Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 153 POZ 9 - Strona 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 653/2007 z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie stosowania wspólnego europejskiego wzoru certyfikatów bezpieczeństwa i wniosków o ich wydanie zgodnie z art. 10 dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz w sprawie okresu ważności certyfikatów bezpieczeństwa wydanych na mocy dyrektywy 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Data ogłoszenia:2007-06-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 153 POZ 9 - Strona 9

Strona 9 z 9

Wykaz KATEGORII PRACOWNIKÓW musi być zgodny z przepisami krajowymi oraz przepisami obowiązującymi na danej sieci, które odnoszą się do ich kategoryzacji. Wnioskodawca musi przedłożyć opis lub potwierdzenie tych procesów w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem, które dotyczą PRACOWNIKÓW, w tym potwierdzenie, że spełniają oni wymagania krajowych przepisów prawa i/lub odpowiednich specyfikacji TSI, oraz poświadczenie ich prawidłowej certyfikacji. Wnioskodawca musi przedłożyć pełną dokumentację w zakresie różnych RODZAJÓW TABORU, które zamierza wykorzystywać do przewozów wykonywanych na podstawie certyfikatu, o który występuje. RODZAJE TABORU muszą być zgodne z przepisami krajowymi oraz przepisami obowiązującymi na danej sieci, które odnoszą się do jego kategoryzacji. Wnioskodawca musi przedłożyć opis lub potwierdzenie tych procesów w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem, które dotyczą TABORU, w tym potwierdzenie, że spełnia on wymagania krajowych przepisów prawa i/lub odpowiednich specyfikacji TSI, oraz poświadczenie jego prawidłowej certyfikacji. W tym miejscu należy wymienić wszelkie pozostałe dokumenty dołączone do wniosku. Proszę wpisać numer i rodzaj dokumentu oraz krótki opis jego treści.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

14.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 153/23

ZAŁĄCZNIK IV Kod ujednoliconego systemu numeracji, zwany europejskim numerem identyfikacyjnym (EIN), dla certyfikatów bezpieczeństwa

Kod kraju (2 litery)

Rodzaj dokumentu (2 cyfry)

Rok wydania (4 cyfry)

Numer kolejny (4 cyfry)

Przykład: I T 1 1 2 0 0 6 0 0 0 5

Objaśnienie struktury europejskiego numeru identyfikacyjnego (ENI) I Kod kraju (2 litery) Pole 1 T 1 1 2 0 0 6 0 0 0 5

Rodzaj dokumentu (2 cyfry) Pole 2

Rok wydania (4 cyfry) Pole 3

Numer kolejny (4 cyfry) Pole 4

POLE 1 – Kod kraju (2 litery) Stosuje się kody krajów oficjalnie opublikowane i aktualizowane na europejskich stronach internetowych we Wspólnym przewodniku praktycznym, zgodne z normą ISO 3166 alpha–2.

Państwo Kod Państwo Kod Państwo Kod

Austria Belgia Bułgaria Cypr Republika Czeska Dania Estonia Finlandia Francja Niemcy Grecja

AT BE BG CY CZ DK EE FI FR DE EL

Węgry Islandia Irlandia Włochy Łotwa Liechtenstein Litwa Luksemburg Norwegia Malta Niderlandy

HU IS IE IT LV LI LT LU NO MT NL

Polska Portugalia Rumunia Słowacja Słowenia Hiszpania Szwecja Szwajcaria Zjednoczone Królestwo

PL PT RO SK SI ES SE CH UK

Obecnie jedynym istniejącym międzynarodowym organem ds. bezpieczeństwa jest organ ds. bezpieczeństwa tunelu pod kanałem La Manche, któremu przypisano następujący dwuliterowy kod: MIĘDZYNARODOWY ORGAN DS. BEZPIECZEŃSTWA Channel Tunnel Safety Authority Kod CT

L 153/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.6.2007

POLE 2 – Rodzaj dokumentu (liczba dwucyfrowa) Dwie cyfry pozwalające określić rodzaj dokumentu. Pierwsza cyfra określa ogólną klasyfikację dokumentu – czy jest to certyfikat bezpieczeństwa (wartość 1) czy inny rodzaj dokumentu (wartość inna niż 1). Druga cyfra określa podtyp dokumentu – czy jest to część A (wartość 1) czy część B (wartość 2) certyfikatu. Aktualnie możliwe kombinacje określają jedynie dwa występujące przypadki: [1 1] dla części A certyfikatu bezpieczeństwa; [1 2] dla części B certyfikatu bezpieczeństwa. W razie konieczności zastosowania innych kodów system numeracji może zostać rozszerzony. Poniżej przedstawiono proponowany wykaz znanych, możliwych kombinacji dwucyfrowych liczb w odniesieniu do rodzaju dokumentu:

Kombinacja w polu 2 Typ dokumentu Podtyp dokumentu

[0 1] [0 x] [1 1] [1 2] [1 x] [2 1] [2 2] [2 x] [3 x] [4 x] [5 x] … [9 x]

Koncesje Koncesje Certyfikat bezpieczeństwa Certyfikat bezpieczeństwa Certyfikat bezpieczeństwa Dokument potwierdzający autoryzację bezpieczeństwa Dokument potwierdzający autoryzację bezpieczeństwa Dokument potwierdzający autoryzację bezpieczeństwa Certyfikaty dla warsztatów naprawczych Certyfikaty dla jednostek notyfikowanych Rezerwa (5 typów dokumentów)

Nie dotyczy niniejszego rozporządzenia Nie dotyczy niniejszego rozporządzenia Część A Część B Nie dotyczy niniejszego rozporządzenia Nie dotyczy niniejszego rozporządzenia Nie dotyczy niniejszego rozporządzenia Nie dotyczy niniejszego rozporządzenia Nie dotyczy niniejszego rozporządzenia Nie dotyczy niniejszego rozporządzenia Nie dotyczy niniejszego rozporządzenia

POLE 3 – Rok wydania (liczba czterocyfrowa) Pole to wskazuje rok wydania certyfikatu (w formacie czterocyfrowym rrrr).

POLE 4 – Numer kolejny Każdy wydawany certyfikat otrzymuje numer kolejny, niezależnie od tego, czy jest to nowy certyfikat, przedłużenie, aktualizacja czy zmiana certyfikatu. Nawet w przypadku unieważnienia certyfikatu przypisany mu numer nie może zostać ponownie użyty. Każdego roku numeracja rozpoczyna się od zera.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 153 POZ 9 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L153 - 30 z 200714.6.2007

  Decyzja Rady z dnia 12 czerwca 2007 r. dostosowująca wynagrodzenia podstawowe i dodatki pracowników Europolu

 • Dz. U. L153 - 26 z 200714.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie zharmonizowanego monitorowania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w przypadku Salmonella u drobiu i świń (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2421) (1)

 • Dz. U. L153 - 25 z 200714.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 654/2007 z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L153 - 6 z 200714.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 652/2007 z dnia 8 czerwca 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L153 - 3 z 200714.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 651/2007 z dnia 8 czerwca 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L153 - 1 z 200714.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 650/2007 z dnia 13 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.