Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 146 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 631/2007 z dnia 7 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 147/2003 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Somalii

Data ogłoszenia:2007-06-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 146 POZ 1

Strona 1 z 2
8.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 146/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 631/2007 z dnia 7 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 147/2003 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Somalii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 60 i 301, uwzględniając wspólne stanowisko Rady 2007/391/WPZiB z dnia 7 czerwca 2007 r. zmieniające wspólne stanowisko 2002/960/WPZiB dotyczące środków ograniczających w odniesieniu do Somalii (1), uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

Wspólne stanowisko 2007/391/WPZiB zmienia wspólne stanowisko 2002/960/WPZiB w celu dostosowania odstępstw od środków ograniczających do rezolucji RB ONZ 1744 (2007). Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 147/2003,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 147/2003 wprowadza się następujące zmiany: 1) dodaje się artykuł 2a w brzmieniu:

(1)

Wspólne stanowisko 2002/960/WPZiB wprowadza embargo na eksport broni, amunicji i sprzętu wojskowego do Somalii oraz zakazuje doradztwa technicznego, pomocy finansowej i innej oraz szkoleń związanych z działaniami wojskowymi w Somalii. Zakaz udzielania pomocy technicznej i finansowej związanej z działaniami wojskowymi został wprowadzony w życie rozporządzeniem (WE) nr 147/2003 (2). W dniu 20 lutego 2007 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję 1744 (2007) (zwaną dalej „rezolucją RB ONZ 1744 (2007)”), która wprowadziła między innymi pewne odstępstwa od środków ograniczających w odniesieniu do dostaw broni i sprzętu wojskowego oraz szkoleń i pomocy technicznej, jak również pokrewnego finansowania i pomocy finansowej, przeznaczonych wyłącznie na wsparcie lub potrzeby misji Unii Afrykańskiej w Somalii (AMISOM), zgodnie z pkt 4 rezolucji RB ONZ 1744 (2007), oraz dostaw broni i sprzętu wojskowego oraz bezpośredniego lub pośredniego zapewniania doradztwa technicznego, przeznaczonego wyłącznie na udzielenie pomocy w rozwoju instytucji sektora bezpieczeństwa w Somalii, zgodnie z procesem politycznym przewidzianym w tymczasowej karcie federalnej Somalii określonym w pkt 1, 2 i 3 rezolucji RB ONZ 1744 (2007).

„Artykuł 2a Na zasadzie odstępstwa od art. 1, właściwy organ, wskazany na stronach internetowych określonych w załączniku, w państwie członkowskim, w którym usługodawca ma swoją siedzibę, może wyrazić zgodę na warunkach, jakie uzna za stosowne: a) na zapewnianie finansowania, pomocy finansowej, doradztwa technicznego, pomocy lub szkoleń związanych z działaniami wojskowymi, o ile stwierdzi on, że takie finansowanie, doradztwo, pomoc lub szkolenie jest przeznaczone wyłącznie na wsparcie lub potrzeby misji AMISOM, zgodnie z pkt 4 rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 1744 (2007); b) na zapewnianie doradztwa technicznego, pomocy lub szkoleń związanych z działaniami wojskowymi, o ile spełnione są następujące warunki: i) zainteresowany właściwy organ stwierdził, że takie doradztwo, pomoc lub szkolenia są przeznaczone wyłącznie na udzielenie pomocy w rozwoju instytucji sektora bezpieczeństwa, zgodnie z procesem politycznym określonym w pkt 1, 2 i 3 rezolucji RB ONZ 1744 (2007); oraz

(2)

(1) Patrz: str. 23 niniejszego Dziennika Urzędowego. (2) Dz.U. L 24 z 29.1.2003, str. 2.

L 146/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.6.2007

ii) zainteresowane państwo członkowskie powiadomiło komitet ustanowiony na mocy pkt 11 rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych 751 (1992) o przeznaczeniu takiego doradztwa technicznego, pomocy lub szkoleń wyłącznie do celów pomocy w rozwoju instytucji sektora bezpieczeństwa, zgodnie z procesem politycznym określonym w pkt 1, 2 i 3 rezolucji 1744 (2007), i powiadomiło o zamiarze udzielenia zezwolenia, pod warunkiem że komitet nie zgłosił sprzeciwu wobec takiego działania w terminie pięciu dni roboczych od powiadomienia.”;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 146 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L146 - 23 z 20078.6.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/391/WPZiB z dnia 7 czerwca 2007 r. zmieniające wspólne stanowisko 2002/960/WPZiB dotyczące środków ograniczających w odniesieniu do Somalii

 • Dz. U. L146 - 21 z 20078.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie finansowania wydatków na nośniki informacji i działania informacyjne w dziedzinie zdrowia i dobrostanu zwierząt w 2007 r.

 • Dz. U. L146 - 19 z 20078.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 czerwca 2007 r. dotycząca niewłączenia malationu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2337) (1)

 • Dz. U. L146 - 18 z 20078.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 636/2007 z dnia 7 czerwca 2007 r. ustanawiające odstępstwo od załącznika do rozporządzenia Rady 79/65/EWG w odniesieniu do okręgów w Rumunii

 • Dz. U. L146 - 17 z 20078.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 635/2007 z dnia 7 czerwca 2007 r. ustanawiające odstępstwo na rok obrachunkowy 2006 od rozporządzenia (EWG) nr 1915/83 w odniesieniu do terminu przesyłania sprawozdań z gospodarstwa rolnego

 • Dz. U. L146 - 14 z 20078.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 634/2007 z dnia 7 czerwca 2007 r. dotyczące dopuszczenia selenometioniny wytwarzanej przez Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L146 - 7 z 20078.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 633/2007 z dnia 7 czerwca 2007 r. ustanawiające wymagania w zakresie stosowania protokołu przesyłania komunikatów lotniczych do celów powiadamiania, koordynowania i przekazywania lotów pomiędzy organami kontroli ruchu lotniczego (1)

 • Dz. U. L146 - 5 z 20078.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 632/2007 z dnia 7 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.