Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 145 POZ 12

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 630/2007 z dnia 4 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 w celu uwzględnienia zmian do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

Data ogłoszenia:2007-06-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 145 POZ 12

Strona 1 z 3
L 145/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.6.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 630/2007 z dnia 4 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 w celu uwzględnienia zmian do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi przyjętymi w ramach GATT oraz niektórymi innymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi i ustanawiające szczegółowe zasady dostosowywania kontyngentów i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1808/95 (1), w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a), a także mając na uwadze, co następuje:

Ponieważ rozporządzenie (WE) nr 1549/2006 weszło w życie dnia 1 stycznia 2007 r., niniejsze rozporządzenie powinno obowiązywać od tej samej daty.

(4)

Środki przewidziane niniejszym rozporządzeniem są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(1)

W nomenklaturze scalonej na 2007 r., ustanowionej w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (2), zmienionym rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1549/2006 (3), zmieniono kody nomenklatury scalonej (kody CN) w odniesieniu do niektórych produktów. Załączniki I, III, IV i V do rozporządzenia (WE) nr 32/2000 zawierają odniesienia do niektórych z tych kodów CN. Należy zatem dostosować wymienione załączniki. Z powyższych względów rozporządzenie (WE) nr 32/2000 powinno zostać odpowiednio zmienione.

Załączniki I, III, IV i V do rozporządzenia (WE) nr 32/2000 zostają zmienione zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 czerwca 2007 r. W imieniu Komisji

László KOVÁCS

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 5 z 8.1.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1506/2006 (Dz.U. L 280 z 12.10.2006, str. 7). 2) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione ( rozporządzeniem (WE) nr 501/2007 (Dz.U. L 119 z 9.5.2007, str. 1). (3) Dz.U. L 301 z 31.10.2006, str. 1.

7.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 145/13

ZAŁĄCZNIK W załącznikach I, III, IV i V do rozporządzenia (WE) nr 32/2000 wprowadza się następujące zmiany: 1) w załączniku I wprowadza się następujące zmiany: a) dla numeru porządkowego 09.0006 kod TARIC w trzeciej kolumnie zmienia się w następujący sposób: — w wierszu dla kodu CN „ex 0304 10 98”, kod TARIC „12” zastępuje się kodem TARIC „10”; b) dla numeru porządkowego 09.0006 kody CN w drugiej kolumnie zmienia się w następujący sposób: (i) kod CN „0303 50” zastępuje się kodem CN „0303 51”; (ii) kod CN „0304 10 97” zastępuje się kodem CN „0304 19 97”; (iii) kod CN „ex 0304 10 98” zastępuje się kodem CN „ex 0304 19 99”; (iv) kod CN „0304 90 22” zastępuje się kodem CN „0304 99 23”; c) dla numeru porządkowego 09.0013 kod TARIC w trzeciej kolumnie zmienia się w następujący sposób: — w wierszu dla kodu CN „ex 4412 99 80” skreśla się kod TARIC „10”; d) dla numeru porządkowego 09.0013 kody CN w drugiej kolumnie zmienia się w następujący sposób: (i) kod CN „ex 4412 19 00” zastępuje się kodem CN „ex 4412 39 00”; (ii) kody CN „ex 4412 92 99” i „ex 4412 99 80” zastępuje się kodem CN „ex 4412 99 70”; e) dla numeru porządkowego 09.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 145 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L145 - 38 z 20077.6.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (  Dz.U. L 210 z 31.7.2006)

 • Dz. U. L145 - 18 z 20077.6.2007

  Decyzja nr 1/2007 Wspólnego Komitetu WE-EFTA w sprawie wspólnego tranzytu z dnia 16 kwietnia 2007 r. zmieniająca Konwencję o wspólnej procedurze tranzytowej z dnia 20 maja 1987 r.

 • Dz. U. L145 - 16 z 20077.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 czerwca 2007 r. dotycząca niewłączenia dichlorfosu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2338) (1)

 • Dz. U. L145 - 10 z 20077.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 629/2007 z dnia 6 czerwca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze przetworów owocowych i warzywnych, inne niż te przyznawane w przypadku dodawanego cukru (tymczasowo konserwowane wiśnie i czereśnie, pomidory bez skórek, konserwowane wiśnie i czereśnie, przetworzone orzechy, niektóre soki pomarańczowe)

 • Dz. U. L145 - 7 z 20077.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 628/2007 z dnia 6 czerwca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe, jabłka oraz brzoskwinie)

 • Dz. U. L145 - 5 z 20077.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 627/2007 z dnia 6 czerwca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemu A1 do orzechów (migdały łuskane, orzechy laskowe w łupinach, orzechy laskowe łuskane, orzechy włoskie w łupinach)

 • Dz. U. L145 - 3 z 20077.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 626/2007 z dnia 6 czerwca 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L145 - 1 z 20077.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 625/2007 z dnia 6 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.