Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 146 POZ 14

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 634/2007 z dnia 7 czerwca 2007 r. dotyczące dopuszczenia selenometioniny wytwarzanej przez Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 jako dodatku do pasz (1)

Data ogłoszenia:2007-06-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 146 POZ 14

L 146/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.6.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 634/2007 z dnia 7 czerwca 2007 r. dotyczące dopuszczenia selenometioniny wytwarzanej przez Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 jako dodatku do pasz

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2,

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) stwierdził w opinii z dnia 5 grudnia 2006 r., że selenometionina wytwarzana przez Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 nie ma negatywnego wpływu na zdrowie zwierząt, ludzi ani na środowisko naturalne (2). Ponadto stwierdził, że selenometionina wytwarzana przez Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 nie stanowi żadnego innego zagrożenia, które zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 wykluczałoby wydanie zezwolenia. Zgodnie z tą opinią wskazany preparat uznaje się za źródło przyswajalnego selenu oraz spełnia kryteria dodatku dietetycznego dla wszystkich gatunków. Urząd w swojej opinii zaleca podjęcie odpowiednich środków zapewniających bezpieczeństwo użytkownika. Jego zdaniem nie ma potrzeby wprowadzania konkretnych wymogów dotyczących monitorowania rynku po wprowadzeniu preparatu do obrotu. W opinii tej poddaje się również weryfikacji sprawozdanie z metody analizy dodatku paszowego w paszy, przedłożone przez wspólnotowe laboratorium referencyjne powołane rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003 przewidziano dopuszczenie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt i podstawę uzasadnienia oraz procedury wydawania takich zezwoleń.

(6)

Ocena preparatu dowodzi, że warunki wydania zezwolenia przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 są spełnione. W związku z tym należy dopuścić stosowanie preparatu, jak określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(2)

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 złożony został wniosek w celu uzyskania zezwolenia na preparat określony w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Do wniosku załączono szczegółowe dane oraz dokumenty wymagane na mocy art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Preparat wyszczególniony w załączniku, należący do kategorii dodatku „dodatki dietetyczne” i do grupy funkcjonalnej „mieszanek pierwiastków śladowych”, jest dopuszczony jako dodatek stosowany w żywieniu zwierząt z zastrzeżeniem warunków określonych w załączniku.

(2) Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed on the safety and efficacy of the product Selenium enriched yeast (Saccharomyces cerevisiae NCYC R397) as a feed additive for all species in accordance with Regulation (EC) No 1831/2003. Adopted on 5 December 2006. The EFSA Journal (2006) 430, p. 1-23.

(3)

Wniosek dotyczy dopuszczenia preparatu selenometioniny wytwarzanej przez Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 jako dodatku do pasz dla wszystkich gatunków i sklasyfikowania go w kategorii dodatków jako „dodatku dietetycznego”.

(1) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 29. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 378/2005 (Dz.U. L 59 z 5.3.2005, str. 8).

8.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 146/15

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 czerwca 2007 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

L 146/16

ZAŁĄCZNIK

Zawartość minimalna Maksymalny wiek Maksymalna zawartość pierwiastka (Se) w mg/kg paszy pełnoporcjowej o wilgotności 12 % Inne przepisy Data ważności zezwolenia

Zawartość maksymalna

Numer identyfikacyjny dodatku Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna

Nazwisko/ nazwa posiadacza zezwolenia Gatunek lub kategoria zwierzęcia

Dodatek

PL

Kategoria dodatki dietetyczne. Grupa funkcjonalna: mieszanki pierwiastków śladowych Wszystkie gatunki — 0,50 (łącznie) 1. Dodatek jest włączany do mieszanek paszowych poprzez wykorzystanie premiksu. 2. Dla bezpieczeństwa użytkownika: chronić usta i nos przy załadunku oraz używać okularów i rękawic ochronnych 28.6.2017 r.

„3b8.11

Selenometionina wytwarzana przez Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 (drożdże inaktywowane wzbogacone selenem)

Charakterystyka dodatku: Selen organiczny głównie w formie selenometioniny (63 %) o zawartości 2 000–2 400 mg Se/kg (97–99 % selenu organicznego)

Metoda analityczna (1): Spektrometria absorpcji atomowej (AAS) z piecem grafitowym – zjawisko Zeemana lub spektrometria absorpcji atomowej (AAS) z wytwarzaniem wodorków

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(1) Szczegółowe dane dotyczące metod analitycznych są dostępne pod następującym adresem wspólnotowego laboratorium referencyjnego: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/”.

8.6.2007

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 146 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L146 - 23 z 20078.6.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/391/WPZiB z dnia 7 czerwca 2007 r. zmieniające wspólne stanowisko 2002/960/WPZiB dotyczące środków ograniczających w odniesieniu do Somalii

 • Dz. U. L146 - 21 z 20078.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie finansowania wydatków na nośniki informacji i działania informacyjne w dziedzinie zdrowia i dobrostanu zwierząt w 2007 r.

 • Dz. U. L146 - 19 z 20078.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 czerwca 2007 r. dotycząca niewłączenia malationu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2337) (1)

 • Dz. U. L146 - 18 z 20078.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 636/2007 z dnia 7 czerwca 2007 r. ustanawiające odstępstwo od załącznika do rozporządzenia Rady 79/65/EWG w odniesieniu do okręgów w Rumunii

 • Dz. U. L146 - 17 z 20078.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 635/2007 z dnia 7 czerwca 2007 r. ustanawiające odstępstwo na rok obrachunkowy 2006 od rozporządzenia (EWG) nr 1915/83 w odniesieniu do terminu przesyłania sprawozdań z gospodarstwa rolnego

 • Dz. U. L146 - 7 z 20078.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 633/2007 z dnia 7 czerwca 2007 r. ustanawiające wymagania w zakresie stosowania protokołu przesyłania komunikatów lotniczych do celów powiadamiania, koordynowania i przekazywania lotów pomiędzy organami kontroli ruchu lotniczego (1)

 • Dz. U. L146 - 5 z 20078.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 632/2007 z dnia 7 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L146 - 1 z 20078.6.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 631/2007 z dnia 7 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 147/2003 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Somalii

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.