Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 153 POZ 9 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 653/2007 z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie stosowania wspólnego europejskiego wzoru certyfikatów bezpieczeństwa i wniosków o ich wydanie zgodnie z art. 10 dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz w sprawie okresu ważności certyfikatów bezpieczeństwa wydanych na mocy dyrektywy 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Data ogłoszenia:2007-06-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 153 POZ 9 - Strona 5

Strona 5 z 9

era.eu.int) lub na stronach internetowych organu ds. bezpieczeństwa wydającego certyfikat (jeśli występuje). Pole to należy zaznaczyć, składając wniosek dotyczący części A certyfikatu bezpieczeństwa. W takim przypadku należy także podać dodatkowe informacje, zaznaczając odpowiednie pola poniżej w celu określenia rodzaju i zakresu działalności wykonywanej przez przedsiębiorstwo kolejowe. Wnioskodawca musi zaznaczyć to pole w następujących przypadkach: A) występując po raz pierwszy o wydanie części A certyfikatu bezpieczeństwa; B) jeśli poprzedni certyfikat bezpieczeństwa, dla tego samego rodzaju i zakresu działalności, został unieważniony; C) we wszystkich pozostałych przypadkach, których nie uwzględniono w polach [2.3] i [2.4].

2.1.

2.2.

14.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 153/19

2.3.

Ważność certyfikatu bezpieczeństwa przedłuża się na wniosek przedsiębiorstwa kolejowego w odstępach nieprzekraczających pięciu lat (art. 10 ust. 5).

2.4.

Każdorazowa istotna zmiana rodzaju i zakresu działalności przedsiębiorstwa kolejowego wymaga pełnej lub częściowej aktualizacji certyfikatu bezpieczeństwa, a tym samym złożenia wniosku o aktualizację lub zmianę certyfikatu; ponadto posiadacz certyfikatu bezpieczeństwa niezwłocznie informuje właściwy organ o wszelkich istotnych zmianach warunków, na podstawie których wydano stosowną część certyfikatu, a także w przypadku wprowadzenia nowych kategorii pracowników lub taboru (art. 10 ust. 5).

2.5.

Należy podać pełny numer identyfikacyjny UE ewentualnego poprzedniego certyfikatu bezpieczeństwa w części A, którego dotyczy wniosek składany do organu ds. bezpieczeństwa wskazanego w polach [1.1] i [1.2].

2.6.-2.7.

W przypadku gdy wniosek dotyczy również bądź wyłącznie przewozów pasażerskich, zaznaczając odpowiednie pole, należy podać, czy działalność taka obejmować będzie przewozy kolejami dużych prędkości. Wybrać można tylko jedną opcję. Jednak przewozy odnoszące się do wybranej opcji [2.6 lub 2.7] obejmują również wszelkie pozostałe rodzaje przewozów pasażerskich (tj. przewozy regionalne, przewozy krótko-, średnio- i dalekodystansowe itp.), jak również pozostałą działalność konieczną do wykonywania przewozów pasażerskich, których dotyczy wniosek (manewrowanie itp.). Definicje przewozów kolejami dużych prędkości podano w załączniku I do dyrektywy 96/48/WE.

2.8.-2.9.

W przypadku gdy wniosek dotyczy przewozów pasażerskich [2.6 lub 2.7], zaznaczając odpowiednie pole, należy podać szacunkową aktualną lub planowaną roczną wielkość przewozów wyrażoną w osobokilometrach. Wybrać można tylko jedną opcję. Przewidziane kategorie są zgodne z rozporządzeniem (WE) nr 1192/2003 w sprawie statystyki transportu kolejowego.

2.10.-2.11. W przypadku gdy wniosek dotyczy również bądź wyłącznie przewozów towarowych, zaznaczając odpowiednie pole, należy podać, czy działalność taka obejmować będzie przewozy ładunków niebezpiecznych. Wybrać można tylko jedną opcję. Jednak przewozy odnoszące się do wybranej opcji [2.10 lub 2.11] obejmują również wszelkie pozostałe rodzaje przewozów towarowych, których nie określono w sposób jednoznaczny, jak również pozostałą działalność konieczną do wykonywania przewozów towarowych, których dotyczy wniosek (manewrowanie itp.). Definicje ładunków niebezpiecznych podano w dyrektywie 96/49/WE i w załącznikach do niej.

Przewoźników wykonujących przewozy kolejowe na wewnętrzne potrzeby kolei zalicza się do kategorii przewozów towarowych (np. spółki zajmujące się utrzymaniem torowisk, przewożące maszyny z miejsca na miejsce lub spółki obsługujące pociągi pomiarowe).

2.12.-2.13. W przypadku, gdy wniosek dotyczy przewozów towarowych [2.10 lub 2.11], zaznaczając odpowiednie pole, należy podać szacunkową aktualną lub planowaną roczną wielkość przewozów wyrażoną w tonokilometrach. Wybrać można tylko jedną opcję. Przewidziane kategorie są zgodne z rozporządzeniem (WE) nr 1192/2003 w sprawie statystyki transportu kolejowego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 153 POZ 9 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L153 - 30 z 200714.6.2007

  Decyzja Rady z dnia 12 czerwca 2007 r. dostosowująca wynagrodzenia podstawowe i dodatki pracowników Europolu

 • Dz. U. L153 - 26 z 200714.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie zharmonizowanego monitorowania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w przypadku Salmonella u drobiu i świń (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2421) (1)

 • Dz. U. L153 - 25 z 200714.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 654/2007 z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L153 - 6 z 200714.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 652/2007 z dnia 8 czerwca 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L153 - 3 z 200714.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 651/2007 z dnia 8 czerwca 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L153 - 1 z 200714.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 650/2007 z dnia 13 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.