Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 157 POZ 18

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 czerwca 2007 r. uchylająca decyzję 96/587/WE w sprawie publikacji wykazu uznanych organizacji, które zostały notyfikowane przez państwa członkowskie zgodnie z dyrektywą Rady 94/57/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2379) (1)

Data ogłoszenia:2007-06-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 157 POZ 18

L 157/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.6.2007

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 14 czerwca 2007 r. uchylająca decyzję 96/587/WE w sprawie publikacji wykazu uznanych organizacji, które zostały notyfikowane przez państwa członkowskie zgodnie z dyrektywą Rady 94/57/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2379)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/421/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 94/57/WE z dnia 22 listopada 1994 r. w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach oraz odpowiednich działań administracji morskich (1), w szczególności jej art. 4 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja 96/587/WE, obecnie nieaktualna, powinna zatem zostać uchylona, podczas gdy zaktualizowany wykaz organizacji uznanych zgodnie z dyrektywą 94/57/WE powinien być regularnie publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Decyzja 96/587/WE traci moc. Artykuł 2 Dyrektor Generalny ds. Energii i Transportu publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do dnia 1 lipca każdego roku zaktualizowany wykaz organizacji uznanych zgodnie z dyrektywą 94/57/WE. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

W decyzji Komisji 96/587/WE (2) wymieniono organizacje uznane przez państwa członkowskie zgodnie z dyrektywą 94/57/WE. Zgodnie z art. 4 ust. 5 dyrektywy 94/57/WE organizacje, które dnia 22 stycznia 2002 r. są już uznane na podstawie powołanej dyrektywy, są nadal uznawane. Decyzją Komisji 2005/623/WE (3) przedłużono ograniczone uznanie dla Hellenic Register of Shipping na okres trzech lat ze skutkami dla Grecji i Cypru. Decyzją Komisji 2006/382/WE (4) przedłużono ograniczone uznanie dla Hellenic Register of Shipping ze skutkami dla Malty. Decyzją Komisji 2006/660/WE (5) przyznano Polskiemu Rejestrowi Statków ograniczone uznanie Wspólnoty na okres trzech lat ze skutkami dla Republiki Czeskiej, Cypru, Litwy, Malty, Polski oraz Słowacji.

(2)

(3)

(4)

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 czerwca 2007 r. W imieniu Komisji

Jacques BARROT

(5)

Wiceprzewodniczący

(1) Dz.U. L 319 z 12.12.1994, str. 20. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 324 z 29.11.2002, str. 53). (2) Dz.U. L 257 z 10.10.1996, str. 43. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2002/221/WE (Dz.U. L 73 z 15.3.2002, str. 30). (3) Dz.U. L 219 z 24.8.2005, str. 43. (4) Dz.U. L 151 z 6.6.2006, str. 31. (5) Dz.U. L 272 z 3.10.2006, str. 17.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 157 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L157 - 23 z 200719.6.2007

  Decyzja Rady 2007/423/WPZiB z dnia 18 czerwca 2007 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/293/WPZiB odnawiające środki wspierające skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L157 - 19 z 200719.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzję 92/452/EWG w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Argentynie, Australii i Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2498) (1)

 • Dz. U. L157 - 17 z 200719.6.2007

  Decyzja Rady z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie mianowania członka zarządu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności

 • Dz. U. L157 - 14 z 200719.6.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/35/WE z dnia 18 czerwca 2007 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę Rady 76/756/EWG dotyczącą instalacji urządzeń oświetleniowych oraz sygnalizacji świetlnej na pojazdach silnikowych i ich przyczepach (1)

 • Dz. U. L157 - 12 z 200719.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 679/2007 z dnia 18 czerwca 2007 r. ustalające kwotę pomocy w odniesieniu do brzoskwiń przeznaczonych do przetworzenia na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L157 - 9 z 200719.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 678/2007 z dnia 18 czerwca 2007 r. otwierające przetarg na przyznanie pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe, jabłka i brzoskwinie)

 • Dz. U. L157 - 7 z 200719.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 677/2007 z dnia 18 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L157 - 1 z 200719.6.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 676/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. ustanawiające wieloletni plan zarządzania połowami gładzicy i soli w Morzu Północnym

 • Dz. U. L157 - 0 z 200719.6.2007

  Informacja dla czytelników(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.