Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 148 POZ 25

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 613/2007 z dnia 1 czerwca 2007 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym (  Dz.U. L 141 z 2.6.2007)

Data ogłoszenia:2007-06-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 148 POZ 25

9.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 148/25

SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 613/2007 z dnia 1 czerwca 2007 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 141 z dnia 2 czerwca 2007 r.) Strona 61, tekst załącznika II otrzymuje brzmienie: „ZAŁĄCZNIK II „ZAŁĄCZNIK III Wykaz właściwych organów w państwach członkowskich oraz ich zadań zgodnie z art. 2 i 19 BELGIA Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Dienst Vergunningen/Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Énergie, Service Licence, Italiëlei 124, bus 71 B-2000 Antwerpen Tel. (32-3) 206 94 70 Fax (32-3) 206 94 90 E-mail: kpcs-belgiumdiamonds@economie.fgov.be W Belgii kontrola przywozu i wywozu surowca diamentowego, wymagana przez rozporządzenie (WE) nr 2368/2002, oraz obsługa celna odbywać się będzie tylko pod adresem: The Diamond Office Hovenierstraat 22 B-2018 Antwerpen

REPUBLIKA CZESKA W Republice Czeskiej kontrola przywozu i wywozu surowca diamentowego, wymagana przez rozporządzenie (WE) nr 2368/2002, oraz obsługa celna odbywać się będzie tylko pod adresem: Generální ředitelství cel Budějovická 7 140 96 Praha 4 Česká republika Tel. (420-2) 61 33 38 41, (420-2) 61 33 38 59, cell (420-737) 213 793 Fax (420-2) 61 33 38 70 E-mail: diamond@cs.mfcr.cz

NIEMCY W Niemczech kontrola przywozu i wywozu surowca diamentowego, wymagana przez rozporządzenie (WE) nr 2368/2002, oraz obsługa celna odbywać się będzie tylko pod adresem: Hauptzollamt Koblenz — Zollamt Idar-Oberstein — Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten Hauptstraße 197 D-55743 Idar-Oberstein Tel. (49-6781) 56 27-0 Faks (49-6781) 56 27-19 E-Mail: poststelle@zabir.bfinv.de

L 148/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.6.2007

Do celów art. 5 ust. 3, art. 6, 9, 10, 14 ust. 3, art. 15 i 17 powyższego rozporządzenia, odnoszących się w szczególności do obowiązku sprawozdawczego względem Komisji, właściwym organem w Niemczech jest: Oberfinanzdirektion Koblenz Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung Vorort Außenwirtschaftsrecht Postfach 10 07 64 D-67407 Neustadt/Weinstraße Tel. (49-6321) 89 43 49 Fax (49-6321) 89 48 50 E-Mail: diamond.cert@ofdko-nw.bfinv.de

RUMUNIA Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor Direcția Metale Prețioase și Pietre Prețioase Strada Georges Clemenceau Nr. 5, sectorul 1 București, România, Cod poștal 010295 Tel. (40-21) 3184635, 3129890, 3121275 Fax (40-21) 3184635, 3143462 www.anpc.ro

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Government Diamond Office Global Business Group Room W 3.111.B Foreign and Commonwealth Office King Charles Street London SW1A 2AH Tel. (44-207) 008 6903 Faks (44-207) 008 3905 E-mail: GDO@gtnet.gov.uk” ”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 148 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L148 - 27 z 20079.6.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1549/2006 z dnia 17 października 2006 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (  Dz.U. L 301 z 31.10.2006)

 • Dz. U. L148 - 24 z 20079.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 8 czerwca 2007 r. uchylająca decyzję 2004/409/WE uznającą zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu możliwego włączenia ethaboxamu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2336) (1)

 • Dz. U. L148 - 17 z 20079.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 7 czerwca 2007 r. dotycząca przepisów krajowych w sprawie wykorzystania krótkołańcuchowych chlorowanych parafin zgłoszonych przez Królestwo Niderlandów na podstawie art. 95 ust. 4 Traktatu WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2361) (1)

 • Dz. U. L148 - 11 z 20079.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 7 czerwca 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 90/377/EWG w odniesieniu do metodologii stosowanej w celu zbierania danych dotyczących cen gazu i energii elektrycznej dla końcowych odbiorców przemysłowych (1)

 • Dz. U. L148 - 9 z 20079.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 czerwca 2007 r. dotycząca niewłączenia diazynonu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2339) (1)

 • Dz. U. L148 - 7 z 20079.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 maja 2007 r. dotycząca niewłączenia oksydemetonu metylowego do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2098) (1)

 • Dz. U. L148 - 5 z 20079.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 639/2007 z dnia 8 czerwca 2007 r. zmieniające po raz 78. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L148 - 3 z 20079.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 638/2007 z dnia 8 czerwca 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L148 - 1 z 20079.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 637/2007 z dnia 8 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.