmiany decyzji 2004/20/WE mającej na celu przekształcenie „Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii” w Agencję Wykonawczą ds. Konkurencyjności i Innowacyjności (2007/372/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 58/2003 z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiające statut agencji wykonawczych, którym zostaną powierzone niektóre zadania w zakresie zarządzania programami wspólnotowymi (1),

negatywnego oddziaływania systemu transportu na środowisko naturalne oraz popularyzowanie transportu intermodalnego, a w ten sposób przyczynienie się do stworzenia skutecznych i zrównoważonych systemów transportu oraz do propagowania konkurencyjności i innowacyjności, szczególnie wśród małych i średnich przedsiębiorstw we Wspólnocie.

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W ramach lizbońskiej strategii na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego Wspólnota podjęła szereg środków mających na celu propagowanie oraz wspomaganie konkurencyjności i innowacyjności przyczyniających się do wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, aby uczynić Europę atrakcyjniejszym miejscem dla inwestorów i pracowników.

(5)

Agencja Wykonawcza ds. Inteligentnej Energii („IEEA”) została powołana na mocy decyzji Komisji 2004/20/WE (4) celem zarządzania działaniami Wspólnoty w dziedzinie energii, przeprowadzanymi w ramach programu „Europa – inteligentna energia 2003–2006” („Program IEE 2003–2006”) przyjętego na mocy decyzji nr 1230/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (5). Na mocy decyzji 2004/20/WE IEEA będzie wykonywać swoje zadania do dnia 31 grudnia 2008 r. celem zrealizowania umów oraz dotacji w ramach programu IEE 2003–2006.

(2)

Środki te obejmują decyzję nr 1639/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. ustanawiającą Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacyjności (2007–2013) (2). Celami programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacyjności („CIP”) są zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich („MŚP”), promowanie wszelkich form innowacyjności, włącznie z innowacyjnością ekologiczną, przyśpieszenie tworzenia społeczeństwa informacyjnego oraz namawianie do skutecznego wykorzystania energii oraz nowych i odnawialnych jej źródeł. Cele te będą realizowane poprzez wprowadzanie w życie następujących, obejmujących konkretne zagadnienia, programów: Program na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności, Program na rzecz polityki wspierania technologii informatycznych i telekomunikacyjnych oraz program „Inteligentna energia – Europa”. Środki podjęte w ramach strategii lizbońskiej obejmują również rozporządzenie (WE) nr 1692/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 2006 r. ustanawiające drugi program „Marco Polo” dla udzielania wspólnotowej pomocy finansowej w celu poprawy oddziaływania systemu transportu towarów na środowisko naturalne („Marco Polo II”) i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1382/2003 (3). Celami programu Marco Polo II są: zmniejszenie zagęszczenia ruchu, ograniczenie stopnia

Przeprowadzona przez zewnętrznych konsultantów analiza korzyści i kosztów wykazała, że dalsze powierzanie zadań związanych z wykonywaniem nowego programu IEE 2007–2013 już istniejącej IEEA będzie najbardziej korzystną opcją.

(6)

Analiza ta wykazała również, że zadania związane z wykonywaniem programu dotyczące programu przedsiębiorczości i innowacyjności w ramach CIP i w ramach Marco Polo II mogby zostać przeprowadzone skuteczniej przez agencję wykonawczą, natomiast zarządzanie ogólne tymi programami należy powierzyć Komisji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 140 POZ 52 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L140 - 59 z 20071.6.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 2006/88/WE z dnia 24 października 2006 r. w sprawie wymogów w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz zapobiegania niektórym chorobom zwierząt wodnych i zwalczania tych chorób (  Dz.U. L 328 z 24.11.2006)

 • Dz. U. L140 - 58 z 20071.6.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2007/27/WE z dnia 15 maja 2007 r. zmieniającej niektóre załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości etoksazolu, indoksakarbu, mezosulfuronu, 1-metylocyklopropenu, MCPA i MCPB, tolilfluanidu i tritikonazolu (  Dz.U. L 128 z 16.5.2007)

 • Dz. U. L140 - 55 z 20071.6.2007

  Decyzja nr 1/2007 Wspólnego Komitetu, o którym mowa w Umowie przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, z dnia 22 marca 2007 r. dotycząca przyjęcia jego regulaminu wewnętrznego, w tym zakresu uprawnień i struktury grup roboczych WE–Albania

 • Dz. U. L140 - 49 z 20071.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 maja 2007 r. zmieniająca decyzje 84/247/EWG i 84/419/EWG w odniesieniu do ksiąg zwierząt zarodowych dla ras z gatunku bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2199) (1)

 • Dz. U. L140 - 47 z 20071.6.2007

  Decyzja Rady z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów siedmiu członków z Grecji i pięciu zastępców członków z Grecji

 • Dz. U. L140 - 44 z 20071.6.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/31/WE z dnia 31 maja 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w zakresie rozszerzenia stosowania substancji aktywnej fostiazatu (1)

 • Dz. U. L140 - 42 z 20071.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 603/2007 z dnia 31 maja 2007 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L140 - 40 z 20071.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 602/2007 z dnia 31 maja 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L140 - 38 z 20071.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 601/2007 z dnia 31 maja 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L140 - 36 z 20071.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 600/2007 z dnia 31 maja 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L140 - 34 z 20071.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 599/2007 z dnia 31 maja 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L140 - 31 z 20071.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 598/2007 z dnia 31 maja 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L140 - 27 z 20071.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 597/2007 z dnia 31 maja 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L140 - 24 z 20071.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 596/2007 z dnia 31 maja 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 czerwca 2007 r.

 • Dz. U. L140 - 23 z 20071.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 595/2007 z dnia 31 maja 2007 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L140 - 21 z 20071.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 594/2007 z dnia 31 maja 2007 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L140 - 3 z 20071.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 593/2007 z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie opłat i honorariów pobieranych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (1)

 • Dz. U. L140 - 1 z 20071.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 592/2007 z dnia 31 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.