Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 159 POZ 48

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 31 maja 2007 r. zmieniające wytyczne EBC/2004/15 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowej pozycji inwestycyjnej oraz płynnych aktywów i pasywów w walutach obcych (EBC/2007/3)

Data ogłoszenia:2007-06-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 159 POZ 48

Strona 1 z 9
L 159/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.6.2007

STANOWISKA

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 31 maja 2007 r. zmieniające wytyczne EBC/2004/15 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowej pozycji inwestycyjnej oraz płynnych aktywów i pasywów w walutach obcych (EBC/2007/3) (2007/426/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, (4)

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 5 ust. 1 oraz art. 5 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Z uwagi na zmieniające się potrzeby wynikające z przekształceń ekonomicznych i technicznych niezbędne jest regularne aktualizowanie wymogów określonych w wytycznych EBC/2004/15 z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowej pozycji inwestycyjnej oraz płynnych aktywów i pasywów w walutach obcych (1) oraz dostosowanie szczegółowości podziałów wymaganych na mocy tych wytycznych. Wraz z przyjmowaniem przez kolejne państwa członkowskie waluty euro konieczne będzie wyliczanie szeregów historycznych agregatów dla strefy euro w jej nowym składzie w zakresie zarówno bilansu płatniczego (w tym rachunku bieżącego skorygowanego o czynniki sezonowe), jak i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej. Dlatego też potrzebne będą pewne zmiany wytycznych EBC/2004/15, wprowadzane w celu uwzględnienia poszerzania strefy euro w odniesieniu do przekazywania danych historycznych. Okres, za który wymagane są dane historyczne, może być poddany ponownej ocenie do roku 2010. Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique odpowiedzialny jest za dostarczenie danych historycznych dla Belgii i Luksemburga w okresie przed styczniem 2002 r. i może w związku z tym przekazać tylko łączne dane historyczne dla Belgii i Luksemburga za okres przed styczniem 2002 r.

Dostępność scentralizowanej bazy danych papierów wartościowych (SBDPW) cechującej się odpowiednią jakością danych jest kluczowa dla zapewnienia sprawnego działania systemu zbierania danych na zasadzie „papier po papierze” oraz realizacji docelowego zakresu, o którym mowa w załączniku VI do wytycznych EBC/2004/15, na poziomie jakości określonym w tych wytycznych. Rada Prezesów, uwzględniając uwagi zgłoszone przez Radę Ogólną, oceni w ciągu 2007 r. i, jeśli to konieczne, również w terminie późniejszym, czy jakość (w tym też zakres) informacji o papierach wartościowych zawartych w SBDPW oraz rozwiązania w zakresie wymiany danych z państwami członkowskimi są wystarczające do tego, aby krajowe banki centralne (KBC) lub inne właściwe władze statystyczne mogły wypełniać standardy jakości określone w wytycznych EBC/2004/15,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

(2)

Artykuł 1 W wytycznych EBC/2004/15 wprowadza się następujące zmiany: 1) W art. 2 wprowadza się następujące zmiany: a) ustęp 6 otrzymuje brzmienie: „6. Od marca 2008 r., począwszy od danych na koniec stycznia 2008 r. w odniesieniu do transakcji oraz danych na koniec 2007 r. w odniesieniu do stanów, systemy gromadzenia danych dotyczących inwestycji portfelowych powinny być zgodne z jednym z modeli określonych w tabeli załącznika VI. KBC mogą stopniowo wprowadzać wybrany model w celu osiągnięcia docelowego zakresu określonego w załączniku VI najpóźniej do marca 2009 r. w odniesieniu do danych o stanach występujących na koniec grudnia 2008 r.”;

(3)

(1) Dz.U. L 354 z 30.11.2004, str. 34.

20.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 159/49

b) dodaje się ustęp 7 w następującym brzmieniu: „7. a) W odniesieniu do państwa członkowskiego, które przyjmie walutę euro w dniu 1 stycznia 2007 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2007 NR 159 POZ 48 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L159 - 63 z 200720.6.2007

  Decyzja Rady 2007/427/WPZiB z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L159 - 45 z 200720.6.2007

  Zalecenie Komisji z dnia 13 czerwca 2007 r. określające działania dotyczące wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2551)

 • Dz. U. L159 - 42 z 200720.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 czerwca 2007 r. przyjmująca zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu określonej przetworzonej lub zakonserwowanej kukurydzy cukrowej w postaci ziaren pochodzącej z Tajlandii

 • Dz. U. L159 - 39 z 200720.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 690/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1412/2006 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Libanu

 • Dz. U. L159 - 37 z 200720.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 689/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L159 - 36 z 200720.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 688/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2771/1999 w odniesieniu do przyjmowania do składowania masła pochodzącego ze skupu interwencyjnego oddanego do sprzedaży

 • Dz. U. L159 - 34 z 200720.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 687/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni czerwca 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 539/2007 na niektóre produkty w sektorze jaj i albumin jaj

 • Dz. U. L159 - 32 z 200720.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 686/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni czerwca 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 533/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L159 - 30 z 200720.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 685/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L159 - 28 z 200720.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 684/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla wieprzowiny

 • Dz. U. L159 - 26 z 200720.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 683/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L159 - 14 z 200720.6.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 682/2007 z dnia 18 czerwca 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz określonej przetworzonej lub zakonserwowanej kukurydzy cukrowej w postaci ziaren, pochodzącej z Tajlandii

 • Dz. U. L159 - 1 z 200720.6.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 681/2007 z dnia 13 czerwca 2007 r. zmieniające wykazy postępowań upadłościowych i likwidacyjnych oraz wykazy zarządców zawarte w załącznikach A, B i C do rozporządzenia (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.