Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 155 POZ 78

Tytuł:

Decyzja Umawiających się Stron zebranych w Radzie z dnia 12 czerwca 2007 r. przyjmująca przepisy wykonawcze do art. 6a Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (konwencja o Europolu)

Data ogłoszenia:2007-06-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 155 POZ 78

Strona 1 z 2
L 155/78

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.6.2007

DECYZJA UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON ZEBRANYCH W RADZIE z dnia 12 czerwca 2007 r. przyjmująca przepisy wykonawcze do art. 6a Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (konwencja o Europolu) (2007/413/WSiSW)

UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY konwencji o Europolu, państwa członkowskie Unii Europejskiej, STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Definicje uwzględniając Konwencję w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (konwencja o Europolu) (1) zmienioną protokołem zmieniającym tę konwencję (2), w szczególności jej art. 6a akapit drugi, Do celów niniejszej decyzji:

uwzględniając projekt sporządzony przez Zarząd oraz po konsultacji ze wspólnym organem nadzorczym,

a) „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej: osoba możliwa do zidentyfikowania to taka, która może zostać zidentyfikowana bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez odniesienie do numeru identyfikacyjnego lub do jednego lub kilku znaków szczególnych związanych z jej tożsamością fizyczną, psychologiczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną;

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Do Umawiających się Stron zebranych w Radzie należy przyjęcie przepisów wykonawczych do art. 6A konwencji o Europolu.

b) „przetwarzanie danych osobowych” („przetwarzanie”) oznacza każdą operację lub ciąg operacji dokonywanych na danych osobowych – także metodami automatycznej obróbki danych – takich jak gromadzenie, zapis, porządkowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub przekształcanie, odzyskiwanie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przekazywanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, zestawianie lub kompilowanie, blokowanie, usuwanie lub niszczenie;

(2)

Przy przyjmowaniu tej decyzji Umawiające się Strony przestrzegają obowiązków wynikających dla nich z Konwencji o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, przyjętej przez Radę Europy w dniu 28 stycznia 1981 r.

c) „komputerowy system zgromadzonych informacji” oznacza system, o którym mowa w art. 6 ust. 1 konwencji o Europolu;

d) „system informacyjny” oznacza system, o którym mowa w art. 7 ust. 1 konwencji o Europolu;

(3)

Umawiające się strony biorą również pod uwagę zalecenie nr R(87)15 Komitetu Ministrów Rady Europy z dnia 17 września 1987 r. regulujące wykorzystywanie danych osobowych przez policję,

e) „plik roboczy do analizy” oznacza plik stworzony do celów analizy, o której mowa w art. 10 ust. 1;

(1) Dz.U. C 316 z 27.11.1995, str. 2. (2) Dz.U. C 2 z 6.1.2004, str. 1.

f) „państwo członkowskie” oznacza umawiającą się stronę konwencji o Europolu;

15.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 155/79

g) „strona trzecia” oznacza państwo trzecie lub organ, o którym mowa w art. 10 ust. 4 konwencji o Europolu; h) „odpowiednio upoważniony urzędnik Europolu” oznacza pracownika Europolu wyznaczonego przez dyrekcję Europolu do przetwarzania danych osobowych przechowywanych na podstawie niniejszej decyzji. Artykuł 2 Zakres zastosowania Niniejszą decyzję stosuje się do danych osobowych przekazywanych Europolowi w celu określenia, czy takie dane są istotne dla powierzonych mu zadań i czy mogą zostać włączone do komputerowego systemu zgromadzonych informacji, z wyjątkiem: a) danych osobowych wprowadzonych do systemu informacyjnego zgodnie z art. 9 ust. 1 konwencji o Europolu; b) danych osobowych przekazanych przez państwa członkowskie lub stronę trzecią w celu włączenia do pliku roboczego do analizy, a także danych osobowych wprowadzonych do pliku roboczego do analizy zgodnie z art. 10 konwencji o Europolu. Artykuł 3 Dostęp i wykorzystywanie 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 155 POZ 78 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L155 - 76 z 200715.6.2007

  Decyzja Rady 2007/412/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzję 2002/348/WSiSW dotyczącą bezpieczeństwa w związku z meczami piłki nożnej o charakterze międzynarodowym

 • Dz. U. L155 - 74 z 200715.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 14 czerwca 2007 r. zakazująca wprowadzania do obrotu produktów pochodzących od bydła urodzonego lub hodowanego w Zjednoczonym Królestwie przed dniem 1 sierpnia 1996 r. do jakichkolwiek celów i zwalniająca takie zwierzęta z niektórych środków kontroli i zwalczania ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 999/2001 oraz uchylająca decyzję 2005/598/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2473)

 • Dz. U. L155 - 71 z 200715.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie środków zapobiegających wprowadzaniu do Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie wiroida wrzecionowatości bulw ziemniaka (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2451)

 • Dz. U. L155 - 68 z 200715.6.2007

  Decyzja Rady z dnia 11 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/585/WE ustanawiającą regionalne komitety doradcze w ramach wspólnej polityki rybołówstwa

 • Dz. U. L155 - 49 z 200715.6.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/34/WE z dnia 14 czerwca 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 70/157/EWG odnoszącą się do dopuszczalnego poziomu hałasu i układu wydechowego pojazdów silnikowych w celu jej dostosowania do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L155 - 46 z 200715.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 670/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L155 - 45 z 200715.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 669/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 195/2007 otwierające skup masła w niektórych państwach członkowskich na okres od dnia 1 marca do dnia 31 sierpnia 2007 r.

 • Dz. U. L155 - 43 z 200715.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 668/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L155 - 39 z 200715.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 667/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L155 - 37 z 200715.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 666/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L155 - 35 z 200715.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 665/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych przetworów mlecznych, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L155 - 34 z 200715.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 664/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 38/2007

 • Dz. U. L155 - 33 z 200715.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 663/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L155 - 31 z 200715.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 662/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L155 - 30 z 200715.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 661/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L155 - 26 z 200715.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 660/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L155 - 20 z 200715.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 659/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na przywóz byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, przeznaczonych do celów innych niż ubój

 • Dz. U. L155 - 10 z 200715.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 658/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. dotyczące kar finansowych nakładanych za naruszenie pewnych obowiązków w związku z pozwoleniami na dopuszczenie do obrotu wydawanymi na mocy rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady

 • Dz. U. L155 - 7 z 200715.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 657/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1165/98 dotyczącego krótkoterminowych statystyk w zakresie ustanowienia europejskich systemów doboru prób

 • Dz. U. L155 - 3 z 200715.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 656/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 586/2001 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1165/98 dotyczącego krótkoterminowej statystyki w zakresie definicji Głównych Grup Przemysłowych

 • Dz. U. L155 - 1 z 200715.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 655/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.