Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 150 POZ 15

Tytuł:

Wspólne Stanowisko Rady 2007/400/WPZiB z dnia 11 czerwca 2007 r. dotyczące uchylenia niektórych środków ograniczających przeciwko Liberii

Data ogłoszenia:2007-06-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 150 POZ 15

12.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 150/15

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2007/400/WPZiB z dnia 11 czerwca 2007 r. dotyczące uchylenia niektórych środków ograniczających przeciwko Liberii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15,

Artykuł 1 Środki nałożone na mocy art. 3 wspólnego stanowiska 2004/137/WPZiB przestają mieć zastosowanie. Artykuł 2 Niniejsze wspólne stanowisko zostanie poddane przeglądowi zgodnie z odpowiednimi przyszłymi rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ. Artykuł 3 Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne z dniem jego przyjęcia. Niniejsze wspólne stanowisko stosuje się od dnia 27 kwietnia 2007 r.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 10 lutego 2004 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2004/137/WPZiB (1) dotyczące środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko Liberii, w celu wykonania rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ (RB ONZ) 1521 (2003). Środki te dotyczą między innymi zakazu przywozu nieobrobionych diamentów z Liberii do Wspólnoty. Zakaz ten przedłużono ostatnio o kolejne sześć miesięcy, począwszy od dnia 23 grudnia 2006 r.

(2)

W dniu 27 kwietnia 2007 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję 1753 (2007) uchylającą środki dotyczące diamentów nałożone na mocy ust. 6 rezolucji RB ONZ 1521 (2003).

Artykuł 4 Niniejsze wspólne stanowisko zostaje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. opublikowane

(3)

Odpowiednie środki nałożone na mocy wspólnego stanowiska 2004/137/CFSP powinny zostać zatem uchylone.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 11 czerwca 2007 r. W imieniu Rady

(4)

Działanie ze strony Wspólnoty jest niezbędne w celu wprowadzenia w życie tego wspólnego stanowiska,

H. SEEHOFER

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 40 z 12.2.2004, str. 35. Wspólne stanowisko ostatnio zmienione i odnowione wspólnym stanowiskiem 2007/93/WPZiB (Dz.U. L 41 z 13.2.2007, str. 17).

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 150 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L150 - 11 z 200712.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 11 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzję 93/52/EWG w odniesieniu do uznania Rumunii za oficjalnie wolną od brucelozy (B. melitensis) oraz decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania Słowenii za oficjalnie wolną od brucelozy bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2400) (1)

 • Dz. U. L150 - 8 z 200712.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 11 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/31/WE ustanawiającą środki przejściowe dotyczące wysyłania niektórych produktów sektorów mięsnego i mleczarskiego objętych rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z Bułgarii do innych państw członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2386) (1)

 • Dz. U. L150 - 5 z 200712.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 8 czerwca 2007 r. powołująca grupę ekspertów do spraw demograficznych

 • Dz. U. L150 - 4 z 200712.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 642/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę „Bryndza Podhalańska” (ChNP)

 • Dz. U. L150 - 3 z 200712.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 641/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę Banon (ChNP)

 • Dz. U. L150 - 1 z 200712.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 640/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L150 - 0 z 200712.6.2007

  Informacja dla czytelników(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.