Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 145 POZ 18

Tytuł:

Decyzja nr 1/2007 Wspólnego Komitetu WE-EFTA w sprawie wspólnego tranzytu z dnia 16 kwietnia 2007 r. zmieniająca Konwencję o wspólnej procedurze tranzytowej z dnia 20 maja 1987 r.

Data ogłoszenia:2007-06-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 145 POZ 18

Strona 1 z 6
L 145/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.6.2007

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

DECYZJA NR 1/2007 WSPÓLNEGO KOMITETU WE-EFTA W SPRAWIE WSPÓLNEGO TRANZYTU z dnia 16 kwietnia 2007 r. zmieniająca Konwencję o wspólnej procedurze tranzytowej z dnia 20 maja 1987 r. (2007/388/WE)

WSPÓLNY KOMITET, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 uwzględniając Konwencję o wspólnej procedurze tranzytowej z dnia 20 maja 1987 r. (1) (zwana dalej „konwencją”), w szczególności jej art. 15 ust. 3 lit. a), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej z dnia 20 maja 1987 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) w dodatku I wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem A do niniejszej decyzji; 2) w dodatku II wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem B do niniejszej decyzji; 3) w dodatku III wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem C do niniejszej decyzji. Artykuł 2 1. 2. Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

Republika Bułgarii i Rumunia przystąpiły do Unii Europejskiej. W związku z powyższym do konwencji, w odpowiednich miejscach, powinny zostać wprowadzone stosowane w niej wpisy w języku bułgarskim i rumuńskim. Data, od której zastosowanie ma niniejsza decyzja, powinna odpowiadać dacie przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej. W celu umożliwienia stosowania formularzy gwarancji, wydrukowanych zgodnie z wymogami obowiązującymi przed datą przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, powinien zostać wprowadzony okres przejściowy, w którym druki te będą mogły być używane po dokonaniu pewnych dostosowań. W związku z powyższym konwencja powinna zostać odpowiednio zmieniona,

(2)

(3)

(4)

3. Formularze, których wzór został określony w załącznikach B1, B2, B4, B5 i B6 do dodatku III, mogą być nadal używane, po dokonaniu niezbędnych dostosowań geograficznych i związanych z wyborem adresu do doręczeń lub pełnomocnika, do dnia 31 grudnia 2007 r.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 kwietnia 2007 r. W imieniu Wspólnego Komitetu

(5)

Snorri OLSEN

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 226 z 13.8.1987, str. 2. Konwencja ostatnio zmieniona decyzją nr 6/2005 (Dz.U. L 324 z 10.12.2005, str. 96).

7.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 145/19

ZAŁĄCZNIK A W dodatku I wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 14 ust. 3 akapit drugi wykaz wpisów otrzymuje brzmienie: „— BG — CS Ограничена валидност Omezená platnost

— DA Begrænset gyldighed — DE — EE — EL — ES — FR — IT — LV — LT Beschränkte Geltung Piiratud kehtivus Περιορισμένη ισχύς Validez limitada Validité limitée Validitą limitata Ierobežots derīgums Galiojimas apribotas

— HU Korlátozott érvényű — MT Validitą limitata — NL — PL — PT Beperkte geldigheid Ograniczona ważność Validade limitada

— RO Validitate limitată — SL — SK — FI — SV — EN — IS Omejena veljavnost Obmedzená platnosť Voimassa rajoitetusti Begränsad giltighet Limited validity Takmarkað gildissvið

— NO Begrenset gyldighet”; 2) w art. 28 ust. 7 akapit drugi wykaz wpisów otrzymuje brzmienie: „— BG — CS Освободено Osvobození

— DA Fritaget — DE — EE — EL — ES — FR — IT — LV Befreiung Loobumine Απαλλαγή Dispensa Dispense Dispensa Derīgs bez zīmoga

L 145/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.6.2007

— LT

Leista neplombuoti

— HU Mentesség — MT Tneħħija — NL — PL — PT Vrijstelling Zwolnienie Dispensa

— RO Dispensa — SL — SK — FI — SV — EN — IS Opustitev Oslobodenie Vapautettu Befrielse Waiver Undanþegið

— NO Fritak”;

3) w art. 34 wprowadza się następujące zmiany: a) w ust. 3 wykaz wpisów otrzymuje brzmienie: „— BG — CS Алтернативно доказателство Alternativní důkaz

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 145 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L145 - 38 z 20077.6.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (  Dz.U. L 210 z 31.7.2006)

 • Dz. U. L145 - 16 z 20077.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 czerwca 2007 r. dotycząca niewłączenia dichlorfosu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2338) (1)

 • Dz. U. L145 - 12 z 20077.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 630/2007 z dnia 4 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 w celu uwzględnienia zmian do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

 • Dz. U. L145 - 10 z 20077.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 629/2007 z dnia 6 czerwca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze przetworów owocowych i warzywnych, inne niż te przyznawane w przypadku dodawanego cukru (tymczasowo konserwowane wiśnie i czereśnie, pomidory bez skórek, konserwowane wiśnie i czereśnie, przetworzone orzechy, niektóre soki pomarańczowe)

 • Dz. U. L145 - 7 z 20077.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 628/2007 z dnia 6 czerwca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe, jabłka oraz brzoskwinie)

 • Dz. U. L145 - 5 z 20077.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 627/2007 z dnia 6 czerwca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemu A1 do orzechów (migdały łuskane, orzechy laskowe w łupinach, orzechy laskowe łuskane, orzechy włoskie w łupinach)

 • Dz. U. L145 - 3 z 20077.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 626/2007 z dnia 6 czerwca 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L145 - 1 z 20077.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 625/2007 z dnia 6 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.