Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 157 POZ 14

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2007/35/WE z dnia 18 czerwca 2007 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę Rady 76/756/EWG dotyczącą instalacji urządzeń oświetleniowych oraz sygnalizacji świetlnej na pojazdach silnikowych i ich przyczepach (1)

Data ogłoszenia:2007-06-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 157 POZ 14

L 157/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.6.2007

DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI 2007/35/WE z dnia 18 czerwca 2007 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę Rady 76/756/EWG dotyczącą instalacji urządzeń oświetleniowych oraz sygnalizacji świetlnej na pojazdach silnikowych i ich przyczepach

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

Należy zatem 76/756/EWG.

odpowiednio

zmienić

dyrektywę

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 70/156/EWG z dnia 6 lutego 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep (1), w szczególności jej art. 13 ust. 2 tiret drugie, uwzględniając dyrektywę Rady 76/756/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej na pojazdach silnikowych i ich przyczepach (2), w szczególności jej art. 4, a także mając na uwadze, co następuje: Dyrektywa 76/756/EWG jest jedną ze szczegółowych dyrektyw w zakresie procedury homologacji typu WE ustanowionej w dyrektywie 70/156/EWG. Przepisy dyrektywy 70/156/EWG odnoszące się do układów, części i oddzielnych zespołów technicznych w pojazdach stosuje się zatem do dyrektywy 76/756/EWG. W celu zwiększenia bezpieczeństwa drogowego poprzez poprawę widoczności dużych ciężarówek i ich przyczep należy uwzględnić w dyrektywie 76/756/EWG obowiązek odpowiedniego tylnego oznakowania odblaskowego na tych pojazdach. W celu uwzględnienia dalszych zmian w regulaminie nr 48 EKG ONZ (3), nad którymi Wspólnota już głosowała, właściwe jest dostosowanie dyrektywy 76/756/EWG do postępu technicznego poprzez dostosowanie jej do wymogów technicznych wspomnianego regulaminu EKG ONZ. Do celów przejrzystości należy zastąpić załącznik II do dyrektywy 76/756/EWG.

(5)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu ds. Dostosowania do Postępu Technicznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 Załącznik II do dyrektywy 76/756/EWG zastępuje się załącznikiem do niniejszej dyrektywy. Artykuł 2 Ze skutkiem od dnia 10 lipca 2011 r., jeżeli wymogi określone dyrektywą 76/756/EWG, zmienioną niniejszą dyrektywą, nie zostaną spełnione, państwo członkowskie uznaje świadectwo zgodności dołączone do nowych pojazdów zgodnie z przepisami dyrektywy 70/156/EWG za nieważne w rozumieniu art. 7 ust. 1 tej dyrektywy z przyczyn odnoszących się do urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej. Artykuł 3 1. Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej przed dniem 9 lipca 2008 r. ustawy, rozporządzenia i przepisy administracyjne niezbędne do zapewnienia zgodności z niniejszą dyrektywą. Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji tekst powyżej wspomnianych przepisów i tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą. Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 10 lipca 2008 r. Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odesłanie do niniejszej dyrektywy lub odesłanie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Państwa członkowskie ustalają sposób dokonania takiego odesłania. 2. Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego, które przyjmują w zakresie objętym niniejszą dyrektywą.

(1)

(2)

(3)

(1) Dz.U. L 42 z 23.2.1970, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/96/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 81). (2) Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 97/28/WE (Dz.U. L 171 z 30.6.1997, str. 1). (3) Dz.U. L 137 z 30.5.2007, str. 1.

19.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 157/15

Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 5 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 czerwca 2007 r. W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący

L 157/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.6.2007

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK II 1. Wymogi techniczne są określone w pkt 2, 5 i 6 regulaminu nr 48 EKG/ONZ (*) oraz w załącznikach 3–9 do tego regulaminu. 2. Do celów stosowania przepisów, o których mowa w pkt 1, stosuje się następujące definicje: a) »nieobciążony pojazd« oznacza pojazd o masie przewidzianej w pkt 2.6 dodatku 1 do załącznika I do niniejszej dyrektywy, bez kierowcy; b) »formularz powiadomienia« rozumie się jako świadectwo homologacji typu określone w dodatku 2 do załącznika I do niniejszej dyrektywy; c) »Umawiające się Strony odpowiednich regulaminów« rozumie się jako państwa członkowskie; d) odniesienie do regulaminu nr 3 rozumie się jako odniesienie do dyrektywy 76/757/EWG; e) przypis 2 w pkt 2.7.25 nie ma zastosowania; f) przypis 8 w pkt 6.19 nie ma zastosowania; g) w załączniku 5 przypis 1 rozumie się następująco: »Aby uzyskać definicje kategorii, patrz: załącznik II A do dyrektywy 70/156/EWG«. 3. Bez uszczerbku dla wymogów art. 8 ust. 2 lit. a) i c) oraz ust. 3 dyrektywy 70/156/EWG, a także wymogów niniejszego załącznika oraz dla jakichkolwiek wymogów innych odrębnych dyrektyw, zabroniona jest instalacja jakiegokolwiek innego urządzenia oświetleniowego i sygnalizacji świetlnej niż te, które określone są w pkt 2.7 regulaminu nr 48 EKG ONZ.

(*) Dz.U. L 137 z 30.5.2007, str. 1.”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 157 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L157 - 23 z 200719.6.2007

  Decyzja Rady 2007/423/WPZiB z dnia 18 czerwca 2007 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/293/WPZiB odnawiające środki wspierające skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L157 - 19 z 200719.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzję 92/452/EWG w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Argentynie, Australii i Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2498) (1)

 • Dz. U. L157 - 18 z 200719.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 14 czerwca 2007 r. uchylająca decyzję 96/587/WE w sprawie publikacji wykazu uznanych organizacji, które zostały notyfikowane przez państwa członkowskie zgodnie z dyrektywą Rady 94/57/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2379) (1)

 • Dz. U. L157 - 17 z 200719.6.2007

  Decyzja Rady z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie mianowania członka zarządu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności

 • Dz. U. L157 - 12 z 200719.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 679/2007 z dnia 18 czerwca 2007 r. ustalające kwotę pomocy w odniesieniu do brzoskwiń przeznaczonych do przetworzenia na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L157 - 9 z 200719.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 678/2007 z dnia 18 czerwca 2007 r. otwierające przetarg na przyznanie pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe, jabłka i brzoskwinie)

 • Dz. U. L157 - 7 z 200719.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 677/2007 z dnia 18 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L157 - 1 z 200719.6.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 676/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. ustanawiające wieloletni plan zarządzania połowami gładzicy i soli w Morzu Północnym

 • Dz. U. L157 - 0 z 200719.6.2007

  Informacja dla czytelników(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.