Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 160 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 691/2007 z dnia 18 czerwca 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz siodełek pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2007-06-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 160 POZ 1

Strona 1 z 7
21.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 160/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 691/2007 z dnia 18 czerwca 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz siodełek pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do końca okresu objętego dochodzeniem („okres badany”).

B. DALSZE POSTĘPOWANIE (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 9,

uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

W następstwie nałożenia tymczasowego cła antydumpingowego na przywóz niektórych siodełek pochodzących z ChRL, niektóre z zainteresowanych stron przedłożyły pisemne uwagi. Stronom, które wystąpiły z takim wnioskiem, umożliwiono także wypowiedzenie się w formie ustnej. Komisja kontynuowała poszukiwanie i weryfikowanie wszelkich informacji uznanych za konieczne do sformułowania ostatecznych ustaleń. Wszystkie strony zostały poinformowane o zasadniczych faktach i ustaleniach, na podstawie których zamierzano zalecić nałożenie ostatecznego cła antydumpingowego na przywóz niektórych siodełek pochodzących z ChRL i ostateczne pobranie kwot zabezpieczonych z tytułu cła tymczasowego. Oprócz tego zainteresowanym stronom wyznaczono okres, w którym mogły przedstawić uwagi związane z ujawnieniem tych informacji. Ustne i pisemne uwagi przedstawione przez zainteresowane strony zostały uwzględnione, a w stosownych przypadkach ustalenia zostały odpowiednio zmienione.

C. PRODUKT OBJĘTY POSTĘPOWANIEM I PRODUKT PODOBNY

A. ŚRODKI TYMCZASOWE (1)

Komisja nałożyła rozporządzeniem (WE) nr 1999/2006 (2) („rozporządzenie w sprawie ceł tymczasowych”) tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych siodełek obecnie objętych kodami CN 8714 95 00 ex 8714 99 90 i ex 9506 91 10, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”).

(4)

(2)

Należy przypomnieć, że dochodzenie w sprawie dumpingu i szkody obejmowało okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. (okres objęty dochodzeniem lub „OD”). Jeśli chodzi o tendencje istotne dla oceny szkody, Komisja przeanalizowała dane obejmujące

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 17). (2) Dz.U. L 379 z 28.12.2006, str. 11.

Jeden importer sprzeciwił się włączeniu do zakresu dochodzenia zasadniczych części siodełek (podstawy, wkładki, pokrycia), ponieważ takie działanie nie było poparte jakimikolwiek dowodami w zakresie dumpingu dostarczonymi przez skarżącego lub wynikającymi z dochodzenia. Importer stwierdził również, że wykorzystanie siodełek i ich zasadniczych części w tym samym produkcie końcowym (tj. w rowerach i podobnych produktach) nie stanowi wystarczającej podstawy, aby uznać je za jeden produkt. Ten sam importer argumentował, że niektóre części siodełek zostały objęte definicją produktu, aby zapobiec obchodzeniu środków w przypadku nałożenia ceł antydumpingowych. Na tej podstawie stwierdzono, że należy umożliwić importerom we Wspólnocie składanie wniosków o zwolnienie z cła antydumpingowego w rozumieniu art. 13 ust. 4 rozporządzenia podstawowego.

L 160/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.6.2007

(5)

Przede wszystkim należy zauważyć, że w skardze wskazano siodełka i ich zasadnicze części.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 160 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L160 - 35 z 200721.6.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 580/2007 z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wdrażania porozumień w formie uzgodnionych protokołów między Wspólnotą Europejską a Brazylią oraz między Wspólnotą Europejską a Tajlandią zgodnie z art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu z 1994 r. (GATT 1994), zmieniających i uzupełniających załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (  Dz.U. L 138 z 30.5.2007)

 • Dz. U. L160 - 30 z 200721.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie zakończenia postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu syntetycznych włókien odcinkowych z poliestrów (PSF) pochodzących z Malezji i Tajwanu oraz zwolnienia kwot zabezpieczonych z tytułu nałożenia ceł tymczasowych

 • Dz. U. L160 - 28 z 200721.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/429/WE ustanawiającą szczególny program monitorowania dotyczący odnowienia zasobów dorsza (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2550)

 • Dz. U. L160 - 26 z 200721.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 czerwca 2007 r. dotycząca niewłączenia kadusafosu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2511) (1)

 • Dz. U. L160 - 24 z 200721.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 699/2007 z dnia 20 czerwca 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w Skagerrak przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dz. U. L160 - 22 z 200721.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 698/2007 z dnia 20 czerwca 2007 r. określające ilości, na jakie mogą być przyjmowane wnioski o pozwolenia na przywóz złożone w czerwcu 2007 r. w odniesieniu do niektórych produktów z mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia (WE) nr 2497/96

 • Dz. U. L160 - 20 z 200721.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 697/2007 z dnia 20 czerwca 2007 r. określające ilości, na jakie mogą być przyjmowane wnioski o pozwolenia na przywóz złożone w czerwcu 2007 r. w odniesieniu do niektórych produktów z mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia (WE) nr 1431/94

 • Dz. U. L160 - 18 z 200721.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 696/2007 z dnia 20 czerwca 2007 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w czerwcu 2007 r. o pozwolenia na przywóz w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych produktów w sektorze wieprzowiny w okresie od dnia 1 lipca do 30 września 2007 r.

 • Dz. U. L160 - 16 z 200721.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 695/2007 z dnia 20 czerwca 2007 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w czerwcu 2007 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów sektora wieprzowiny w ramach rozporządzenia (WE) nr 1233/2006

 • Dz. U. L160 - 12 z 200721.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 694/2007 z dnia 20 czerwca 2007 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 11 do 15 czerwca 2007 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L160 - 10 z 200721.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 693/2007 z dnia 20 czerwca 2007 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Esrom (ChOG)]

 • Dz. U. L160 - 8 z 200721.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2007 z dnia 20 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.