Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 156 POZ 23 - Strona 6

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 36/2004 (ex N 220/2004) – Portugalia – pomoc na realizację inwestycji bezpośrednich za granicą na rzecz spółki CORDEX Companhia Industrial Têxtil S.A. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 474) (1)

Data ogłoszenia:2007-06-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 156 POZ 23 - Strona 6

Strona 6 z 6

(35)

Według dostępnych informacji na rynku wspólnotowym działa około dwunastu producentów sizalu z UE. Pięciu z nich ma siedzibę w Portugalii i wytwarza ok. 81 % produkcji UE (13). Wszystkie te przedsiębiorstwa produkują wyroby syntetyczne, powrozy, liny i szpagaty oraz szpagat z sizalu. Produkcja włókien sztucznych wydaje się być głównym przedmiotem działalności większości z tych przedsiębiorstw. To samo dotyczy spółki CORDEX (sektor sizalu stanowi zaledwie około 20 % jej zdolności produkcyjnych). Sizal i włókna sztuczne są w pewnym stopniu możliwe do zastąpienia w rolnictwie. W 2003 r. udział spółki CORDEX w rynku wspólnotowym produktów z sizalu wyniósł około 6,6 %. Jednakże jeżeli weźmie się pod uwagę również sprzedaż produktów pochodzących z Cordebras Lda., udział spółki CORDEX w rynku wspólnotowym wzrasta o 17,7 % (14). W tym kontekście władze portugalskie oświadczyły, że około 47 % wywozu Cordebras (w przybliżeniu 2 210 ton w 2003 r.) było przeznaczone na rynek wspólnotowy. Biorąc pod uwagę znaczny odsetek sizalu produkowanego przez Cordebras Lda. na wywóz (za pośrednictwem spółki CORDEX) do UE, Komisja uważa, że pomoc ma znaczący wpływ na konkurencję na rynku wspólnotowym. Oprócz tego pomoc wydaje się również wzmacniać ogólną pozycję spółki CORDEX w UE, zwiększając tym samym prawdopodobieństwo wpływu na inne segmenty rynku, na których działają CORDEX i jego konkurenci. Dane te potwierdzają uwagi przedstawione przez konkurentów, którzy twierdzą, ze przyznanie pomocy powoduje poważne zakłócenie konkurencji na rynku powrozów, lin i szpagatów, szpagatu z sizalu oraz włókien sztucznych. Dokonując oceny zgodności pomocy ze wspólnym rynkiem, Komisja musi również uważnie ocenić równowagę korzystnych i niekorzystnych skutków środka pomocy na obszarze UE oraz określić, czy korzystne dla Wspólnoty skutki równoważą skutki niekorzystne dla konkurencji i wymiany handlowej na rynku wspól-

notowym. Na podstawie wyżej podanych informacji Komisja uważa, że nie ma dowodów wskazujących na to, iż przyznanie pomocy spółce CORDEX w związku z jej inwestycją w Brazylii może przyczynić się do wzmocnienia konkurencyjności w tej branży przemysłu europejskiego. Pomoc prawdopodobnie umocniłaby pozycję beneficjenta, ale stałoby się to z niekorzyścią dla jego konkurentów, którzy nie otrzymują pomocy państwa. Poza tym nie wykazano istnienia jakichkolwiek pozytywnych skutków pomocy dla Wspólnoty, które równoważyłyby jej niekorzystny wpływ na konkurencję i wymianę handlową na rynku wspólnotowym. Wniosek

(39)

(36)

W związku z powyższym Komisja uważa, że nie istnieją elementy wykazujące konieczność pomocy dla realizacji inwestycji w Brazylii przez CORDEX. Z drugiej strony pomoc prawdopodobnie spowodowałaby znaczne zakłócenie konkurencji na rynku wspólnotowym. Komisja uważa zatem, że przyznanie pomocy państwa na rzecz CORDEX, mającej wesprzeć inwestycję bezpośrednią spółki w Brazylii, nie ułatwia rozwoju niektórych działań gospodarczych w rozumieniu art. 87 ust. 3 lit. c) bez zmiany warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem, w związku z czym pomoc jest niezgodna ze wspólnym rynkiem,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

(37)

Zgłoszona zachęta podatkowa w kwocie 401 795 EUR, jaką Portugalia proponuje przyznać spółce CORDEX, Companhia Industrial Tźxtil S.A. w celu sfinansowania jej zagranicznej inwestycji bezpośredniej w Brazylii, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem, ponieważ nie spełnia kryteriów określonych w art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu WE. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Portugalskiej.

(38)

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 lutego 2007 r. W imieniu Komisji

Neelie KROES

Członek Komisji

(13) Dane z 2003 r. (14) Dane dostarczone przez Portugalię, obliczone na podstawie widocznej konsumpcji w krajach UE-15 w 2003 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 156 POZ 23 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L156 - 38 z 200716.6.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2286/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (  Dz.U. L 343 z 31.12.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 02, tom 15, str. 118)

 • Dz. U. L156 - 37 z 200716.6.2007

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską w sprawie readmisji osób przebywających nielegalnie

 • Dz. U. L156 - 34 z 200716.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 14 czerwca 2007 r. ustanawiająca Grupę Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności Przemysłu Chemicznego w Unii Europejskiej

 • Dz. U. L156 - 32 z 200716.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 czerwca 2007 r. dotycząca niewłączenia diuronu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2468) (1)

 • Dz. U. L156 - 30 z 200716.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 czerwca 2007 r. dotycząca niewłączenia karbofuranu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2467) (1)

 • Dz. U. L156 - 28 z 200716.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 czerwca 2007 r. dotycząca niewłączenia karbosulfanu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2463) (1)

 • Dz. U. L156 - 12 z 200716.6.2007

  Dyrektywa Rady 2007/33/WE z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie zwalczania mątwików tworzących cysty na ziemniaku i uchylająca dyrektywę 69/465/EWG

 • Dz. U. L156 - 10 z 200716.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 675/2007 z dnia 15 czerwca 2007 r. określające zakres, w jakim można przyjąć wnioski o pozwolenia na przywóz masła pochodzącego z Nowej Zelandii złożone w pierwszych dziesięciu dniach czerwca 2007 r. w ramach kontyngentów 09.4195 i 09.4182

 • Dz. U. L156 - 7 z 200716.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 674/2007 z dnia 15 czerwca 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 czerwca 2007 r.

 • Dz. U. L156 - 6 z 200716.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 673/2007 z dnia 15 czerwca 2007 r. dotyczące 33. odrębnego do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005, rozdział II

 • Dz. U. L156 - 4 z 200716.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 672/2007 z dnia 15 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L156 - 1 z 200716.6.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 671/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1868/94 ustanawiające system kwot na produkcję skrobi ziemniaczanej

 • Dz. U. L156 - 0 z 200716.6.2007

  Informacja dla czytelników(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.