Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 155 POZ 76

Tytuł:

Decyzja Rady 2007/412/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzję 2002/348/WSiSW dotyczącą bezpieczeństwa w związku z meczami piłki nożnej o charakterze międzynarodowym

Data ogłoszenia:2007-06-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 155 POZ 76

L 155/76

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.6.2007

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU VI TRAKTATU UE

DECYZJA RADY 2007/412/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzję 2002/348/WSiSW dotyczącą bezpieczeństwa w związku z meczami piłki nożnej o charakterze międzynarodowym

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 30 ust. 1 lit. a) i b) oraz art. 34 ust. 2 lit. c), uwzględniając inicjatywę Republiki Austrii (1), uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

porządku publicznego oraz umożliwienia wszystkim państwom członkowskim dokonania skutecznej oceny ryzyka. Proponowane zmiany są wynikiem doświadczeń kilku narodowych punktów informacyjnych zdobytych w ich codziennej pracy i powinny umożliwić im działanie w sposób bardziej uporządkowany i profesjonalny, zapewniając wysokiej jakości wymianę informacji.

(4)

Celem Unii Europejskiej jest, między innymi, zapewnienie obywatelom wysokiego poziomu bezpieczeństwa w ramach przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości przez wspólne działanie państw członkowskich w dziedzinie współpracy policyjnej. Dnia 25 kwietnia 2002 r. Rada przyjęła decyzję 2002/348/WSiSW (3), na mocy której utworzono w każdym z państw członkowskich narodowe punkty informacyjne dla piłki nożnej jako wyznaczone punkty wymiany informacji policyjnych na temat meczów piłki nożnej o charakterze międzynarodowym. Decyzja ta określa zadania realizowane przez każdy z narodowych punktów informacyjnych dla piłki nożnej oraz stosowane przez nie procedury. W świetle doświadczeń ostatnich lat, takich jak mistrzostwa Europy w 2004 r., oraz specjalistycznej oceny międzynarodowej współpracy policyjnej w trakcie tych mistrzostw, a także ogólnej intensywnej współpracy policyjnej w odniesieniu do rozgrywanych w Europie meczów międzynarodowych i klubowych, decyzja 2002/348/WSiSW powinna zostać zmieniona i uaktualniona. W ostatnich latach wciąż rośnie liczba kibiców wyjeżdżających za granicę, aby uczestniczyć w meczach. Konieczne jest więc pogłębienie współpracy właściwych organów oraz zapewnienie profesjonalnej wymiany informacji w celu zapobiegania zakłóceniom

Zmiany pozostają bez uszczerbku dla obowiązujących przepisów krajowych, w szczególności dla podziału kompetencji między różne organy i służby w danych państwach członkowskich, oraz dla wykonywania przez Komisję jej uprawnień wynikających z Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

(2)

Artykuł 1 Niniejszym wprowadza się następujące zmiany do decyzji Rady 2002/348/WSiSW:

1) w art. 2 wprowadza się następujące zmiany:

a) ustęp 2 otrzymuje brzmienie: „2. Narodowe punkty informacyjne dla piłki nożnej, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami krajowymi i międzynarodowymi, mają dostęp do informacji obejmujących dane osobowe kibiców stanowiących ryzyko.”;

(3)

b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „6. Narodowe punkty informacyjne dla piłki nożnej opracowują i rozpowszechniają wśród innych narodowych punktów informacyjnych regularne ogólne lub tematyczne oceny krajowych zakłóceń porządku związanych z piłką nożną.”;

Dz.U. C 164 z 15.7.2006, str. 30. (2) Opinia z dnia 22 marca 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (3) Dz.U. L 121 z 8.5.2002, str. 1.

(1)

15.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 155/77

2) w art. 3 wprowadza się następujące zmiany: a) w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „3. Dane osobowe mogą być wymieniane zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami krajowymi i międzynarodowymi z uwzględnieniem zasad Konwencji Rady Europy nr 108 z dnia 28 stycznia 1981 r. o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych oraz, w odpowiednich przypadkach, zalecenia nr R(87)15 z dnia 17 września 1987 r. Komitetu Ministrów Rady Europy regulującego wykorzystanie danych osobowych w sektorze policji.”; b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. Wymiana informacji odbywa się przy wykorzystaniu odpowiednich formularzy określonych w dodatku do podręcznika zaleceń w zakresie międzynarodowej współpracy policyjnej oraz w zakresie działań prewencyjnych i kontrolnych związanych z aktami przemocy i zakłóceniami porządku podczas międzynarodowych

meczów piłki nożnej, w których uczestniczy co najmniej jedno państwo członkowskie. Narodowe punkty informacyjne zapewniają, że informacje przez nie przekazywane są pełne i zgodne z tymi formularzami.”. Artykuł 2 Rada ocenia realizację niniejszej decyzji w terminie do dnia 12 czerwca 2010 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 12 czerwca 2007 r. W imieniu Rady

W. SCHÄUBLE

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 155 POZ 76 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L155 - 78 z 200715.6.2007

  Decyzja Umawiających się Stron zebranych w Radzie z dnia 12 czerwca 2007 r. przyjmująca przepisy wykonawcze do art. 6a Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (konwencja o Europolu)

 • Dz. U. L155 - 74 z 200715.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 14 czerwca 2007 r. zakazująca wprowadzania do obrotu produktów pochodzących od bydła urodzonego lub hodowanego w Zjednoczonym Królestwie przed dniem 1 sierpnia 1996 r. do jakichkolwiek celów i zwalniająca takie zwierzęta z niektórych środków kontroli i zwalczania ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 999/2001 oraz uchylająca decyzję 2005/598/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2473)

 • Dz. U. L155 - 71 z 200715.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie środków zapobiegających wprowadzaniu do Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie wiroida wrzecionowatości bulw ziemniaka (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2451)

 • Dz. U. L155 - 68 z 200715.6.2007

  Decyzja Rady z dnia 11 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/585/WE ustanawiającą regionalne komitety doradcze w ramach wspólnej polityki rybołówstwa

 • Dz. U. L155 - 49 z 200715.6.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/34/WE z dnia 14 czerwca 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 70/157/EWG odnoszącą się do dopuszczalnego poziomu hałasu i układu wydechowego pojazdów silnikowych w celu jej dostosowania do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L155 - 46 z 200715.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 670/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L155 - 45 z 200715.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 669/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 195/2007 otwierające skup masła w niektórych państwach członkowskich na okres od dnia 1 marca do dnia 31 sierpnia 2007 r.

 • Dz. U. L155 - 43 z 200715.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 668/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L155 - 39 z 200715.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 667/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L155 - 37 z 200715.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 666/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L155 - 35 z 200715.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 665/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych przetworów mlecznych, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L155 - 34 z 200715.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 664/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 38/2007

 • Dz. U. L155 - 33 z 200715.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 663/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L155 - 31 z 200715.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 662/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L155 - 30 z 200715.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 661/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L155 - 26 z 200715.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 660/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L155 - 20 z 200715.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 659/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na przywóz byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, przeznaczonych do celów innych niż ubój

 • Dz. U. L155 - 10 z 200715.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 658/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. dotyczące kar finansowych nakładanych za naruszenie pewnych obowiązków w związku z pozwoleniami na dopuszczenie do obrotu wydawanymi na mocy rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady

 • Dz. U. L155 - 7 z 200715.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 657/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1165/98 dotyczącego krótkoterminowych statystyk w zakresie ustanowienia europejskich systemów doboru prób

 • Dz. U. L155 - 3 z 200715.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 656/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 586/2001 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1165/98 dotyczącego krótkoterminowej statystyki w zakresie definicji Głównych Grup Przemysłowych

 • Dz. U. L155 - 1 z 200715.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 655/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.