Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 157 POZ 12

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 679/2007 z dnia 18 czerwca 2007 r. ustalające kwotę pomocy w odniesieniu do brzoskwiń przeznaczonych do przetworzenia na rok gospodarczy 2007/2008

Data ogłoszenia:2007-06-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 157 POZ 12

L 157/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.6.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 679/2007 z dnia 18 czerwca 2007 r. ustalające kwotę pomocy w odniesieniu do brzoskwiń przeznaczonych do przetworzenia na rok gospodarczy 2007/2008

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Średnia ilość brzoskwiń przetworzonych w ciągu ostatnich trzech lat gospodarczych w ramach systemu pomocy jest niższa niż próg wspólnotowy. Dlatego też wysokość pomocy stosowanej w roku gospodarczym 2007/2008 w każdym państwie członkowskim musi być równa wysokości ustalonej w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2201/96.

uwzględniając Traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii,

(4)

uwzględniając Akt przystąpienia w szczególności jego art. 41,

Bułgarii

i

Rumunii,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków przetworów owocowych i warzywnych (1), w szczególności jego art. 6 ust. 1,

(5)

Mechanizm obliczania przestrzegania krajowych progów przewidziany w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 2201/96 nie ma natychmiastowego zastosowania do Bułgarii i Rumunii. Dlatego należy ustanowić środki przejściowe w celu jego stosowania. W odniesieniu do roku gospodarczego 2007/2008, dla którego nie ma dostępnych danych do oceny przestrzegania krajowych i wspólnotowych progów przetwarzania brzoskwiń i w celach zapobiegawczych, należy przewidzieć wstępne ograniczenie pomocy, która zostanie zwrócona, jeżeli na koniec wymienionego roku gospodarczego progi nie zostaną przekroczone.

a także mając na uwadze, co następuje:

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Przetworów Owocowych i Warzywnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (1)

Artykuł 3 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2003 z dnia 29 sierpnia 2003 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 w zakresie systemu pomocy dla przetworów owocowych i warzywnych (2) stanowi, że Komisja publikuje do dnia 31 maja kwotę pomocy mającą zastosowanie do brzoskwiń przeznaczonych do przetworzenia.

Artykuł 1 1. W roku gospodarczym 2007/2008 kwota pomocy w odniesieniu do brzoskwiń na mocy art. 2 rozporządzenia (WE) nr 2201/96 wynosi 47,70 euro za tonę w przypadku państw członkowskich Wspólnoty w składzie z dnia 31 grudnia 2006 r.

(2)

W przypadku państw członkowskich Wspólnoty w składzie z dnia 31 grudnia 2006 r. kontrolę przestrzegania progów wspólnotowych i krajowych dotyczących przetwarzania brzoskwiń, określonych w art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2201/96, przeprowadza się na podstawie ilości objętych pomocą w okresie trzech ostatnich lat gospodarczych, dla których dostępne są ostateczne dane dotyczące tych państw członkowskich.

zmieL 64 zmie267

2. W przypadku Bułgarii i Rumunii kwota pomocy w odniesieniu do brzoskwiń na mocy art. 2 rozporządzenia (WE) nr 2201/96 wynosi 35,78 euro za tonę.

Artykuł 2 1. Jeżeli próg wspólnotowy nie zostanie przekroczony podczas obliczania jego przestrzegania w roku gospodarczym 2007/2008, dodatkowa kwota równa 25 % pomocy ustanowionej w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2201/96 zostanie wypłacona Bułgarii i Rumunii po roku gospodarczym 2007/2008.

(1) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 29. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 386/2004 (Dz.U. z 2.3.2004, str. 25). (2) Dz.U. L 218 z 30.8.2003, str. 14. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 1663/2005 (Dz.U. L z 12.10.2005, str. 22).

19.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 157/13

2. W przypadku przekroczenia progu wspólnotowego, jeżeli w Bułgarii i Rumunii nie został on przekroczony lub został przekroczony o nie więcej niż 25 %, po roku gospodarczym 2007/2008 w tych państwach członkowskich wypłaca się dodatkową kwotę. Na podstawie rzeczywistego przekroczenia określonego progu krajowego ustala się dodatkową kwotę, o której mowa w akapicie pierwszym, równą maksymalnie 25 % pomocy ustalonej w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2201/96.

3. W celu oceny przestrzegania krajowych progów przetwarzania i jedynie w przypadku Bułgarii i Rumunii, w odniesieniu do roku gospodarczego 2007/2008 obliczenia dokonuje się na podstawie ilości, które zostały rzeczywiście objęte pomocą w trakcie roku gospodarczego 2007/2008. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 czerwca 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 157 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L157 - 23 z 200719.6.2007

  Decyzja Rady 2007/423/WPZiB z dnia 18 czerwca 2007 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/293/WPZiB odnawiające środki wspierające skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L157 - 19 z 200719.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzję 92/452/EWG w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Argentynie, Australii i Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2498) (1)

 • Dz. U. L157 - 18 z 200719.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 14 czerwca 2007 r. uchylająca decyzję 96/587/WE w sprawie publikacji wykazu uznanych organizacji, które zostały notyfikowane przez państwa członkowskie zgodnie z dyrektywą Rady 94/57/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2379) (1)

 • Dz. U. L157 - 17 z 200719.6.2007

  Decyzja Rady z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie mianowania członka zarządu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności

 • Dz. U. L157 - 14 z 200719.6.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/35/WE z dnia 18 czerwca 2007 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę Rady 76/756/EWG dotyczącą instalacji urządzeń oświetleniowych oraz sygnalizacji świetlnej na pojazdach silnikowych i ich przyczepach (1)

 • Dz. U. L157 - 9 z 200719.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 678/2007 z dnia 18 czerwca 2007 r. otwierające przetarg na przyznanie pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe, jabłka i brzoskwinie)

 • Dz. U. L157 - 7 z 200719.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 677/2007 z dnia 18 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L157 - 1 z 200719.6.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 676/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. ustanawiające wieloletni plan zarządzania połowami gładzicy i soli w Morzu Północnym

 • Dz. U. L157 - 0 z 200719.6.2007

  Informacja dla czytelników(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.