Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 159 POZ 45

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 13 czerwca 2007 r. określające działania dotyczące wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2551)

Data ogłoszenia:2007-06-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 159 POZ 45

Strona 1 z 3
20.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 159/45

ZALECENIA

KOMISJA

ZALECENIE KOMISJI z dnia 13 czerwca 2007 r. określające działania dotyczące wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2551) (2007/425/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 211, a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

Zgodnie z art. 16 rozporządzenia (WE) nr 338/97 państwa członkowskie są zobowiązane do zagwarantowania, że w przypadku naruszeń rozporządzenia nakładane są sankcje odpowiadające ich charakterowi i powadze.

Nielegalny handel okazami gatunków objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (1) wykonujące Konwencję o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (zwaną dalej „CITES”) jest przyczyną poważnych szkód dla zasobów dzikiej fauny i flory, zmniejsza także skuteczność programów zarządzania dziką fauną i florą; podważa legalny, zrównoważony handel i stanowi zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju, w szczególności w przypadku rozwijających się gospodarek wielu krajów zajmujących się produkcją. Stawienie czoła podstawowym przyczynom nielegalnego handlu gatunkami dzikiej fauny i flory jest niezwykle ważne w celu podkreślenia wysiłków zmierzających do egzekwowania prawa. Zgodnie z art. 14 rozporządzenia (WE) nr 338/97 państwa członkowskie podejmują odpowiednie kroki mające na celu zapewnienie zgodności z rozporządzeniem (WE) nr 338/97 i jego wykonanie, a w razie potrzeby – wszczęcie postępowania sądowego. Zgodnie z art. 15 rozporządzenia (WE) nr 338/97 państwa członkowskie i Komisja mają obowiązek dopilnować, by podjęte zostały konieczne kroki mające na celu zaznajomienie społeczeństwa i jego informowanie o przepisach odnoszących się do wykonania CITES oraz niniejszego rozporządzenia.

Zgodnie z przyjętym orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości państwa członkowskie odpowiedzialne są za zagwarantowanie, że kary za naruszenia przepisów wspólnotowych są skuteczne, odstraszające i proporcjonalne.

(7)

Zgodnie z art. 10 Traktatu WE koordynacja i współpraca między państwami członkowskimi oraz ich władzami jest niezbędna do zapewnienia skutecznego wykonania rozporządzenia (WE) nr 338/97.

(8)

(2)

Stosowanie rozporządzenia (WE) nr 338/97 wymaga międzynarodowej współpracy, która jest również kluczowa do osiągnięcia celów CITES.

(9)

(3)

Opublikowane w listopadzie 2006 r. badania Komisji na temat wykonania unijnych przepisów dotyczących handlu gatunkami dzikiej fauny i flory w państwach UE-25 wykazują potrzebę określenia priorytetowych obszarów wymagających skoordynowanych prac oraz opracowania wspólnych wytycznych w celu ułatwienia stosowania rozporządzenia (WE) nr 338/97.

(4)

(10)

W opracowanych w grudniu 2006 r. wnioskach dotyczących zatrzymania utraty bioróżnorodności (2) Rada wzywa państwa członkowskie do zwiększenia wysiłków na rzecz zwalczania nielegalnego handlu gatunkami objętymi CITES, a także nawołuje państwa członkowskie i Komisję do wzmocnienia skoordynowanej reakcji i działań mających na celu wykonanie CITES.

(1) Dz.U. L 61 z 3.3.1997, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1332/2005 (Dz.U. L 215 z 19.8.2005, str. 1).

(2) 2773. spotkanie Rady ds. Środowiska Naturalnego w dniu 18 grudnia 2006 r.

L 159/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.6.2007

(11)

Działania określone w niniejszym zaleceniu są wynikiem dyskusji, które odbyły się w ramach Grupy ds. Realizacji powołanej zgodnie z art. 14 rozporządzenia (WE) nr 338/96 oraz Komitetu ds. Handlu Dziką Fauną i Florą ustanowionego na mocy art. 18 przedmiotowego rozporządzenia,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 159 POZ 45 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L159 - 63 z 200720.6.2007

  Decyzja Rady 2007/427/WPZiB z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L159 - 48 z 200720.6.2007

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 31 maja 2007 r. zmieniające wytyczne EBC/2004/15 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowej pozycji inwestycyjnej oraz płynnych aktywów i pasywów w walutach obcych (EBC/2007/3)

 • Dz. U. L159 - 42 z 200720.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 czerwca 2007 r. przyjmująca zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu określonej przetworzonej lub zakonserwowanej kukurydzy cukrowej w postaci ziaren pochodzącej z Tajlandii

 • Dz. U. L159 - 39 z 200720.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 690/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1412/2006 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Libanu

 • Dz. U. L159 - 37 z 200720.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 689/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L159 - 36 z 200720.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 688/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2771/1999 w odniesieniu do przyjmowania do składowania masła pochodzącego ze skupu interwencyjnego oddanego do sprzedaży

 • Dz. U. L159 - 34 z 200720.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 687/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni czerwca 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 539/2007 na niektóre produkty w sektorze jaj i albumin jaj

 • Dz. U. L159 - 32 z 200720.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 686/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni czerwca 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 533/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L159 - 30 z 200720.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 685/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L159 - 28 z 200720.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 684/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla wieprzowiny

 • Dz. U. L159 - 26 z 200720.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 683/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L159 - 14 z 200720.6.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 682/2007 z dnia 18 czerwca 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz określonej przetworzonej lub zakonserwowanej kukurydzy cukrowej w postaci ziaren, pochodzącej z Tajlandii

 • Dz. U. L159 - 1 z 200720.6.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 681/2007 z dnia 13 czerwca 2007 r. zmieniające wykazy postępowań upadłościowych i likwidacyjnych oraz wykazy zarządców zawarte w załącznikach A, B i C do rozporządzenia (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.