Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 159 POZ 39

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 690/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1412/2006 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Libanu

Data ogłoszenia:2007-06-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 159 POZ 39

20.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 159/39

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 690/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1412/2006 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Libanu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

dzenia (WE) nr 1412/2006 nie wprowadzono jednak żadnych zmian.

(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1412/2006 z dnia 25 września 2006 r. dotyczące określonych środków ograniczających w odniesieniu do Libanu (1), w szczególności jego art. 5,

Bułgaria i Rumunia dostarczyły informacji dotyczących swoich właściwych organów. Począwszy od daty przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Wspólnoty Europejskiej, organy te należy zatem umieścić w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1412/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 1

(1)

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 1412/2006 zawiera listę właściwych organów, którym powierzone zostały konkretne zadania związane z wykonaniem tego rozporządzenia.

Niniejszym do załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1412/2006 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2

(2)

Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1791/2006 (2) wprowadzono szereg zmian w związku z przyjęciem przez instytucje kilku aktów wymaganych z powodu przystąpienia Bułgarii i Rumunii do UE. W załączniku do rozporzą-

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 czerwca 2007 r. W imieniu Komisji

Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych

(1) Dz.U. L 267 z 27.9.2006, str. 2. (2) Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1.

L 159/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.6.2007

ZAŁĄCZNIK W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1412/2006 wprowadza się następujące zmiany: 1) między wpisami dotyczącymi Belgii i Republiki Czeskiej dodaje się, co następuje: „BUŁGARIA W sprawach pomocy finansowej i technicznej związanej z działaniami wojskowymi: Министерство на финансите Ул. „Славянска“, 4 1040 София Тел. (+359-2) 98 59 28 01 Ministère des finances 4, rue Slavyanska 1040 Sofia Tél. (+359) 298 59 28 01 W sprawie pomocy technicznej związanej z działaniami wojskowymi: Министерство на икономиката и енергетиката Ул. „Славянска“, 8 1052 София Тел. (+359-2) 940 77 71 (7681) Факс (+359-2) 988 07 27 Ministère de l’économie et de l’énergie 8, rue Slavyanska 1052 Sofia Tél. (+359) 29 40 77 71/76 81 Fax (+359) 29 88 07 27 W sprawie instytucji kredytowych: Българска народна банка Пл. „Александър Батенберг“, 1 Тел. (+359-2) 91 45 25 00 Факс (+359-2) 91 45 25 35 Banque nationale de Bulgarie 1, place Alexander Battenberg 1000 Sofia Tél. (+359) 291 45 25 00 Fax (+359) 291 45 25 35”

2) między wpisami dotyczącymi Portugalii i Słowenii dodaje się, co następuje: „RUMUNIA Ministerul Afacerilor Externe Agenția Națională de control al exporturilor Str. Polonă, nr. 8, sector 1, București Tel.: (40) 21 311 20 83; Fax: (40) 21 311 12 65 Website: www.ancex.ro Ministerul Internelor și Reformei Administrative Direcția Generală de informații și protecție internă Str. Beldiman, nr. 2-4, sector 5, București Tel.: (40) 21 314 70 39; Fax: (40) 21 311 13 53 Website: www.dgipi.ro

20.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 159/41

Ministerul Economiei și Finanțelor Direcția Generală probleme speciale și situații de urgență Calea Victoriei, nr. 152, sector 1, București Tel.: (40) 21 202 51 66; Fax: (40) 21 202 51 75 Website: www.minind.ro Ministerul Apărării Str. Izvor, nr. 3-5, Sector 5, București Tel.: (40) 21 319 56 98; Fax: (40) 21 319 56 98 Website: www.mapn.ro Ministerul Finanțelor Publice Agenția Națională de Administrație Fiscală Autoritatea Națională a Vămilor Str. Matei Millo, nr. 13, sector 1, București Tel.: (40) 21 315 58 58; Fax: (40) 21 313 82 51 Website: www.customs.ro”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 159 POZ 39 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L159 - 63 z 200720.6.2007

  Decyzja Rady 2007/427/WPZiB z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L159 - 48 z 200720.6.2007

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 31 maja 2007 r. zmieniające wytyczne EBC/2004/15 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowej pozycji inwestycyjnej oraz płynnych aktywów i pasywów w walutach obcych (EBC/2007/3)

 • Dz. U. L159 - 45 z 200720.6.2007

  Zalecenie Komisji z dnia 13 czerwca 2007 r. określające działania dotyczące wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2551)

 • Dz. U. L159 - 42 z 200720.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 czerwca 2007 r. przyjmująca zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu określonej przetworzonej lub zakonserwowanej kukurydzy cukrowej w postaci ziaren pochodzącej z Tajlandii

 • Dz. U. L159 - 37 z 200720.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 689/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L159 - 36 z 200720.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 688/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2771/1999 w odniesieniu do przyjmowania do składowania masła pochodzącego ze skupu interwencyjnego oddanego do sprzedaży

 • Dz. U. L159 - 34 z 200720.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 687/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni czerwca 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 539/2007 na niektóre produkty w sektorze jaj i albumin jaj

 • Dz. U. L159 - 32 z 200720.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 686/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni czerwca 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 533/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L159 - 30 z 200720.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 685/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L159 - 28 z 200720.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 684/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla wieprzowiny

 • Dz. U. L159 - 26 z 200720.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 683/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L159 - 14 z 200720.6.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 682/2007 z dnia 18 czerwca 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz określonej przetworzonej lub zakonserwowanej kukurydzy cukrowej w postaci ziaren, pochodzącej z Tajlandii

 • Dz. U. L159 - 1 z 200720.6.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 681/2007 z dnia 13 czerwca 2007 r. zmieniające wykazy postępowań upadłościowych i likwidacyjnych oraz wykazy zarządców zawarte w załącznikach A, B i C do rozporządzenia (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.