Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 143 POZ 16

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 października 2006 r. w sprawie pomocy państwa nr C 11/2005 (ex N 21/2005), którą Niemcy planują przyznać na budowę rurociągu do przesyłu etylenu w Bawarii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4836) (1)

Data ogłoszenia:2007-06-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 143 POZ 16

Strona 1 z 12
L 143/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.6.2007

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 12 października 2006 r. w sprawie pomocy państwa nr C 11/2005 (ex N 21/2005), którą Niemcy planują przyznać na budowę rurociągu do przesyłu etylenu w Bawarii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4836)

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/385/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

Dnia 16 marca 2005 r. Komisja wszczęła formalne postępowanie wyjaśniające w stosunku do prawdopodobnej pomocy państwa. Decyzja Komisji w sprawie wszczęcia postępowania wyjaśniającego została opublikowana dnia 26 kwietnia 2005 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2). Komisja wezwała wszystkie zainteresowane strony do przedstawienia uwag dotyczących przedmiotowej pomocy.

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

(4)

po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z ww. artykułami (1) oraz po uwzględnieniu tych uwag,

W odpowiedzi na wszczęcie formalnego postępowania wyjaśniającego Niemcy przedłożyły swoje uwagi pismem z dnia 19 kwietnia 2005 r. (patrz: sekcja 5).

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

1. PROCEDURA

(1)

Dnia 2 grudnia 2003 r. Niemcy poinformowały Komisję o zamiarze formalnego zgłoszenia planowanej subwencji dla projektu budowy rurociągu pomiędzy Ludwigshafen (Badenia-Wirtembergia) i Münchsmünster (Bawaria).

(2)

Celem zapewnienia pewności prawnej dnia 12 stycznia 2005 r. Niemcy zgłosiły wspomniany środek, który ich zdaniem jest środkiem infrastrukturalnym, a nie pomocą państwa.

Komisja otrzymała uwagi innych zainteresowanych stron. Europejskie Stowarzyszenie Wytwórców Produktów Naftowych (Association of Petrochemicals Producers in Europe – APPE), kilka bawarskich przedsiębiorstw nieuczestniczących bezpośrednio w projekcie (Mineraloelraffinerie Oberrhein GmbH & Co. KG (zwane dalej Miro), Bayernoil Raffineriegesellschaft mbH, Industriepark Gersthofen Service GmbH & Co. KG (zwane dalej IGS)) oraz Austria poinformowały w pismach z dnia 2 maja, 12 maja, 17 maja, 3 czerwca oraz 8 czerwca 2005 r. o swoim pozytywnym stanowisku. Producent z branży petrochemicznej, który chciał pozostać anonimowy, dnia 24 maja 2005 r. wyraził krytyczne stanowisko. Uwzględniono uwagi Austrii, pomimo że nadeszły one po upływie 30-dniowego terminu podanego do wiadomości w Dzienniku Urzędowym.

(1) Dz.U. C 100 z 26.4.2005, str. 18.

(2) Patrz: przypis 1.

6.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 143/17

(6)

Otrzymane uwagi przekazano Niemcom dnia 16 oraz 20 czerwca 2005 r. z prośbą o zajęcie stanowiska.

(7)

Dnia 14 lipca 2005 r. Niemcy wypowiedziały się na temat uwag zainteresowanych stron.

(8)

Dnia 28 października 2005 r. Komisja zwróciła się o udzielenie uzupełniających informacji, których Niemcy udzieliły w piśmie z dnia 24 listopada 2005 r.

przedstawiono planowane ilości. Ponieważ produkcja nie odpowiada zużyciu etylenu, w pierwszych latach oczekuje się przepływu netto w kierunku Ludwigshafen, podczas gdy w następnych latach może być odwrotnie. Wartości w tabeli nie uwzględniają jeszcze wybuchu w fabryce polietylenu firmy Basell (patrz motyw 24). Jeżeli zakład zostanie odbudowany, a możliwości produkcyjne będą porównywalne, to jego zamknięcie w 2015 r. staje się mniej prawdopodobne, co oznacza zdecydowanie mniejszy przepływ netto po 2015 r. Odbudowa przy jednoczesnym zwiększeniu możliwości produkcyjnych oznaczałaby niższy przesył łączny w całym prognozowanym okresie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 143 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L143 - 27 z 20076.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 5 czerwca 2007 r. określająca dozwolone ilości bromku metylowego przeznaczone do zastosowań krytycznych we Wspólnocie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2295)

 • Dz. U. L143 - 14 z 20076.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 622/2007 z dnia 5 czerwca 2007 r. ustanawiające warunki eksperymentalnych połowów dobijakowatych w Morzu Północnym na rok 2007

 • Dz. U. L143 - 9 z 20076.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 621/2007 z dnia 5 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1483/2006 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L143 - 5 z 20076.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 620/2007 z dnia 5 czerwca 2007 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 28 maja do 1 czerwca 2007 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L143 - 3 z 20076.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 619/2007 z dnia 5 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L143 - 1 z 20076.6.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 618/2007 z dnia 5 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających wobec Iranu

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.