Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 146 POZ 21

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie finansowania wydatków na nośniki informacji i działania informacyjne w dziedzinie zdrowia i dobrostanu zwierząt w 2007 r.

Data ogłoszenia:2007-06-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 146 POZ 21

8.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 146/21

DECYZJA KOMISJI z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie finansowania wydatków na nośniki informacji i działania informacyjne w dziedzinie zdrowia i dobrostanu zwierząt w 2007 r. (2007/390/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 17, 37 i 37a,

Niniejsza decyzja jest równoważna z decyzją o finansowaniu w rozumieniu art. 75 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (5), oraz art. 90 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (6).

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(1)

Przewidziane decyzją Komisji 2003/24/WE z dnia 30 grudnia 2002 r. (2) dotyczącą opracowania zintegrowanego skomputeryzowanego systemu weterynaryjnego zadania związane z prowadzeniem, utrzymywaniem systemu TRACES i zarządzanie nim leżą w kompetencjach Komisji, a tym samym wymagają wsparcia finansowego ze strony Wspólnoty. Podstawą tego wkładu finansowego jest art. 37a decyzji 90/424/EWG.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 TRACES W odniesieniu do zadań związanych z prowadzeniem, utrzymywaniem systemu TRACES i zarządzania nim, przewidzianych decyzją 2003/24/WE, dozwolone są następujące kwoty i cele:

(2)

Zgodnie z decyzją Komisji 2005/176/WE (3) z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie ustanowienia skodyfikowanej formy i kodów zgłaszania chorób zwierząt zgodnie z dyrektywą Rady 82/894/EWG z dnia 21 grudnia 1982 r. system zgłaszania ustanowiony na podstawie dyrektywy 82/894/EWG (4) w sprawie zgłaszania chorób zwierząt we Wspólnocie należy udoskonalić poprzez wprowadzenie nieodzownych usprawnień technicznych. Podstawą wkładu finansowego Wspólnoty jest w tym przypadku art. 37 decyzji 90/424/EWG.

— 560 000 EUR na prowadzenie systemu;

— 440 000 EUR na zakup bazy logistycznej potrzebnej w ramach pomocy dla użytkowników systemu;

(3)

Polityka informacyjna w dziedzinie zdrowia i dobrostanu zwierząt wymaga komunikacji w zakresie postępu technicznego i naukowego w tej dziedzinie. Podstawą wkładu finansowego Wspólnoty jest w tym przypadku art. 17 decyzji 90/424/EWG.

— 200 000 EUR na zakup wsparcia związanego z konserwacją, niezbędnego do dostosowania systemu do zmian w zakresie prawa i postępu techniki;

Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1). (2) Dz.U. L 8 z 14.1.2003, str. 44. (3) Dz.U. L 378 z 31.12.1982, str. 58. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2004/216/WE (Dz.U. L 67 z 5.3.2004, str. 27). (4) Dz.U. L 59 z 5.3.2005, str. 40. Decyzja zmieniona decyzją 2006/924/WE (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, str. 48).

(1)

— 300 000 EUR na konieczny rozwój w zakresie technik informatycznych.

(5) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1995/2006 (Dz.U. L 390 z 30.12.2006, str. 1). (6) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 478/2007 (Dz.U. L 111 z 28.4.2007, str. 13).

L 146/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.6.2007

Artykuł 2 System zgłaszania chorób zwierząt Dozwolona kwota na aktualizację systemu zgłaszania, o którym mowa w decyzji 2005/176/WE, wynosi 150 000 EUR.

— 130 000 EUR przeznaczone na publikacje i rozpowszechnianie informacji oraz strategii w dziedzinie dobrostanu zwierząt.

Artykuł 4 Artykuł 3 Rozpowszechnianie informacji w zakresie i dobrostanu zwierząt zdrowia Procedura przetargowa Wybór wykonawców zostanie dokonany na podstawie obowiązujących umów ramowych lub też w drodze zaproszeń do składania ofert, które zostaną ogłoszone w 2007 r.

Na potrzeby rozpowszechniania przez Komisję wśród obywateli i między właściwymi organami informacji dotyczących prawodawstwa wspólnotowego w dziedzinie zdrowia i dobrostanu zwierząt dozwolone są następujące kwoty i cele:

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 czerwca 2007 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

— 240 000 EUR przeznaczone na publikacje i rozpowszechnianie informacji oraz strategii w dziedzinie zdrowia zwierząt;

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 146 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L146 - 23 z 20078.6.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/391/WPZiB z dnia 7 czerwca 2007 r. zmieniające wspólne stanowisko 2002/960/WPZiB dotyczące środków ograniczających w odniesieniu do Somalii

 • Dz. U. L146 - 19 z 20078.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 czerwca 2007 r. dotycząca niewłączenia malationu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2337) (1)

 • Dz. U. L146 - 18 z 20078.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 636/2007 z dnia 7 czerwca 2007 r. ustanawiające odstępstwo od załącznika do rozporządzenia Rady 79/65/EWG w odniesieniu do okręgów w Rumunii

 • Dz. U. L146 - 17 z 20078.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 635/2007 z dnia 7 czerwca 2007 r. ustanawiające odstępstwo na rok obrachunkowy 2006 od rozporządzenia (EWG) nr 1915/83 w odniesieniu do terminu przesyłania sprawozdań z gospodarstwa rolnego

 • Dz. U. L146 - 14 z 20078.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 634/2007 z dnia 7 czerwca 2007 r. dotyczące dopuszczenia selenometioniny wytwarzanej przez Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L146 - 7 z 20078.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 633/2007 z dnia 7 czerwca 2007 r. ustanawiające wymagania w zakresie stosowania protokołu przesyłania komunikatów lotniczych do celów powiadamiania, koordynowania i przekazywania lotów pomiędzy organami kontroli ruchu lotniczego (1)

 • Dz. U. L146 - 5 z 20078.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 632/2007 z dnia 7 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L146 - 1 z 20078.6.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 631/2007 z dnia 7 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 147/2003 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Somalii

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.