Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 159 POZ 48 - Strona 2

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 31 maja 2007 r. zmieniające wytyczne EBC/2004/15 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowej pozycji inwestycyjnej oraz płynnych aktywów i pasywów w walutach obcych (EBC/2007/3)

Data ogłoszenia:2007-06-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 159 POZ 48 - Strona 2

Strona 2 z 9

lub po tej dacie, zarówno KBC tego państwa członkowskiego, jak i KBC wszystkich pozostałych uczestniczących państw członkowskich przekazują do EBC, w chwili przyjęcia przez to państwo członkowskie waluty euro, dane historyczne zgodnie z wymogami określonymi w tabelach 1–8 załącznika II w celu umożliwienia wytworzenia agregatów statystycznych obejmujących strefę euro w jej nowym składzie. KBC przekazują dane historyczne za okresy wyszczególnione poniżej, z wyjątkiem podziałów wymienionych w tabeli 13, dla których zakres przekazania danych określono w tej tabeli. Wszystkie dane historyczne mogą być przygotowane w oparciu o najlepsze dostępne oszacowania. i) jeżeli państwo członkowskie, które przyjmuje walutę euro, przystąpiło do UE przed majem 2004 r., dane historyczne obejmują co najmniej okres od 1999 r.; ii) jeżeli państwo członkowskie, które przyjmuje walutę euro, przystąpiło do UE w maju 2004 r., dane historyczne obejmują co najmniej okres od 2004 r.; iii) jeżeli państwo członkowskie, które przyjmuje walutę euro, przystąpiło do UE po maju 2004 r., dane historyczne obejmują co najmniej okres od dnia przystąpienia do UE; b) jeśli dane historyczne, o których mowa w lit. a), nie obejmują obserwacji miesięcznych za okres pięciu lat dla każdej z czterech głównych pozycji rachunku bieżącego bilansu płatniczego, a mianowicie towarów, usług, dochodów i transferów bieżących, wówczas KBC zapewnią, aby przekazane przez nie dane zawierały te obserwacje; c) Na mocy odstępstwa od postanowień lit. a) Banque centrale du Luxembourg nie ma obowiązku przekazania danych historycznych za okres do końca grudnia 2001 r., a Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique przekazuje dane łączne dla Belgii i Luksemburga za okres kończący się w grudniu 2001 r.”.

2) W artykule 3 wprowadza się następujące zmiany: ustęp 6 otrzymuje następujące brzmienie: „6. Dane o transakcjach i stanach dla dłużnych papierów wartościowych w podziale według waluty emisji przekazywane są do EBC w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu okresu, którego dane dotyczą.”. 3) W artykule 6 wprowadza się następujące zmiany: po ust. 4 dodaje się następujący nowy ust. 4a: „4a. Zezwala się na przekazanie najlepszych oszacowań dla następujących podziałów tabeli 2 załącznika II: a) podział dochodów od innych inwestycji: I C 2.3.1-C 2.3.3 i pozycje Memo 1-4; b) podział transferów bieżących: I D 1.1-D 1.8 i D 2.2.1-D 2.2.11; oraz c) podział transferów kapitałowych: II A.1 i A.2.”. 4) Załączniki II, III i VI do wytycznych EBC/2004/15 zostają odpowiednio zmienione zgodnie z załącznikami I, II i III do niniejszych wytycznych. Artykuł 2 Wejście w życie Niniejsze wytyczne wchodzą w życie dwudziestego dnia po ich opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 3 Adresaci Niniejsze wytyczne adresowane są do KBC państw członkowskich, które przyjęły walutę euro.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 31 maja 2007 r. Za Radę Prezesów EBC

Jean-Claude TRICHET

Prezes EBC

L 159/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.6.2007

ZAŁĄCZNIK I W załączniku II do wytycznych EBC/2004/15 wprowadza się następujące zmiany: 1. Tabela 2 zostaje zastąpiona przez poniższą tabelę: „TABELA 2 Kwartalne krajowe komponenty bilansu płatniczego strefy euro (1)

Przychody Rozchody Netto

I. Rachunek bieżący A. Towary B. Usługi C. Dochody 1. Wynagrodzenie pracowników 2. Dochody od inwestycji 2.1. Inwestycje bezpośrednie 2.1.1. Dochody od kapitału 2.1.1.1. Dywidendy i podzielone zyski 2.1.1.2. Reinwestowane zyski i niepodzielone zyski 2.1.2. Dochody od należności (odsetki) 2.2. Inwestycje portfelowe 2.2.1. Dochody od kapitału 2.2.2. Dochody od należności (odsetki) 2.2.2.1. Obligacje 2.2.2.2. Instrumenty rynku pieniężnego 2.3. Pozostałe inwestycje 2.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 159 POZ 48 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L159 - 63 z 200720.6.2007

  Decyzja Rady 2007/427/WPZiB z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L159 - 45 z 200720.6.2007

  Zalecenie Komisji z dnia 13 czerwca 2007 r. określające działania dotyczące wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2551)

 • Dz. U. L159 - 42 z 200720.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 czerwca 2007 r. przyjmująca zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu określonej przetworzonej lub zakonserwowanej kukurydzy cukrowej w postaci ziaren pochodzącej z Tajlandii

 • Dz. U. L159 - 39 z 200720.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 690/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1412/2006 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Libanu

 • Dz. U. L159 - 37 z 200720.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 689/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L159 - 36 z 200720.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 688/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2771/1999 w odniesieniu do przyjmowania do składowania masła pochodzącego ze skupu interwencyjnego oddanego do sprzedaży

 • Dz. U. L159 - 34 z 200720.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 687/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni czerwca 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 539/2007 na niektóre produkty w sektorze jaj i albumin jaj

 • Dz. U. L159 - 32 z 200720.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 686/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni czerwca 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 533/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L159 - 30 z 200720.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 685/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L159 - 28 z 200720.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 684/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla wieprzowiny

 • Dz. U. L159 - 26 z 200720.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 683/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L159 - 14 z 200720.6.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 682/2007 z dnia 18 czerwca 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz określonej przetworzonej lub zakonserwowanej kukurydzy cukrowej w postaci ziaren, pochodzącej z Tajlandii

 • Dz. U. L159 - 1 z 200720.6.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 681/2007 z dnia 13 czerwca 2007 r. zmieniające wykazy postępowań upadłościowych i likwidacyjnych oraz wykazy zarządców zawarte w załącznikach A, B i C do rozporządzenia (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.