Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 151 POZ 46

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2007/405/WPZiB z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie misji policyjnej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa, mającej odniesienie do wymiaru sprawiedliwości w Demokratycznej Republice Konga (EUPOL DRK Konga)

Data ogłoszenia:2007-06-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 151 POZ 46

Strona 1 z 6
L 151/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.6.2007

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2007/405/WPZiB z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie misji policyjnej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa, mającej odniesienie do wymiaru sprawiedliwości w Demokratycznej Republice Konga (EUPOL DRK Konga)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14 i art. 25 akapit trzeci,

(2007), która przedłuża mandat misji MONUC i umożliwia jej udział, przy ścisłej współpracy z innymi międzynarodowymi partnerami, w tym z Unią Europejską (UE), w wysiłkach mających na celu wsparcie rządu we wstępnym procesie planowania reformy sektora bezpieczeństwa.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4) (1)

W odpowiedzi na oficjalne zaproszenie rządu Demokratycznej Republiki Konga (DRK) w dniu 9 grudnia 2004 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2004/847/WPZiB w sprawie misji policyjnej Unii Europejskiej w Kinszasie (DRK) dotyczącej zintegrowanej jednostki policji (EUPOL „Kinszasa”) (1) przewidzianej w globalnym i obejmującym wszystkich porozumieniu w sprawie przekształceń w Demokratycznej Republice Konga podpisanym w Pretorii w dniu 17 grudnia 2002 r. i w memorandum w sprawie bezpieczeństwa i armii z dnia 29 czerwca 2003 r.

UE dowiodła stałego poparcia dla procesu transformacji w DRK oraz dla reformy sektora bezpieczeństwa, między innymi przez ustanowienie trzech operacji w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZiB) EUSEC RD Kongo (2), EUPOL „Kinszasa” i operacji EUFOR RD Kongo (3).

(5)

(2)

Przeprowadzenie wyborów w DRK w 2006 r. w następstwie ogłoszenia w dniu 18 lutego 2006 r. konstytucji DRK oznaczało koniec procesu transformacji i pozwoliło na stworzenie w 2007 r. rządu. Przyjęty przez niego program przewiduje w szczególności kompleksową reformę sektora bezpieczeństwa, wypracowanie koncepcji krajowej, jak również priorytetowe działania reformatorskie w dziedzinie policji, sił zbrojnych oraz sprawiedliwości.

Zdając sobie sprawę z korzyści z ogólnego podejścia łączącego różne podjęte inicjatywy, UE wskazała w przyjętych przez Radę konkluzjach z dnia 15 września 2006 r. swoją gotowość do zapewnienia, w ścisłej współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych, koordynacji wysiłków podejmowanych przez społeczność międzynarodową w sektorze bezpieczeństwa w celu wsparcia w tej dziedzinie władz kongijskich.

(6)

Sekretariat Generalny Rady i służby Komisji Europejskiej przeprowadziły w tym kontekście w październiku 2006 r. i w marcu 2007 r. dwie misje oceniające w DRK w uzgodnieniu z władzami kongijskimi; miały one na celu opracowanie ogólnego podejścia UE w dziedzinie reformy sektora bezpieczeństwa.

(3)

Organizacja Narodów Zjednoczonych potwierdziła w drodze kilku rezolucji Rady Bezpieczeństwa swoje poparcie dla procesu reformy sektora bezpieczeństwa i prowadzi w DRK misję Organizacji Narodów Zjednoczonych w DRK (MONUC), która przyczynia się do bezpieczeństwa i stabilności tego kraju. W dniu 15 maja 2007 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję 1756

(1) Dz.U. L 367 z 14.12.2004, str. 30. Wspólne działanie ostatnio zmienione wspólnym działaniem 2006/913/WPZiB (Dz.U. L 346 z 9.12.2006, str. 67).

(2) Wspólne działanie Rady 2005/355/WPZiB z dnia 2 maja 2005 r. w sprawie misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (DRK) (Dz.U. L 112 z 3.5.2005, str. 20). Wspólne działanie ostatnio zmienione wspólnym działaniem 2007/192/WPZiB (Dz.U. L 87 z 28.3.2007, str. 22). (3) Wspólne działanie Rady 2006/319/WPZiB z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej wspierającej Misję Obserwacyjną Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga (MONUC) podczas wyborów (Dz.U. L 116 z 29.4.2006, str. 98). Wspólne działanie uchylone wspólnym działaniem 2007/147/WPZiB (Dz.U. L 64 z 2.3.2007, str. 44).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 151 POZ 46 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L151 - 52 z 200713.6.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/406/WPZiB z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (DRK) (EUSEC DR Konga)

 • Dz. U. L151 - 45 z 200713.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 12 czerwca 2007 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nową substancję czynną novaluron (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2454) (1)

 • Dz. U. L151 - 41 z 200713.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2006 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem porozumienia EOG (Sprawa nr COMP/M.4215 – Glatfelter/Crompton Assets) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6764) (1)

 • Dz. U. L151 - 33 z 200713.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie pomocy państwa C 6/2006 (ex N 417/2005), którą Niemcy zamierzają przyznać na rzecz Volkswerft Stralsund (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5790) (1)

 • Dz. U. L151 - 32 z 200713.6.2007

  Decyzja Rady z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Belgii

 • Dz. U. L151 - 30 z 200713.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 649/2007 z dnia 12 czerwca 2007 r. ustanawiające zakaz połowów halibuta niebieskiego w wodach WE obszarów ICES IIa i IV oraz wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru ICES VI przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L151 - 28 z 200713.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 648/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. ustanawiające zakaz połowów buławika czarnego w wodach ICES Vb, VI, VII (wody Wspólnoty oraz wody nieznajdujące się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L151 - 26 z 200713.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 647/2007 z dnia 12 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2229/2004 ustanawiające dodatkowe szczegółowe zasady wdrażania czwartego etapu programu pracy określonego w art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady 91/414/EWG (1)

 • Dz. U. L151 - 21 z 200713.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 646/2007 z dnia 12 czerwca 2007 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wspólnotowego celu ograniczenia częstości występowania Salmonella enteritidis i Salmonella typhimurium u brojlerów i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1091/2005 (1)

 • Dz. U. L151 - 19 z 200713.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 645/2007 z dnia 12 czerwca 2007 r. ustalające ostateczną uzupełniającą ilość surowego cukru trzcinowego pochodzącego z państw AKP oraz Indii celem dostarczenia do rafinerii cukru na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L151 - 17 z 200713.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 644/2007 z dnia 12 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L151 - 1 z 200713.6.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 643/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 41/2007 w odniesieniu do zalecanego przez Międzynarodową Komisję ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego planu odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.