Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 160 POZ 28

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/429/WE ustanawiającą szczególny program monitorowania dotyczący odnowienia zasobów dorsza (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2550)

Data ogłoszenia:2007-06-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 160 POZ 28

L 160/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.6.2007

DECYZJA KOMISJI z dnia 18 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/429/WE ustanawiającą szczególny program monitorowania dotyczący odnowienia zasobów dorsza (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2550)

(Jedynie tekst w języku angielskim, duńskim, francuskim, niderlandzkim, niemieckim i szwedzkim jest autentyczny)

(2007/429/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

poziomu wdrożenia środków ochrony i kontrola środków stosowanych do działalności połowowej w odniesieniu do odnowienia zasobów dorsza.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 34c ust. 1,

(4)

Szczególny program monitorowania jest niezbędny do zorganizowania operacyjnej współpracy między zainteresowanymi państwami członkowskimi oraz do umożliwienia Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa opracowania planów rozmieszczenia zgodnie z art. 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 768/2005 (7).

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2004 (2) ustanawia środki odnowienia zasobów dorsza w cieśninie Kattegat, Morzu Północnym, cieśninie Skagerrak, Kanale Wschodnim, na zachód od Szkocji i w Morzu Irlandzkim.

(5)

W celu zapewnienia dalszego wdrażania środków ochrony i kontroli należy przedłużyć o jeden rok czas trwania szczególnego programu monitorowania.

(2)

Rozporządzenia Rady (WE) nr 27/2005 (3), 51/2006 (4) i 41/2007 (5) ustalają tymczasowo nakład połowowy oraz dodatkowe warunki monitorowania, inspekcji i nadzoru w kontekście środków odnowienia niektórych zasobów stosowanych do wszystkich łowisk, w których dokonywane są połowy dorsza.

(6)

Należy zatem 2005/429/WE.

odpowiednio

zmienić

decyzję

(3)

Aby środki te przyniosły pożądany wynik, decyzja Komisji 2005/429/WE (6) ustanawia szczególny program monitorowania obowiązujący w okresie dwóch lat, którego celem jest zagwarantowanie odpowiedniego

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

(1) Dz.U. L 261 z 20.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1967/2006 (Dz.U. L 409 z 30.12.2006, str. 11). (2) Dz.U. L 70 z 9.3.2004, str. 8. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 441/2007 (Dz.U. L 104 z 21.4.2007, str. 28). (3) Dz.U. L 12 z 14.1.2005, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1936/2005 (Dz.U. L 311 z 26.11.2005, str. 1). (4) Dz.U. L 16 z 20.1.2006, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2017/2006 (Dz.U. L 384 z 29.12.2006, str. 44). 5) Dz.U. L 15 z 20.1.2007, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione ( rozporządzeniem (WE) nr 609/2007 (Dz.U. L 141 z 2.6.2007, str. 33). (6) Dz.U. L 148 z 11.6.2005, str. 36.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W art. 1 decyzji 2005/429/WE wyrazy „na okres dwóch lat” zastępuje się wyrazami „na okres trzech lat”.

(7) Dz.U. L 128 z 21.5.2005, str. 1.

21.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 160/29

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Belgii, Królestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Francuskiej, Irlandii, Królestwa Niderlandów, Królestwa Szwecji i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 czerwca 2007 r. W imieniu Komisji

Joe BORG

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 160 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L160 - 35 z 200721.6.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 580/2007 z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wdrażania porozumień w formie uzgodnionych protokołów między Wspólnotą Europejską a Brazylią oraz między Wspólnotą Europejską a Tajlandią zgodnie z art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu z 1994 r. (GATT 1994), zmieniających i uzupełniających załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (  Dz.U. L 138 z 30.5.2007)

 • Dz. U. L160 - 30 z 200721.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie zakończenia postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu syntetycznych włókien odcinkowych z poliestrów (PSF) pochodzących z Malezji i Tajwanu oraz zwolnienia kwot zabezpieczonych z tytułu nałożenia ceł tymczasowych

 • Dz. U. L160 - 26 z 200721.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 czerwca 2007 r. dotycząca niewłączenia kadusafosu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2511) (1)

 • Dz. U. L160 - 24 z 200721.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 699/2007 z dnia 20 czerwca 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w Skagerrak przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dz. U. L160 - 22 z 200721.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 698/2007 z dnia 20 czerwca 2007 r. określające ilości, na jakie mogą być przyjmowane wnioski o pozwolenia na przywóz złożone w czerwcu 2007 r. w odniesieniu do niektórych produktów z mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia (WE) nr 2497/96

 • Dz. U. L160 - 20 z 200721.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 697/2007 z dnia 20 czerwca 2007 r. określające ilości, na jakie mogą być przyjmowane wnioski o pozwolenia na przywóz złożone w czerwcu 2007 r. w odniesieniu do niektórych produktów z mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia (WE) nr 1431/94

 • Dz. U. L160 - 18 z 200721.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 696/2007 z dnia 20 czerwca 2007 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w czerwcu 2007 r. o pozwolenia na przywóz w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych produktów w sektorze wieprzowiny w okresie od dnia 1 lipca do 30 września 2007 r.

 • Dz. U. L160 - 16 z 200721.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 695/2007 z dnia 20 czerwca 2007 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w czerwcu 2007 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów sektora wieprzowiny w ramach rozporządzenia (WE) nr 1233/2006

 • Dz. U. L160 - 12 z 200721.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 694/2007 z dnia 20 czerwca 2007 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 11 do 15 czerwca 2007 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L160 - 10 z 200721.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 693/2007 z dnia 20 czerwca 2007 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Esrom (ChOG)]

 • Dz. U. L160 - 8 z 200721.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2007 z dnia 20 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L160 - 1 z 200721.6.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 691/2007 z dnia 18 czerwca 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz siodełek pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.