Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 155 POZ 49

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2007/34/WE z dnia 14 czerwca 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 70/157/EWG odnoszącą się do dopuszczalnego poziomu hałasu i układu wydechowego pojazdów silnikowych w celu jej dostosowania do postępu technicznego (1)

Data ogłoszenia:2007-06-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 155 POZ 49

Strona 1 z 9
15.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 155/49

DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI 2007/34/WE z dnia 14 czerwca 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 70/157/EWG odnoszącą się do dopuszczalnego poziomu hałasu i układu wydechowego pojazdów silnikowych w celu jej dostosowania do postępu technicznego

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

cykl testowania określono w serii zmian nr 02 regulaminu EKG ONZ nr 51 (3).

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

uwzględniając dyrektywę Rady 70/156/EWG z dnia 6 lutego 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep (1), w szczególności jej art. 13 ust. 2 tiret drugie,

uwzględniając dyrektywę Rady 70/157/EWG z dnia 6 lutego 1970 r. odnoszącą się do dopuszczalnego poziomu hałasu i układu wydechowego pojazdów silnikowych (2), w szczególności jej art. 3,

(4)

W okresie przejściowym do celów homologacji typu pojazdów należy przeprowadzać zarówno obecnie obowiązujący, jak i nowy test, a ich wyniki należy przekazywać Komisji. Dzięki temu Komisja uzyska dane niezbędne do ustanowienia odpowiednich dopuszczalnych wartości na potrzeby nowej metody pomiaru, która zastąpi obowiązujący protokół testowy. Obecna metoda powinna być w dalszym ciągu wymagana do otrzymania homologacji typu, a nowa metoda powinna być wykorzystywana do celów monitoringu. Po zakończeniu okresu przejściowego protokół testowy w formie odpowiadającej nowemu testowi powinien być jedynym pomiarem wymaganym w celu otrzymania homologacji typu.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 70/157/EWG jest jedną ze szczegółowych dyrektyw w zakresie wspólnotowej procedury homologacji typu ustanowionej dyrektywą 70/156/EWG. Zatem przepisy dyrektywy 70/156/EWG odnoszące się do układów, części i oddzielnych zespołów technicznych w pojazdach mają zastosowanie do dyrektywy 70/157/EWG.

W celu uwzględnienia ostatnich zmian regulaminów EKG ONZ nr 51 i 59, do których Wspólnota już zdążyła przystąpić, należy dostosować dyrektywę 70/157/EWG do postępu technicznego poprzez uzgodnienie jej przepisów z wymogami technicznymi określonymi we wspomnianych regulaminach. Szczególne znaczenie ma przejęcie obowiązkowej procedury monitorowania emisji hałasu pojazdów silnikowych określonej w regulaminie EKG ONZ nr 51 na potrzeby homologacji typu WE. W przeciwnym razie dyrektywa byłaby opóźniona w stosunku do regulaminu pod względem dostosowania do postępu technicznego.

(2)

Od wejścia w życie dyrektywy 70/157/EWG dopuszczalny poziom hałasu wytwarzanego przez pojazdy silnikowe został kilkakrotnie obniżony, ostatnio w 1995 r. Ostatnie obniżenie dopuszczalnego poziomu hałasu nie dało zamierzonych efektów, a dalsze badania wykazały, że metoda pomiaru nie odzwierciedla już realnych warunków podczas prowadzenia pojazdów. Należy zatem wprowadzić nowy cykl testowania i zmienić warunki jazdy, w jakich przeprowadza się badania poziomu hałasu w taki sposób, aby lepiej odzwierciedlały one rzeczywisty sposób prowadzenia pojazdów. Nowy

(5)

Na mocy art. 3 dyrektywy 70/157/EWG środki określone w niniejszej dyrektywie nie mają wpływu na wymogi określone w ppkt 5.2.2.1 i 5.2.2.5 załącznika I do dyrektywy 70/157/EWG. W związku z nową strukturą załączników należy dostosować numerację i odesłania określone w powyższych punktach. Aby zapewnić powiązania z innymi przepisami wspólnotowego prawodawstwa, należy również opracować tabelę korelacji między obecną a nową numeracją.

(6)

Dz.U. L 42 z 23.2.1970, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/96/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 81). (2) Dz.U. L 42 z 23.2.1970, str. 16. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/96/WE.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 155 POZ 49 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L155 - 78 z 200715.6.2007

  Decyzja Umawiających się Stron zebranych w Radzie z dnia 12 czerwca 2007 r. przyjmująca przepisy wykonawcze do art. 6a Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (konwencja o Europolu)

 • Dz. U. L155 - 76 z 200715.6.2007

  Decyzja Rady 2007/412/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzję 2002/348/WSiSW dotyczącą bezpieczeństwa w związku z meczami piłki nożnej o charakterze międzynarodowym

 • Dz. U. L155 - 74 z 200715.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 14 czerwca 2007 r. zakazująca wprowadzania do obrotu produktów pochodzących od bydła urodzonego lub hodowanego w Zjednoczonym Królestwie przed dniem 1 sierpnia 1996 r. do jakichkolwiek celów i zwalniająca takie zwierzęta z niektórych środków kontroli i zwalczania ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 999/2001 oraz uchylająca decyzję 2005/598/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2473)

 • Dz. U. L155 - 71 z 200715.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie środków zapobiegających wprowadzaniu do Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie wiroida wrzecionowatości bulw ziemniaka (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2451)

 • Dz. U. L155 - 68 z 200715.6.2007

  Decyzja Rady z dnia 11 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/585/WE ustanawiającą regionalne komitety doradcze w ramach wspólnej polityki rybołówstwa

 • Dz. U. L155 - 46 z 200715.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 670/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L155 - 45 z 200715.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 669/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 195/2007 otwierające skup masła w niektórych państwach członkowskich na okres od dnia 1 marca do dnia 31 sierpnia 2007 r.

 • Dz. U. L155 - 43 z 200715.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 668/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L155 - 39 z 200715.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 667/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L155 - 37 z 200715.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 666/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L155 - 35 z 200715.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 665/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych przetworów mlecznych, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L155 - 34 z 200715.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 664/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 38/2007

 • Dz. U. L155 - 33 z 200715.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 663/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L155 - 31 z 200715.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 662/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L155 - 30 z 200715.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 661/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L155 - 26 z 200715.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 660/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L155 - 20 z 200715.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 659/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na przywóz byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, przeznaczonych do celów innych niż ubój

 • Dz. U. L155 - 10 z 200715.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 658/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. dotyczące kar finansowych nakładanych za naruszenie pewnych obowiązków w związku z pozwoleniami na dopuszczenie do obrotu wydawanymi na mocy rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady

 • Dz. U. L155 - 7 z 200715.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 657/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1165/98 dotyczącego krótkoterminowych statystyk w zakresie ustanowienia europejskich systemów doboru prób

 • Dz. U. L155 - 3 z 200715.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 656/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 586/2001 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1165/98 dotyczącego krótkoterminowej statystyki w zakresie definicji Głównych Grup Przemysłowych

 • Dz. U. L155 - 1 z 200715.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 655/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.