Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 160 POZ 30

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie zakończenia postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu syntetycznych włókien odcinkowych z poliestrów (PSF) pochodzących z Malezji i Tajwanu oraz zwolnienia kwot zabezpieczonych z tytułu nałożenia ceł tymczasowych

Data ogłoszenia:2007-06-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 160 POZ 30

Strona 1 z 6
L 160/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.6.2007

DECYZJA KOMISJI z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie zakończenia postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu syntetycznych włókien odcinkowych z poliestrów (PSF) pochodzących z Malezji i Tajwanu oraz zwolnienia kwot zabezpieczonych z tytułu nałożenia ceł tymczasowych (2007/430/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Niektóre z zainteresowanych stron przedstawiły uwagi w formie pisemnej. Stronom, które wystąpiły z takim wnioskiem, umożliwiono wypowiedzenie się w formie ustnej.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 9,

(5)

Komisja prowadziła dalsze badanie i weryfikację informacji uważanych za niezbędne do sformułowania ostatecznych ustaleń. Na podstawie tych ustaleń Komisja sformułowała wniosek, że istnieją istotne powody wynikające z interesu Wspólnoty, aby nie wprowadzać środków antydumpingowych względem przywozu PSF z krajów, których dotyczy postępowanie.

po konsultacji z komitetem doradczym,

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

A. PROCEDURA

(1)

W dniu 3 marca 2006 r. Komisja otrzymała skargę złożoną zgodnie z art. 5 rozporządzenia podstawowego dotyczącą wyrządzającego szkodę dumpingowego przywozu syntetycznych włókien odcinkowych z poliestrów (PSF) pochodzących z Malezji i Tajwanu. Skarga została złożona przez CIRFS (Comité International de la Rayonne et des Fibres Synthétiques) reprezentujący ponad 50 % całkowitej wspólnotowej produkcji PSF.

Komisja powiadomiła o wszystkich istotnych faktach i ustaleniach, na podstawie których zamierza zakończyć postępowanie. Ponadto zainteresowanym stronom wyznaczono termin, w którym mogły przedstawić uwagi związane z ogłoszeniem tych informacji, oraz umożliwiono im wypowiedzenie się w formie ustnej. Uwagi przedstawione przez strony ustnie bądź na piśmie zostały rozpatrzone oraz, w stosownych przypadkach, uwzględnione w ostatecznych ustaleniach.

(7)

Pierwotnie, po konsultacji z komitetem doradczym, Komisja przedłożyła Radzie sprawozdanie o wynikach konsultacji wraz z wnioskiem o zakończenie postępowanie ze względu na interes Wspólnoty.

(2)

W wyniku wszczęcia dochodzenia antydumpingowego w dniu 12 kwietnia 2006 r. Komisja rozporządzeniem (WE) nr 2005/2006 (2) nałożyła tymczasowe cła antydumpingowe na przywóz do Wspólnoty syntetycznych włókien odcinkowych z poliestrów („PSF”) pochodzących z Malezji i Tajwanu („rozporządzenie w sprawie ceł tymczasowych”). Tymczasowe cła antydumpingowe w formie ceł ad valorem w wysokości od 12,4 % do 23 % w przypadku Malezji oraz od 14,7 % do 29,5 % w przypadku Tajwanu miały zastosowanie od dnia 29 grudnia 2006 r.

B. WYCOFANIE SKARGI I ZAKOŃCZENIE

POSTĘPOWANIA (8)

W międzyczasie, w drodze skierowanego do Komisji pisma z dnia 23 maja 2007 r., skarżący formalnie wycofał swoją skargę dotyczącą przywozu syntetycznych włókien odcinkowych z poliestrów (PSF) pochodzących z Malezji i Tajwanu.

(9) (3)

Po opublikowaniu rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych ujawniono stronom fakty i ustalenia, na podstawie których przyjęto rozporządzenie. Stronom wyznaczono termin, w którym mogły przedstawić uwagi związane z ogłoszeniem tych informacji.

(10)

Zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia podstawowego w przypadku wycofania skargi postępowanie może zostać zakończone, chyba że będzie to sprzeczne z interesem Wspólnoty.

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 17). (2) Dz.U. L 379 z 28.12.2006, str. 65.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 160 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L160 - 35 z 200721.6.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 580/2007 z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wdrażania porozumień w formie uzgodnionych protokołów między Wspólnotą Europejską a Brazylią oraz między Wspólnotą Europejską a Tajlandią zgodnie z art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu z 1994 r. (GATT 1994), zmieniających i uzupełniających załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (  Dz.U. L 138 z 30.5.2007)

 • Dz. U. L160 - 28 z 200721.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/429/WE ustanawiającą szczególny program monitorowania dotyczący odnowienia zasobów dorsza (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2550)

 • Dz. U. L160 - 26 z 200721.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 czerwca 2007 r. dotycząca niewłączenia kadusafosu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2511) (1)

 • Dz. U. L160 - 24 z 200721.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 699/2007 z dnia 20 czerwca 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w Skagerrak przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dz. U. L160 - 22 z 200721.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 698/2007 z dnia 20 czerwca 2007 r. określające ilości, na jakie mogą być przyjmowane wnioski o pozwolenia na przywóz złożone w czerwcu 2007 r. w odniesieniu do niektórych produktów z mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia (WE) nr 2497/96

 • Dz. U. L160 - 20 z 200721.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 697/2007 z dnia 20 czerwca 2007 r. określające ilości, na jakie mogą być przyjmowane wnioski o pozwolenia na przywóz złożone w czerwcu 2007 r. w odniesieniu do niektórych produktów z mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia (WE) nr 1431/94

 • Dz. U. L160 - 18 z 200721.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 696/2007 z dnia 20 czerwca 2007 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w czerwcu 2007 r. o pozwolenia na przywóz w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych produktów w sektorze wieprzowiny w okresie od dnia 1 lipca do 30 września 2007 r.

 • Dz. U. L160 - 16 z 200721.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 695/2007 z dnia 20 czerwca 2007 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w czerwcu 2007 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów sektora wieprzowiny w ramach rozporządzenia (WE) nr 1233/2006

 • Dz. U. L160 - 12 z 200721.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 694/2007 z dnia 20 czerwca 2007 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 11 do 15 czerwca 2007 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L160 - 10 z 200721.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 693/2007 z dnia 20 czerwca 2007 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Esrom (ChOG)]

 • Dz. U. L160 - 8 z 200721.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2007 z dnia 20 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L160 - 1 z 200721.6.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 691/2007 z dnia 18 czerwca 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz siodełek pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.