Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 157 POZ 19

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzję 92/452/EWG w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Argentynie, Australii i Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2498) (1)

Data ogłoszenia:2007-06-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 157 POZ 19

Strona 1 z 2
19.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 157/19

DECYZJA KOMISJI z dnia 18 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzję 92/452/EWG w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Argentynie, Australii i Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2498)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/422/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 89/556/EWG z dnia 25 września 1989 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy oraz przywóz z państw trzecich zarodków bydła domowego (1), w szczególności jej art. 8 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

Australia natomiast zwróciła się z prośbą o usunięcie z wykazów określonych pozycji dotyczących tego państwa. Należy zatem 92/452/EWG. odpowiednio zmienić decyzję

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Decyzja Komisji 92/452/EWG z dnia 30 lipca 1992 r. ustanawiająca wykazy zespołów pobierania zarodków i zespołów produkcji zarodków zatwierdzonych w państwach trzecich do wywozu do Wspólnoty zarodków bydlęcych (2) stanowi, że państwa członkowskie mogą sprowadzać zarodki z państw trzecich tylko w przypadku gdy zostały one pobrane, przetworzone i przechowane przez zespoły pobierania zarodków wymienione w tej decyzji. Argentyna i Stany Zjednoczone Ameryki zwróciły się z wnioskiem o wprowadzenie zmian w tych wykazach w pozycjach dotyczących tych państw w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków. Argentyna i Stany Zjednoczone Ameryki przedstawiły gwarancje w zakresie przestrzegania odpowiednich zasad określonych w dyrektywie 89/556/EWG, a służby weterynaryjne tych państw oficjalnie zatwierdziły odnośne zespoły pobierania i produkcji zarodków przeznaczonych do wywozu do Wspólnoty.

Artykuł 1 W załączniku do decyzji 92/452/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 3 Niniejsza decyzja jest skierowana do państw członkowskich.

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 czerwca 2007 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 302 z 19.10.1989, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2006/60/WE (Dz.U. L 31 z 3.2.2006, str. 24). (2) Dz.U. L 250 z 29.8.1992, str. 40. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2007/237/WE (Dz.U. L 103 z 20.4.2007, str. 49).

L 157/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.6.2007

ZAŁĄCZNIK W załączniku do decyzji 92/452/EWG wprowadza się następujące zmiany: 1) wiersz dotyczący zespołu pobierania zarodków w Argentynie LE/UT/BE-18 zostaje usunięty; 2) wiersz dotyczący zespołu pobierania zarodków w Argentynie LE/UT/BE-22 zostaje usunięty; 3) wiersze dotyczące zespołów pobierania zarodków w Argentynie LE/UT/BE-24 i LE/UT/BE-25 zostają usunięte; 4) wiersz dotyczący zespołu pobierania zarodków w Argentynie LE/UT/BE-28 zostaje usunięty; 5) w odniesieniu do Argentyny dodaje się następujące wiersze:

„AR

LE/UT/BE-31

CENTRO BIOTECNOLÓGICO SANTA RITA Saladillo – Buenos Aires CENTRO ESTACIÓN ZOOTÉCNICA SANTA JULIA Córdoba CENTRO GENÉTICO BOVINO EOLIA Marcos Paz – Buenos Aires CENTRO GENÉTICO DEL LITORAL Margarita Belén – Chaco CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA SAN JOAQUIN Carmen de Areco – Buenos Aires CENTRO DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL LA LILIA Colonia Aldao – Santa Fe Dres. J. INDA Y J. TEGLI Union – San Luis IRAC – BIOGEN Córdoba UNIDAD MOVIL DE TRANSFERENCIAS DE EMBRIONES CABA Carhue – Buenos Aires CENTRO DE TRANSFERENCIAS EMBRIONARIAS CABAĄA LA CAPILLITA Corrientes CENTRO DE TRANSFERENCIAS EMBRIONARIAS EL QUEBRACHO Reconquista – Santa Fe CENTRO DE TRANSFERENCIAS EMBRIONARIAS MARIO ANDRES NIGRO La Plata – Buenos Aires

Dr Carlos Hansen

AR

LE/UT/BE-42

Dr Leonel Alisio

AR

LE/UT/BE-43

Dr Guillermo Brogliatti

AR

LE/UT/BE-44

Dr Gustavo Balbin

AR

LE/UT/BE-45

Dr Mariano Medina

AR

LE/UT/BE-46

Dr Fabian Barberis

AR

LE/UT/BE-51

Dr J. Inda Dr J. Tegli Dr Gabriel Bo Dr H. Tribulo Dr Juan Martin Narbaitz

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 157 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L157 - 23 z 200719.6.2007

  Decyzja Rady 2007/423/WPZiB z dnia 18 czerwca 2007 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/293/WPZiB odnawiające środki wspierające skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L157 - 18 z 200719.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 14 czerwca 2007 r. uchylająca decyzję 96/587/WE w sprawie publikacji wykazu uznanych organizacji, które zostały notyfikowane przez państwa członkowskie zgodnie z dyrektywą Rady 94/57/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2379) (1)

 • Dz. U. L157 - 17 z 200719.6.2007

  Decyzja Rady z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie mianowania członka zarządu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności

 • Dz. U. L157 - 14 z 200719.6.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/35/WE z dnia 18 czerwca 2007 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę Rady 76/756/EWG dotyczącą instalacji urządzeń oświetleniowych oraz sygnalizacji świetlnej na pojazdach silnikowych i ich przyczepach (1)

 • Dz. U. L157 - 12 z 200719.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 679/2007 z dnia 18 czerwca 2007 r. ustalające kwotę pomocy w odniesieniu do brzoskwiń przeznaczonych do przetworzenia na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L157 - 9 z 200719.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 678/2007 z dnia 18 czerwca 2007 r. otwierające przetarg na przyznanie pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe, jabłka i brzoskwinie)

 • Dz. U. L157 - 7 z 200719.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 677/2007 z dnia 18 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L157 - 1 z 200719.6.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 676/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. ustanawiające wieloletni plan zarządzania połowami gładzicy i soli w Morzu Północnym

 • Dz. U. L157 - 0 z 200719.6.2007

  Informacja dla czytelników(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.